Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


reglementen:beleidsplan2016

Beleidsplan Bestuur 2016

Samenvatting

 1. Ledenadministratie op orde per februari 2016
 2. Ledenwervingscampagne eerste halfjaar 2016
 3. Voorbereidingen verkiezingen 2017
  1. Programma
  2. Campagnewerkgroep opzetten
  3. Kieslijst
 4. Nieuwe Statuten en HR
 5. Acties om te komen tot nieuw beleid

Inleiding

In dit beleidsplan (of werkplan) 2016 geeft het Bestuur van de Piratenpartij Nederland weer welke doelstellingen, resultaten en acties zij in 2016 wil realiseren.

Organisatie

Doelstellingen/resultaten

 • Strakke en duidelijke landelijke organisatie waarbij de verantwoordelijkheden goed vastliggen en rekening wordt gehouden met de uitgangspunten van de partij.
 • Een duidelijke structuur hoe we omgaan met provinciale en lokale afdelingen.
 • Een deugdelijke ledenadministratie.
 • Een goed functionerende webwinkel waarin naast “winkelartikelen” ook informatiepakketten (papier, PDF) over PPNL besteld kunnen worden
 • De realisatie van inhoudelijke werkgroepen per aandachtsgebied voor het uitwerken van visie en beleid.

Acties organisatie

 • Nieuwe statuten en een huishoudelijk reglement
 • De realisatie van een ondersteuningspakket voor (provinciale) afdelingen
 • Een nieuwe ledenadministratie en een opschoonactie om niet betalende, niet reagerende “leden” te verwijderen.
 • 2 ledenwerfacties ter compensatie van de “leden” die we gaan uitschrijven.

Acties werkgroepen

Voor zoveel mogelijk onderwerpen wordt een werkgroep samengesteld (respectievelijk nieuw levern ingeblazen) met als doel:

 • Een visie te ontwikkelen (respectievelijk de bestaande doelstellingen te updaten) over het onderwerp
 • E.e.a. schriftelijk weer te geven (hoofdstuk verkiezingsprogramma, voor website, eventuele brochure)
 • Een presentatie te verzorgen over het onderwerp op een ALV
 • Een externe presentatie voor te bereiden (eventueel)
 • Elk van de werkgroepen heeft een bestuurslid als trekker, tenzij de werkgroep anders beslist.
 • Tijdens elke live bestuursvergadering wordt de voortgang van de werkgroepen besproken en zo nodig worden acties uitgezet voor inhoudelijke afstemming.
 • De werkgroepen bepalen zelf of ze open (je kan je aanmelden) of gesloten (je wordt gevraagd) van karakter zijn.
 • Elke werkgroep die wordt opgericht moet voor 31 december 2016 met een visie plus actieplan komen, wat vervolgens input is voor communicatie acties en verkiezingsprogramma.

Werkgroep communicatie

De coördinerende functie van de werkgroep communicatie zal worden versterkt. De werkgroep zal worden verkleind waarbij er alleen plaats is voor actieve leden. Er komt een nieuwe vrijwilliger: de ambassadeur. Dit PPNL-lid (dit is een eis) neemt deel aan een visieontwikkeling in een werkgroep en is vervolgens in staat hierover presentaties te verzorgen, deel te nemen aan forums namens PPNL (of vanwege deskundigheid), enz. Voor dit ambassadeursschap word je gevraagd.

Overzicht werkgroepen

 • Communicatie
 • E-Democratie
 • ICT
 • Internationaal
 • Organisatie
 • Verkiezingen
 • Vormgeving

Acties

Doelstelling van de acties is om op een aantal kernpunten in te zoomen. Er worden aan aantal acties voorbereid:

 • Actief ambassadeurs aanbieden aan scholen, verenigingen, enz
 • Privacy / verkeersmetingen (WOB verzoeken)
 • Geo-politiek / Oorlog en vrede / Syrië

De werkgroep communicatie zal dit verder aanvullen.

Contact met leden

 • Het organiseren van (lokale) kroegmeetings zal door het bestuur worden gestimuleerd.
 • Het oprichten van een lokale afdeling wordt ondersteund.

