Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


reglementen:huishoudelijk_reglement

Huishoudelijk reglement (concept)

De Piratenpartij een platte organisatie waarin iedereen een bijdrage kan leveren. De grondbeginselen van de partij staan omschreven en gepubliceerd op de website. De Piratenpartij zet zich in voor de vrije informatiesamenleving.

Dit Huishoudelijk reglement is vastgesteld in de ALV oktober 2013. Deze huishoudelijk reglementen zijn een aanvulling op de statuten die zijn vastgesteld in de ALV van oktober 2013. Een digitale versie van de statuten en het huishoudelijk reglement is ten alle tijde beschikbaar via de website van de piratenpartij.

Mogelijke aanpassingen

StatusHR tekstVoorstelOpmerking
Open4. Geldmiddelen. Nadere regels omtrent beheer en gebruik van geldelijke fondsen worden gesteld in het huishoudelijk reglement.Deze tekst hoort in de statuten thuis en daaruit volgt eventueel wat in het HR moet komen staan
Open5. Grondbeginselen. De grondbeginselen staan ten alle tijde gepubliceerd op de website van de piratenpartijEr voor zorg dragen dat op de website dezelfde term (grondbeginselen) wordt gebruikt als hier in het HR. Reden: betere vindbaarheid en duidelijkheid wat beldoeld wordt
Ingevoerd Artikel: Relatie statuten. Wanneer een bepaling van dit reglement in strijd komt met een bepaling van de statuten, prevaleren de statuten.Dit staat in artikel 6

1. Lidmaatschap

Artikel: lidmaatschap

 1. Het verenigingsjaar is gelijk aan een kalenderjaar.
 2. Het partijbestuur geeft desgevraagd Algemene Leden Vergadering inzage in de nieuw aangemelde leden. Indien geen der leden bezwaar maakt zijn de nieuwe leden toegelaten
 3. Wordt tegen een of meer aangemelde leden bezwaar aangetekend, dan wordt een ballotagecommissie samengesteld uit leden aanwezig op de Algemene Leden Vergadering. De ballotagecommissie bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven personen.
 4. Leden van de ballotagecommissie mogen geen functiedragende zijn binnen de partij.
 5. De ballotagecommissie wordt opdracht gegeven binnen 4 weken met een aanbeveling te komen. De betreffende kandidaat-leden worden in de gelegenheid gesteld zich te verweren tegen de aanbeveling van de ballotagecommissie.
 6. Over de toelating van geballoteerde kandidaat-leden wordt door het partijbestuur schriftelijk gestemd. Een kandidaat-lid is toegelaten als het aantal voor-stemmen het aantal tegen-stemmen overtreft.
 7. Redenen om kandidaat-leden niet toe te laten tot de partij zijn:
  • de verwachting dat zij handelen in strijd met de grondbeginselen;
  • de verwachting dat zij de partij op onredelijke wijze zullen benadelen;
  • eerdere ontzetting uit de partij.
 • Welke gegevens worden tenminste opgenomen in het ledenregister?
  • Lidmaatschapsnummer
  • Voorletters, achternaam, adres, postcode, woonplaats;
  • E-mailadres;
  • Nickname + inlognaam piratenpartij;
  • lid sinds
  • lidmaatschap organen
  • actief lid, functiedragend.
  • contributie voldaan

Artikel: beëindiging lidmaatschap

Beëindiging door opzegging

 1. Opzegging door het lid kan schriftelijk of digitaal schriftelijk gebeuren. De opzegging zal binnen maximaal dertig dagen worden doorgevoerd door het secretariaat van de partij.
 2. Opzegging ontslaat het lid niet van de verplichting om de contributie van het lopende verenigingsjaar te voldoen.
 3. Aan het einde van het boekjaar wordt van de leden die hebben opgezegd de gegevens uit het ledenregister verwijderd.

Beëindiging door ontzetting

 1. Het lid of de leden die ontzetting uit de partij is aangezegd zijn per direct ontheven uit alle functies. Zij mogen op geen enkele wijze, zonder toestemming van het partijbestuur, namens de partij optreden of zich als lid van de partij voordoen.
 2. Leden die ontzetting uit de partij is aangezegd hebben, behalve wanneer het besluit door de Algemene Leden Vergadering is genomen, recht van beroep bij de beroepscommissie;
 3. Een beroep bij de beroepscommissie moet binnen zeven dagen na ontvangst van de kennisgeving kenbaar zijn gemaakt bij de voorzitter van de beroepscommissie. Binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving zal het beroep aangetekend moeten zijn bij de beroepscommissie.
 4. Hangende het besluit van de beroepscommissie blijft het lid geschorst.

