Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


declarations:manifest_voor_internetvrijheid

Manifest voor Internetvrijheid

Nederland kan niet zonder een open internet dat voor iedereen toegankelijk is, waar privé-communicatie privé blijft en waar iedereen informatie digitaal kan delen. Deze elf punten horen in elk verkiezingsprogramma thuis.

1. Toets inbreuk op grondrechten streng

Noodzaak, proportionaliteit, subsidiariteit en effectiviteit van inbreuken op grondrechten moeten vooraf aangetoond worden. Alle inbreuken op grondrechten door de overheid moeten voorafgegaan worden door een impact assessment, voorzien zijn van een horizon- en evaluatiebepaling en altijd gebaseerd zijn op een wet.

2. Privacy by design als uitgangspunt

Privacybescherming moet altijd het uitgangspunt zijn bij het ontwerp van IT-systemen van de overheid en het bedrijfsleven. Beginselen als anonimisering, doelbinding, dataminimalisatie, transparantie en zelfbeschikking staan daarbij centraal. Databanken met privégegevens van miljoenen Nederlanders moeten optimaal beveiligd worden en regelmatig aan audits onderworpen worden. Bestaande systemen die hierin niet voorzien, moeten worden afgeschaft of heringericht.

3. Maak burgers baas over gegevens

Nederlanders moeten meer inzicht en controle krijgen over de gegevens die ze online achterlaten. Bedrijven mogen die gegevens in beginsel alleen na toestemming gebruiken en moeten heel duidelijk zijn over het soort gebruik daarvan. Op de regels moet streng toegezien worden door het College Bescherming Persoonsgegevens.

4. Bescherm het communicatiegeheim

De Grondwet moet aangepast worden om alle vormen van communicatie te beschermen. De overheid mag alleen communicatie onderscheppen als er een concrete verdenking is, als dat noodzakelijk is voor onderzoek en als dat door de rechter is getoetst. Er moet maximale openheid worden gegeven over de inzet van opsporingsmethoden, zoals het aftappen van communicatie, het opvragen van persoonsgegevens en de toepassing van spyware. Het gebruik van encryptie en de mogelijkheid om anoniem op internet te gaan, worden niet beperkt.

5. Bescherm online communicatievrijheid

Alle legale informatie op het internet moet voor alle Nederlanders toegankelijk zijn. Websites kunnen niet gedwongen worden informatie zonder rechterlijke toetsing te verwijderen. Permanente voorafgaande controle of filtering van informatie op internet is ontoelaatbaar. Sociale netwerken mogen alleen informatie verwijderen op grond van transparante en consequent toegepaste criteria. Registratie onder een pseudoniem bij internetdiensten moet mogelijk blijven.

6. Bewaar communicatie van burgers niet

Telefonie- en internetaanbieders zijn op basis van Europese regels verplicht om tot twee jaar lang te registreren wie met wie contact heeft gehad en waar iemand toen was. Deze regels maken Nederland niet veiliger, maar schenden wel de privacy en de communicatievrijheid van miljoenen Nederlanders. Nederland moet in Europa pleiten voor afschaffing van de bewaarplicht en deze regels in Nederland opschorten.

7. Maak evenwichtig cybersecuritybeleid

Een veilige informatiesamenleving is cruciaal voor onze economie en democratie. Cybersecuritybeleid moet geen vals gevoel van veiligheid oproepen en het digitale domein daadwerkelijk veiliger maken. Dit beleid moet daarom uitgaan van reële en verifieerbare dreigings- en risicoanalyses en grondrechten respecteren. De noodzaak van nieuwe bevoegdheden moet vooraf aangetoond zijn.

8. Moderniseer het auteursrecht

Het auteursrecht is bedoeld om de productie en distributie van cultuur te bevorderen en kunstenaars te belonen. Van achterhaalde maatregelen als het downloadverbod en website - blokkades worden kunstenaars én gewone Nederlanders de dupe. Nederland moet nieuwe betaalmodellen voor films en muziek op internet onderzoeken. Nederland moet afzien van maatregelen die internetvrijheid ondermijnen, zoals het downloadverbod, websiteblokkades, monitoring van surfgedrag en afsluiting van internet.

9. Bescherm netneutraliteit

Het moet internetaanbieders verboden worden om de toegang tot websites of het gebruik van diensten, zoals YouTube en Skype, te beperken. Dit zorgt ervoor dat iedereen toegang houdt tot het hele internet. Het leidt ook tot lagere communicatie kosten en stimuleert innovatie. De OPTA moet de in de wet vastgelegde netneutraliteit effectief handhaven.

10. Stem tegen ACTA

Het totstandkomingsproces van ACTA is zeer omstreden en het verdrag zelf is een gevaar voor een vrij en open internet. Bovendien zou dit internationale verdrag Nederland beperken in het ontwikkelen van een eigen flexibel en innovatief handhavingsbeleid voor intellectueel eigendomsrecht. Nederland moet ACTA daarom niet ratificeren en tegen nieuwe vergelijkbare verdragen stemmen.

11. Voer de meldplicht datalekken in

Het lekken van persoonsgegevens leidt tot identiteitsfraude en verlies van vertrouwen in informatietechnologie. Nederland moet de overheid en het bedrijfsleven daarom verplichten om onbevoegde toegang tot persoons gegevens te melden aan slachtoffers en niet wachten op regels uit Europa. Een publiek register van datalekken stelt bedrijven en de overheid in staat om te leren van de fouten van anderen.

Waarom dit manifest?

Internetvrijheid is een essentieel onderdeel van onze samenleving. Nederland kan niet zonder een open internet dat voor iedereen toegankelijk is, waar privé-communicatie privé blijft en waar iedereen informatie digitaal kan delen. Dicht bij huis is internetvrijheid onmisbaar voor sociale contacten, persoonlijke ontwikkeling en ons werk. In bredere zin is het een voorwaarde voor technologische innovatie, een bruisende economie en een sterke democratie.

Maar het internet biedt overheid en bedrijfsleven ook vergaande controlemogelijkheden. De internetvrijheid van Nederlanders komt hierdoor in toenemende mate in de knel. Technologie wordt steeds meer ingezet om het doen en laten van Nederlanders in de gaten te houden. De toegang tot websites en diensten wordt steeds vaker geblokkeerd. De mogelijkheid om informatie te delen wordt beperkt. En dit gebeurt niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Die ontwikkelingen maken duidelijk dat de discussie over de bescherming van grondrechten op internet actueel en noodzakelijk is.

Het is tijd dat we communicatievrijheid en privacy van Nederlandse burgers serieus nemen. Nederland maakt zich tenslotte al sterk voor internetvrijheid in onderdrukkende regimes. De komende verkiezingen zijn een uitgelezen kans om Nederland verder op de kaart te zetten als wereldleider in online innovatie, vrijheid en democratie.

De keuzes van nu bepalen de toekomst van het internet. Kiezen we voor een open en vooruitstrevende Nederlandse informatiesamenleving waarin individuele vrijheid wordt verdedigd, waarin innovatieve diensten worden gestimuleerd en waarin een gunstig digitaal vestigingsklimaat ontstaat? Of kiezen wij voor een maatschappij waar digitale technologie wordt ingezet om burgers vergaand te controleren en waarin innovatie wordt afgeremd?

declarations/manifest_voor_internetvrijheid.txt · Laatst gewijzigd: 2014/05/30 16:47 door 127.0.0.1