ICT

Belangrijke aandachtspunten voor ICT in 2016 zijn:

Financiëel

Begroting 2016

Inkomsten Uitgaven
Contributies 700 € 17,50 € 10.500,- Kantoorkosten € 3000,-
Lwl 75 € 17,50 € 1.312,50 ICT € 1900,-
Vjr 150 € 17,50 € 2.625,00 Reiskosten € 200,-
Giften € 8000,- Vergaderingen € 1500,-
Rente € 50,- ALV € 3000,-
Webshop (omzet) € 2000,- Webshop (inkoop) € 1500,-
Diversen € 100,- Giveaways € 1000,-
Informatie pakketten € 1000,-
Bankkosten € 1200,-
Verzekeringen € 700,-
Juridisch € 350,-
Diversen € 500,-
Voor lokaal € 2500,-
Oprichting afdelingen € 800,-
Totaal expl. € 19.150,-
Verk. fonds & reserve € 7.187,50
Totaal € 26.337,50 Totaal € 26.337,50

Vermogen vereniging

Saldo per 31 december 2015
RC € 5800,-
Spaarrekening € 7331,-
Reserve 2016 € 7.187,50
Totaal beschikbaar € 20.318,50

Toedeling reservering

Formele kosten Verkiezingen € 12.500,-
Campagne verkiezingen 2017 € 3.500,-
Algemene reserve € 4.318,50

Toelichting begroting 2016

In de begroting 2016 zijn de nieuwe initiatieven die het bestuur wil realiseren voor PPNL verwerkt.De webshop krijgt een uitbreiding van het assortiment en er komen “gratis” informatie pakketten en giveaways beschikbaar.

Lokale afdelingen (mits erkend) krijgen 30% van de ontvangen contributie toegedeeld. De verantwoordelijkheid voor de besteding van dit geld ligt lokaal. Ook is er geld beschikbaar voor lokale activiteiten met een bovenlokale uitstraling.

Het bestuur wil de oprichting van lokale afdelingen stimuleren. Hiervoor is € 800,- gereserveerd voor kosten.

De verkiezingen 2017 komen er aan. Door storting in een reservefonds zijn de administratieve kosten inmiddels gedekt en is de bodem voor de campagnekosten gelegd. Meer budget voor de campagne wordt verkregen door een crowdfunding onder de leden in 2016 en een deel van de inkomsten 2017.

Ter dekking van onvoorziene uitgaven acht het bestuur het noodzakelijk een algemene reserve aan te houden van ca. 20% van de exploitatiekosten van de vereniging.

Amsterdam
26 februari 2016
Penningmeester

Afdelingen

Afdelingen van PPNL-leden kunnen worden gevormd overeenkomstig het huishoudelijk reglement (en/of afdelings-reglement). Indien een afdeling aan de voorwaarden voldoet en erkend wordt door PPNL heeft ze recht op 30% van de ontvangen contributie van de leden die tot de afdeling behoren. Ook kan er vanuit landelijk worden bijgedragen aan lokale activiteiten, waarbij een landelijke uitstraling mag worden verwacht. Indien er provinciale afdelingen gevormd worden waarbinnen ook gemeentelijke afdelingen ontstaan (bv. Noord-Holland > Amsterdam) dan zal dit gehele punt opnieuw worden bekeken.

Verkiezingsfonds

In 2016 zullen we een verkiezingsfonds samenstellen. Vanuit de huidige reserves en de contributies/giften 2016 wordt hier € 16.000,- in gestort ter voorbereiding van komende campagnes, registratiekosten, enz. Daarnaast zal in 2016 een crowdfunding project worden gestart om extra budget voor verkiezingen en campagnes 2017 beschikbaar te krijgen.

Verkiezingen 2017

In 2017 worden de eerste verkiezingen verwacht. We houden planmatig rekening met (vervroegde) verkiezingen door na de ALV van 28 februari met de voorbereidingen te starten:

 • Er komt een selectiecommissie voor de kandidatenlijst
 • Er komt een campagne team om de campagne voor te bereiden.
reglementen/beleidsplan2016.txt · Laatst gewijzigd: 2024/02/25 16:57 door waBrandsma