Artikel: contributies en verplichtingen

 1. Jaarlijks stelt het partijbestuur de leden op de hoogte dat de contributies betaald moeten worden.
 2. De contributie kan ineens worden betaald, of in een door de penningmeester aantal te bepalen termijnen.
 3. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de ALV. Bij wijziging van de contributie wordt hiertoe tenminste dertig dagen voor de besluitvorming een voorstel ingediend middels het hiertoe bestemde orgaan.
 4. Het partijbestuur kan besluiten tot een gedeeltelijke of volledige ontheffing van de contributieverplichting.

2. Algemene Leden Vergadering

Artikel: aankondiging

 1. De aankondiging geschiedt uiterlijk zeven dagen voor de Algemene Leden Vergadering.
 2. In de aankondiging staan tenminste:
  • de datum, tijd en locatie van de ALV;
  • hoe de ALV online te volgen is;
  • waar de agenda bekend wordt gemaakt.
 3. De Algemene Leden Vergadering komt tenminste eenmaal per kalenderjaar bijeen en zoveel meer als het partijbestuur dat nodig acht.
 4. Op schriftelijk verzoek van vijfentwintig leden of tenminste een tiende deel der leden is het partijbestuur verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Leden Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers op de wijze als in <verwijzing statuten: $ALV, lid3> bepaald tot bijeenroeping overgaan.
 5. Een spoed-ALV kan worden aangekondigd via de website en kan plaatsvinden minimaal twee dagen en maximaal acht dagen na aankondiging. Een spoed-ALV kan plaatsvinden op verzoek van tenminste vijftien leden, waarvan vijf functiedragenden.

Artikel: organisatie, voorzitter en notulist

 1. De voorzitter van het partijbestuur of zijn plaatsvervanger treedt als voorzitter ook op tijdens de Algemene Leden Vergadering, tenzij of de Algemene Leden Vergadering of het partijbestuur een Technisch Voorzitter benoemt.
 2. De voorzitter kan op een ALV met een punt van orde bindend terecht gewezen worden.
 3. De secretaris van het partijbestuur of zijn plaatsvervanger treedt op als notulist tijdens de Algemene Leden Vergadering, tenzij of de Algemene Leden Vergadering of het partijbestuur een technisch notulist benoemt.
 4. Het partijbestuur kan een presidium benoemen. Het presidium bestaat uit drie tot negen leden welke samen verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de ALV. Wanneer er geen presidium benoemt wordt treed het bestuur op als presidium.

Artikel: Agenda en stukken

 1. Het presidium stelt de agenda samen.
 2. Bestuursleden, fractieleden, of groepen van tenminste drie leden, kunnen agendapunten aandragen.
 3. Ingezonden stukken dienen naar het presidium gestuurd te worden.
 4. Kandidaatstellingen dienen bij het presidium bekend gemaakt worden.
 5. Moties dienen bekend gemaakt te worden aan het presidium.
 6. Voor behandeling op de ALV dienen de in de vorige vier leden aangehaalde punten tenminste 72 uur voor aanvang van de ALV bekend te zijn bij het presidium. Deze punten worden uiterlijk binnen 48 uur na aanmelding openbaar gemaakt.
 7. De vergaderstukken zijn tenminste twee dagen voor de vergadering te verkrijgen op een door het bestuur nader te bepalen wijze.
 8. Bij aanvang van de ALV kunnen nieuwe agendapunten worden ingediend. De voorzitter zal deze achteraan op de agenda plaatsen, tenzij de Algemene Leden Vergadering bij wijze van orde anders beslist.
 9. Moties kunnen ten alle tijde worden ingediend. De Algemene Leden Vergadering beslist over de behandeling van betreffende moties.

Artikel: aanwezigheid en deelname

 1. Alle leden hebben toegang tot de Algemene Leden Vergadering.
 2. De Algemene Leden Vergadering is openbaar, tenzij:
  • sprake is van strijdigheden met de belangen van de vereniging. Zulks wordt bepaald met meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
  • over personen wordt gepraat en het privacyrecht in het geding is, zulks op verzoek van een van de aanwezige stemgerechtigde leden.
 3. Als aanwezig worden meegerekend leden:
  • die fysiek aanwezig zijn bij de ALV, zij ontvangen de status aanwezig.
  • die op digitale wijze meedoen aan de ALV, zij ontvangen de status online.
 4. Bezoekers ontvangen de status toeschouwer.
 5. Een lid is online als deze op een andere locatie is dan de locatie van de vergadering, maar wel de vergadering volgt.
 6. Een lid volgt de vergadering als deze de zaken die ter stemming worden gebracht leest of hoort, of op een andere wijze te weten komt voordat stemming geschiedt.
 7. Het presidium maakt voorafgaand aan de vergadering bekend hoe er gestemd kan worden
 8. Het secretariaat is verantwoordelijk voor de controle van lidmaatschap van de aanwezigen.

Artikel: Quorum

 1. Voor de ALV geldt een quorum van vijf procent van het totaal aantal leden, doch tenminste tien leden die geen lid zijn van het partijbestuur of de fractie.

Artikel: machtiging

 1. Een lid kan een ander lid machtigen, de gemachtigde kan dan indien deze aanwezig of online is een stem uitbrengen namens het vertegenwoordigde lid.
 2. Een machtiging moet voorafgaand aan de ALV bekend worden gemaakt aan het presidium:
  • schriftelijk getekend door de vertegenwoordigde en de gemachtigde.
  • op een andere betrouwbare wijze bevestigd door de vertegenwoordigde aan het presidium.
 3. Alleen een lid met stemrecht kan andere leden machtigen of gemachtigd worden.
 4. Eventuele stemadviezen die met een machtiging samengaan zijn niet bindend.
 5. Een machtiging vervalt zolang de vertegenwoordigde zelf aanwezig of online is.
 6. Per lid mag maximaal één machtiging worden verstrekt.

Artikel: vergaderreglement

 1. Spreekgerechtigd zijn:
  • niet geschorste leden;
  • functiedragende niet-leden van de partij;
  • gevolmachtigde sprekers: een lid kan een ander persoon machtigen om namens hem te spreken. Zijn status is dan vertegenwoordigde stem;
  • overige aanwezigen, nadat de voorzitter van de Algemene Leden Vergadering op verzoek van de aanwezige deze het woord verleend.
 2. Een geschorst lid is bevoegd over het besluit tot schorsing het woord te voeren.
 3. Verkiezingen beginnen met een inleiding van de kandidaten.
 4. Onderwerpen worden in twee rondes besproken, tenzij de voorzitter van de vergadering anders besluit, of bij wijze van voorstel van orde anders wordt besloten.
 5. Aan het einde van een bespreekronde vind waar nodig een stemronde plaats.

Punt van orde

 1. Een punt van orde wordt onmiddellijk in een ronde besproken waarna het, na behandeling, tot stemming wordt gebracht.
 2. Een punt van orde betreft het verloop van de vergadering, niet inhoudelijk het onderwerp wat besproken wordt.
 3. Iedere aanwezige kan een punt van orde aandragen.
 4. Misbruik van een punt van orde zal bestraft worden door het presidium.

Moties

 1. Een motie kan alleen schriftelijk worden ingediend.
 2. Een motie kan tijdens de ALV worden ingediend wanneer zij steun krijgt van vijf personen, doch tenminste vijf procent van de aanwezige leden.
 3. Het bespreken van de motie wordt toegevoegd aan de agenda, na behandeling van het handelende agendapunt.

Artikel: stemreglement

 1. Alle leden die niet geschorst zijn, zijn stemgerechtigd.
 2. Alle aanwezige leden hebben een gelijke stem.
 3. In een stemronde wordt gestemd over achtereenvolgens:
  • de volgorde van behandeling van amendementen, waarbij het meest verstrekkende voorstel als eerste wordt behandeld;
  • stemming over het handelende agendapunt;
  • alle moties waarover nog niet besloten is worden ter stemming gebracht.
 4. Online leden dienen te stemmen via de daarvoor bestemde tool. Bij ontbreken of disfunctioneren van de tool dienen zij stemmen kenbaar te maken bij het presidium.
  • Het presidium meldt voor de vergadering hoe je de vergadering kan volgen en hoe zij bereikbaar is tijdens de vergadering. In ieder geval geschikt om stemmingen door te geven zijn telefoon en IRC (Internet Relay Chat), mits geauthenticeerd met NickServ, indien de lokatie die mogelijkheden biedt. Het presidium kan andere manieren toestaan.
 5. Stemmen bij volmacht is toegestaan. Zie omtrent de voorwaarden het artikel machtiging. De stem bij volmacht wordt uitgebracht door de gemachtigde.

Stemming over zaken

 1. Wanneer geen der stemgerechtigden stemming aanvraagt, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen
 2. Wordt er stemming aangevraagd dan wordt gestemd per handopsteken
 3. Men kan stemmen met de volgende mogelijkheden:
  • voor: wanneer men het eens is met het gedane voorstel;
  • tegen, wanneer men het oneens is met het gedane voorstel;
  • blanco, wanneer men het eens, noch oneens is met het voorstel, of uit protest;
  • onthouden, wanneer men onvoldoende is geïnformeerd of zichzelf anderszins niet in staat acht een juist besluit te nemen.
 4. Een voorstel is aangenomen indien het aantal voor-stemmen het aantal tegen-stemmen plus het aantal blanco-stemmen overtreft.
 5. Is daarentegen het aantal voor-stemmen groter of gelijk aan het aantal tegen-stemmen en tegelijkertijd kleiner dan het aantal tegen-stemmen plus het aantal blanco-stemmen, dan wordt het voorstel opnieuw voor een ronde in behandeling genomen en opnieuw in stemming gebracht.
 6. Het voorstel wordt dan geacht te zijn aangenomen indien het aantal voor stemmen groter is dan het aantal tegen-stemmen, ongeacht het aantal blanco-stemmen.

Punt van orde

 1. Wanneer een punt van orde ter stemming wordt gebracht kan men kan voor- of tegenstemmen of zich van stemming onthouden. Bij het staken der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 2. Het voorstel wordt dan geacht te zijn aangenomen indien het aantal voor stemmen groter is dan het aantal tegen-stemmen.

Stemming over personen

 1. Stemming over personen geschiedt per handopsteken, tenzij een der aanwezige leden of betrokken personen om schriftelijke stemming verzoekt.
 2. Bij schriftelijke stemming draagt het presidium zorg voor stembriefjes.
 3. Een stembriefje vermeldt bij stemming over één persoon de opties ‘voor’, ‘tegen’, ‘blanco’ en ‘onthouding’.
 4. Een stembriefje vermeldt bij stemming over meerdere personen: aanduiding van de personen en de optie blanco en onthouding.
 5. Een stemming over één persoon is aangenomen indien het aantal voor-stemmen het aantal tegen-stemmen plus het aantal blanco-stemmen overtreft.
 6. Is daarentegen het aantal voor-stemmen groter of gelijk aan het aantal tegen-stemmen en tegelijkertijd kleiner dan het aantal tegen-stemmen plus het aantal blanco-stemmen, dan wordt het voorstel opnieuw voor een ronde in behandeling genomen en opnieuw in stemming gebracht.
 7. Het voorstel wordt dan geacht te zijn aangenomen indien het aantal voor stemmen groter is dan het aantal tegen-stemmen, ongeacht het aantal blanco-stemmen.

Verkiezing van personen

 1. Een lid kan alleen zichzelf kandidaat stellen.
 2. Een lid moet steun hebben van tenminste twee andere leden om zichzelf kandidaat te kunnen stellen.
 3. Voor enkele functies zal de ALV een sollicitatiecommissie instellen om een kandidaat of om kandidaten voor te dragen. Dit betreft een niet-bindend advies aan de ALV.
 4. Een kandidaat hoeft niet aanwezig te kunnen zijn om verkozen te kunnen worden.
 5. Verkiezingen van personen geschiedt per handopsteken, tenzij een der aanwezige leden of kandidaten om schriftelijke stemming verzoekt.
 6. Bij schriftelijke stemming draagt het presidium zorg voor stembriefjes.
 7. Een stembriefje vermeldt bij verkiezing van één persoon de opties ‘voor’, ‘tegen’, ‘blanco’ en ‘onthouding’.
 8. Een stembriefje vermeldt bij verkiezing van meerdere personen: aanduiding van de personen en de optie blanco en onthouding.
 9. Indien er meer kandidaten zijn dan posities worden de kandidaten op volgorde van meeste voor-stemmen aangesteld.
 10. Wanneer er evenveel, of meer posities zijn dan kandidaten, worden enkel de kandidaten die cumulatief een positieve score hebben behaald geacht te zijn verkozen.
 11. Indien op twee of meer kandidaten een gelijk aantal geldig uitgebrachte stemmen is uitgebracht, vindt éénmaal een herstemming plaats. Indien ook deze herstemming geen uitsluitsel biedt, beslist het lot.
 12. Wanneer na stemming nog niet alle plaatsen zijn opgevuld, beslist de Algemene Leden Vergadering bij voorstel van orde over de verdere gang van zaken.
 13. Een kandidaat kan het accepteren van zijn positie afhankelijk maken van de uitslag van de stemming voor een andere positie.
 14. Een kandidaat mag na zijn verkiezing de positie weigeren.

Artikel: sollicitatiecommissie

 1. Voor vacante posities zal de ALV een sollicitatiecommissie kunnen benoemen. Dit geldt tenminste voor:
  • partijbestuurders
  • fractieleden
  • leden van de beroepscommissie
  • leden van de kascommissie
  • leden voor de raad van toezicht
 2. Een sollicitatiecommissie bestaat uit
  • één huidig functiedragende betreffende de vacante positie, deze treed tevens op als voorzitter van de sollicitatiecommissie.
  • één lid van de partij.
  • één onafhankelijke persoon, bij voorkeur geen lid van de partij.
 3. De sollicitatiecommissie wordt opgericht op het moment dat er een vacante positie is en blijft bestaan tot de positie vervuld is.
 4. De sollicitatiecommissie heeft als taak kandidaten voor de betreffende vacante positie te selecteren.
 5. De sollicitatiecommissie geeft een niet-bindend advies aan de ALV betreffende de kandidaten. Bij verkiezing van meerdere kandidaten geven zij een advies met volgorde voor maximaal het aantal vacante posities.
 6. De sollicitatiecommissie kan gevraagd en ongevraagd een bijdrage leveren aan het profiel van de kandidaat die gezocht wordt.
 7. De sollicitatiecommissie draagt tenminste acht dagen voor de Algemene Leden Vergadering kandidaten voor.
 8. Andere kandidaten kunnen zich tot achtenveertig uur voor aanvang van de Algemene Leden vergadering aanmelden, mits zij gesteund worden door tenminste vijf andere leden.
 9. De sollicitatiecommissie schrijft een evaluatie van haar bevindingen na afloop van de procedure.
 10. Sollicitanten kunnen geen lid zijn van een sollicitatiecommissie.
 11. Leden van een sollicitatiecommissie zijn verkiesbaar voor één der functies binnen de partij.

Artikel: functiedragenden

 1. Functiedragenden zijn:
  • leden van het partijbestuur;
  • leden van de fractie;
  • leden van de Raad van toezicht;
  • leden van de beroepscommissie;
  • leden van de kascommissie;
  • coördinatoren van organen die vallen onder verantwoordelijkheid van het bestuur;
  • coördinatoren van organen die vallen onder verantwoordelijkheid van de fractie.
 2. Over deze functiedragenden dient de ALV zijn goedkeuring te geven.
 3. In sommige gevallen zal een functiedragende reeds een periode in de functie functioneren alvorens er een ALV plaatsvindt. De ALV geeft dan goedkeuring met terugwerkende kracht.
 4. Functiedragenden dienen verantwoording af te leggen aan de ALV.

Artikel: Organen van de ALV

 1. De Algemene ledenvergadering kent een aantal vaste organen. Daarnaast kan de Algemene Leden Vergadering personen, commissies of andere organen instellen die onder verantwoording van de Algemene Leden Vergadering werken.
 2. Bij benoeming worden door de Algemene Leden Vergadering kaders meegegeven waarbinnen geopereerd kan worden.
 3. Bij benoeming wordt het doel en de tijd vastgesteld.
 4. Door de Algemene Leden Vergadering wordt vastgesteld hoe en hoevaak tenminste communicatie plaatsvindt.
 5. Op de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering wordt verantwoording afgelegd over de werkzaamheden.

Artikel: Raad van toezicht

 1. De vereniging kent een Raad van Toezicht.
 2. De taak van de raad van toezicht is toezicht houden op de organisatie. Hiertoe hebben zij volledig informatierecht en mogen gevraagd en ongevraagd advies geven aan bestuur, fractie en de daaronder vallende werkgroepen en commissies, andere organen.
 3. Indien het partijbestuur of de fractie handelt of dreigt te handelen in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de partij, danwel de partij op onredelijke wijze benadeelt, is de raad van toezicht bevoegd voor zover nodig besluiten van deze partijorganen buiten werking te stellen, aanwijzingen te geven en beperkingen aan te brengen in de uitoefening van rechten en functies.
 4. De raad van toezicht kan in samenspraak met het partijbestuur en de fractie besluiten die door de Algemene Leden Vergadering zijn gemaakt omkeren op voorwaarde van unanieme besluitvorming door de raad van toezicht en tenminste een meerderheid van het bestuur en de fractie.
 5. De raad van toezicht legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.
 6. Benoeming van leden van de Raad van toezicht vind plaats op de Algemene Leden vergadering op voordracht van de sollicitatiecommissie.
 7. De raad van toezicht bestaat uit tenminste drie en maximaal negen personen.
 8. De raad van toezicht bestaat steeds uit een zo evenredig als mogelijke verdeling van oud bestuurders of fractieleden; oud functiedragenden; algemeen leden.
 9. De benoeming van een lid van de raad van toezicht is voor de periode van minimaal één en maximaal vijf jaar.
 10. De Algemene Leden Vergadering kan besluiten om leden uit de raad van toezicht te vervangen op voordracht van een meer geschikte kandidaat. Hiervoor is een tweederde meerderheid van de Algemene Leden Vergadering noodzakelijk.
 11. Leden van de Raad van Toezicht kunnen geen andere functies uitoefenen binnen de partij.

Artikel: Beroepscommissie

 1. De vereniging kent een beroepscommissie.
 2. De beroepscommissie doet bindende uitspraken in beroep in geval van het niet toelaten van een persoon als lid van de partij <verwijzing>, ontzetting van een lid uit de partij <verwijzing> en in alle gevallen waar het bestuur en/of fractie beroep aan wil tekenen tegen beslissingen van de raad van toezicht.
 3. De beroepscommissie bestaat uit zes leden, waarvan er telkens drie actief verbonden zijn aan een casus.
 4. De leden van de beroepscommissie dienen integriteit te waarborgen en zorgen voor verenigbaarheid van hun functie en de casus waaraan zij actief verbonden zijn.
 5. De beroepscommissie legt verantwoording af aan de Algemene Leden Vergadering.
 6. Ieder jaar worden drie leden van de beroepscommissie verkozen door de Algemene Leden Vergadering, op voordracht van de sollicitatiecommissie.
 7. De leden van de beroepscommissie worden benoemd voor een periode van twee jaar.
 8. Leden van de beroepscommissie zijn terstond herkiesbaar.

Artikel: Kascommissie

 1. De vereniging kent een kascommissie.
 2. De kascommissie onderzoekt de rekeningen, de verantwoording en de boekhouding van het partijbestuur. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
 3. Het partijbestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te toen en inzage van de boeken en bescheiden van de partij te geven. Tevens is het partijbestuur verplicht de kascommissie te voorzien van lekkere koeken gedurende het onderzoek.
 4. De kascommissie bestaat twee leden en twee vervangende leden.
 5. Leden worden benoemt voor een onbepaalde periode.
 6. De leden van de kascommissie kunnen geen andere functiedragende rollen vervullen binnen de partij.
 7. De kascommissie legt verantwoording af aan de Algemene Leden Vergadering.
 8. De last van de kascommissie kan te alle tijde door de Algemene Leden Vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere kascommissie.
 9. Leden worden verkozen op voordracht van de sollicitatiecommissie.

3. Organisatie

Artikel: partijbestuur

 1. De vereniging kent een partijbestuur. Hierna ook aan te duiden als bestuur, dagelijks bestuur, partijtop of anderszins van dezelfde strekking.

Taken en verantwoordelijkheden

 1. De taken van het bestuur zijn tenminste, maar niet uitsluitend:
  • coördineren van werkzaamheden, activiteiten en gebeurtenissen binnen de partij;
  • het faciliteren van de vrijwilligers binnen de partij;
  • het verzorgen van de administratie.
 2. Het partijbestuur is voor zijn beleid verantwoording verschuldigd aan de Algemene Leden vergadering.
 3. Het partijbestuur verschaft de Algemene Leden Vergadering alle nodige en gevraagde informatie.
 4. Het partijbestuur benoemt uit zijn midden tenminste een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Voorzitter

 1. De voorzitter leidt de vergadering van het partijbestuur.
 2. De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging in eerste instantie bij de overheden van de instellingen als genoemd in 'artikel middelen het achtste lid' van de statuten.
 3. De voorzitter verzorgt in eerste instantie de overige externe contacten.

Secretaris

 1. De secretaris is in eerste instantie verantwoordelijk voor de verzorging van het archief, de correspondentie en de ledenadministratie.
 2. De secretaris is verantwoordelijk voor het tijdig aankondigen en de verslaglegging van de Algemene Leden Vergadering.

Penningmeester

 1. De penningmeester is in eerste instantie belast met het beheer van de gelden van de vereniging. Hiermee is de penningmeester verantwoordelijk voor het innen van de aan de vereniging verschuldigde gelden en het verrichten van betalingen.

Besluitvorming

 1. Het partijbestuur neemt besluiten bij enkelvoudige meerderheid.
 2. Voor een geldige besluitvorming geldt een aanwezigheid van tenminste de helft van de leden van het partijbestuur.
 3. Voor besluitvorming over schorsing of royement van leden of organen geldt dat alle bestuurders bij de stemming aanwezig moeten zijn.
 4. Financiële verplichtingen en verbintenissen kunnen alleen worden aangegaan met medewerking van de penningmeester, of drie andere bestuursleden. In het laatste geval zijn zij verantwoordelijk.

Samenstelling en benoeming

 1. Benoeming van leden van het partijbestuur vind plaats op de Algemene Leden vergadering op voordracht van de sollicitatiecommissie.
 2. Tenminste de helft van de leden van het partijbestuur bestaat uit leden van de partij.
 3. Het partijbestuur bestaat uit tenminste drie en maximaal negen personen.
 4. De benoeming van een lid van het partijbestuur is voor de periode van minimaal één jaar.
 5. De benoeming van het lid van het partijbestuur kan voor bepaalde tijd zijn.
 6. De opzeggingstermijn van een partijbestuurder is tenminste twee maanden.
 7. De samenstelling en functieverdeling van het partijbestuur wordt besloten door de zittende partijbestuurders.
 8. Wijzigingen in samenstelling of functie worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Leden Vergadering. Goedkeuring kan achteraf plaatsvinden.
 9. Leden van het partijbestuur kunnen te allen tijde, tezamen of afzonderlijk, door de ALV als lid van het partijbestuur met opgaaf van reden worden ontslagen of geschorst. Indien leden van het partijbestuur worden geschorst of ontslagen, nemen de nog zittende partijbestuurders de taken waar. Wanneer het voltallige partijbestuur wordt ontslagen of geschorst dient de Algemene Leden Vergadering de taken waar te nemen tot een nieuw partijbestuur benoemt is.
 10. Voor schorsing van partijbestuursleden geldt een quorum van twee procent van het ledenaantal die de schorsing steunen, doch tenminste twintig leden.
 11. Voor ontslag van partijbestuurders geldt dat deze met een meerderheid van tenminste zestig procent van het totaal aantal stemmen op een Algemene Leden Vergadering kan worden uitgesproken.

Organen van het partijbestuur

 1. Het partijbestuur kent een aantal organen, beter bekend als werkgroepen, commissies en projectgroepen die onder verantwoording van het partijbestuur werken.
 2. Het partijbestuur kan organen instellen die tijdelijk of permanent van aard zijn.
 3. Het partijbestuur kan zijn eigen organen opheffen.
 4. Ieder orgaan heeft een bestuursverantwoordelijke. De bestuursverantwoordelijke is het eerste aanspreekpunt wanneer het dit orgaan betreft.
 5. Ieder orgaan kent een coördinator, welke geen deel uitmaakt van het partijbestuur. De coördinator kan ook voorzitter of iets anders van dezelfde strekking worden genoemd. De functie wordt altijd gevolgd door de naam van het orgaan.
 6. Bij ontbreken van een coördinator neemt de bestuursverantwoordelijke zijn taken waar.
 7. De coördinator van het orgaan geeft periodiek een evaluatie en legt verantwoording af aan de Algemene Leden Vergadering.
 8. Het bestuur stelt de kaders waarbinnen het orgaan mag werken.
 9. Het orgaan bepaald in overleg met het bestuur zijn eigen doel.
 10. Het orgaan bepaald zijn eigen werkwijze.
 11. Een overzicht met de organen van het bestuur en zijn coördinatoren is te vinden middels de website van de piratenpartij.

Artikel: fractie

 1. De vereniging heeft een kieskring.
 2. De kieskring draagt de naam Fractie der Piratenpartij afgekort als Piratenpartij.
 3. De kieskring bestaat uit één of meerdere fracties, welke vertegenwoordigd zijn in de politieke organen van het Nederlands politiek stelsel.
 4. Voor ieder politiek orgaan van het Nederlands politiek stelsel kan maximaal één fractie der Piratenpartij worden ingesteld.
 5. De benaming fractie is ook aan te duiden als kieslijst, leden van de raad, politieke partijtop of anderszins van dezelfde strekking.

Taken en verantwoordelijkheden

 1. De fractie onderschrijft de grondbeginselen van de partij.
 2. De taken van de fractie zijn tenminste, maar niet uitsluitend:
  • bepalen van de politieke lijn van de partij;
  • het schrijven van een programma van uitgangspunten;
  • actieve steun geven aan de campagne.
 3. De fracties krijgen een mandaat voor het fractiewerk van de Algemene Leden Vergadering.
 4. De Algemene Leden vergadering kan de fracties alleen achteraf ter verantwoording roepen.
 5. Het partijbestuur is eindverantwoordelijke voor de financiële situatie van de kieskring.
 6. De fractie is voor zijn beleid verantwoording verschuldigd aan de Algemene Leden vergadering. De fractie verschaft de Algemene Leden Vergadering alle nodige en gevraagde informatie.
 7. Iedere fractie kent in ieder geval een lijsttrekker.
 8. De lijsttrekker is de personificatie van de lijst en daarmee het eerste aanspreekpunt voor externen.

Samenstelling en benoeming

 1. Leden van de Fractie der Piratenpartij worden uit de leden van de partij benoemd.
 2. Benoeming van leden van de fractie vind plaats op de Algemene Leden vergadering op voordracht van de sollicitatiecommissie.
 3. De Algemene Ledenvergadering stelt tevens de lijstvolgorde van de fractie vast.
 4. De fractie doet alvorens zij benoemd wordt aan de ALV een voorstel voor een programma van uitgangspunten.
 5. Tot het moment dat een fractielid verkozen is voor de geleding waarvoor zij deelneemt aan de fractie, wordt het fractielid benoemd als aspirant-fractielid. Een aspirant-fractielid kent dezelfde verantwoordelijkheden als een fractielid.
 6. De fractie kent slechts door de kieswet een beperking in het aantal kandidaten.
 7. De benoeming van een fractielid is gelijk aan de periode die tussen verkiezingen van de geleding waaraan het fractielid verbonden is.
 8. Een fractielid is terstond herkiesbaar.
 9. De functieverdeling van de fractie wordt besloten door de fractie en legt hierover verantwoording af aan de Algemene Leden Vergadering.
 10. De fractie kiest uit zijn midden tenminste een fractievoorzitter.
 11. De fractievoorzitter neemt binnen de vereniging taken op zich die in een reguliere orgaan zijn toegewezen aan de coördinator van het betreffende orgaan.
 12. De functie van voorzitter en lijsttrekker sluiten elkaar niet uit.
 13. Leden van het fractie kunnen te allen tijde, tezamen of afzonderlijk, door de Algemene Leden Vergadering als lid van fractie met opgaaf van reden worden ontslagen of geschorst. Indien leden van de fractie worden geschorst of ontslagen, nemen de nog zittende fractieleden de taken waar.
 14. Voor schorsing of ontzetting van fractieleden geldt een quorum van twee procent van het ledenaantal die de schorsing steunen, doch tenminste twintig leden.
 15. Voor ontslag van fractieleden geldt dat deze met een meerderheid van tenminste zestig procent van het totaal aantal stemmen op een Algemene Leden Vergadering kan worden uitgesproken.
 16. Schorsing of ontslag van fractieleden geldt enkel voor de positie binnen de partij, niet voor de zetel waarvoor zij verkozen zijn. Het fractielid zal verzocht worden zijn zetel op te geven ten goede van de partij.

De fractie der Piratenpartij heeft een overkoepelende werkgroep

 1. De werkgroep heeft tot doel:
 2. Informatie-uitwisseling tussen de fracties onderling.
 3. Informatie-uitwisseling tussen de fracties en het partijbestuur.
 4. Afstemming van het beleid van de fracties.
 5. De werkgroep bestaat uit tenminste één vertegenwoordiger uit elke fractie en één lid van het partijbestuur.
 6. Het in het vorige lid genoemde lid van het partijbestuur fungeert als coördinator van de werkgroep.
 7. De fracties hebben regelmatig een fractievergadering.
 8. Vergaderingen van de werkgroep en de fracties zijn openbaar voor leden van de Vereniging.
 9. De werkgroep en de fracties kunnen een besloten (deel)vergadering beleggen, indien zij dit nodig achtten.

Organen van de fractie

 1. De fractie kent een aantal organen, beter bekend als commissies, werkgroepen en projectgroepen die onder verantwoording van de fractie werken.
 2. De fractie kan organen instellen die tijdelijk of permanent van aard zijn.
 3. De fractie kan zijn eigen organen opheffen.
 4. Ieder orgaan heeft een fractieverantwoordelijke. De fractieverantwoordelijke is het eerste aanspreekpunt wanneer het dit orgaan betreft.
 5. Ieder orgaan kent een coördinator, welke geen deel uitmaakt van de fractie. De coördinator kan ook voorzitter of iets anders van dezelfde strekking worden genoemd. De functie wordt altijd gevolgd door de naam van het orgaan.
 6. Bij het ontbreken van een coördinator neemt de fractieverantwoordelijke zijn taken waar.
 7. De coördinator van het orgaan geeft periodiek een evaluatie en legt verantwoording af aan de fractie.
 8. De fractie stelt de kaders waarbinnen het orgaan mag werken.
 9. Het orgaan bepaald in overleg met de fractie zijn eigen doel.
 10. Het orgaan bepaald zijn eigen werkwijze.
 11. Een overzicht met de organen van de fractie en zijn coördinatoren is te vinden middels de website van de piratenpartij.

Artikel: afdelingen

 1. De partij kent afdelingen.
 2. Afdelingen kunnen geografisch, cultureel, demografisch of sociologisch van aard zijn.
 3. Afdelingen zijn autonoom, doch gelieerd aan de partij.
 4. Afdelingen dienen te handelen volgens de grondbeginselen van de Piratenpartij Nederland.
 5. Het partijbestuur is gemachtigd beperkende maatregelen uitspreken wanneer een afdeling de partij op onredelijke wijze benadeeld.
 6. Het doel van de afdeling dient de aard van oprichting van de partij.
 7. De taken en verantwoording van de afdeling dienen het doel van de afdeling.
 8. Iedere afdeling kent in ieder geval een bestuur.
 9. Het bestuur van een afdeling bestaat uit drie of meer personen.
 10. Het bestuur van een afdeling kent in ieder geval een voorzitter, secretaris en een penningmeester. De functie van penningmeester is niet verenigbaar met de functie van voorzitter of secretaris.
 11. Het afdelingsbestuur geeft periodiek een evaluatie over haar functioneren. Het afdelingsbestuur legt verantwoording af aan het partijbestuur.
 12. Voor afdelingen die op geografische aard zijn opgericht geldt dat de leden van de partij die geregistreerd staan met een adres in hetzelfde geografische gebied automatisch lid zijn van de afdeling. Leden kunnen zich hiervoor afmelden.
 13. Voor afdelingen die op andere dan geografische aard zijn opgericht kunnen leden van de partij ook lid worden van de afdeling.
 14. Opzegging van lidmaatschap van een afdeling betekend niet vanzelfsprekend een opzegging bij de partij.

Artikel: Announce

 1. Het officiëel orgaan van de Piratenpartij is genaamd Announce.
 2. Het officiëel orgaan wordt digitaal verspreid onder de leden van de Piratenpartij.
 3. Op verzoek van individuele leden kan er gekozen worden voor een andere wijze van berichtgeving. Een verzoek kan bij de secretaris worden ingediend.
 4. Jaarlijks stelt de Algemene Leden Vergadering de verschijningsfrequentie en het budget van het orgaan vast.
 5. Het vaststellen van de in het vorige lid benoemde zaken vind plaats in de Algemene Leden Vergadering waarin ook de begroting wordt vastgesteld.
 6. De redactie van het Orgaan bestaat uit:
  • een door de Algemene Leden Vergadering benoemde hoofdredacteur;
  • een eindredacteur;
  • een secretaris.
 7. De redactie bepaalt de inhoud van het orgaan aan de hand van de grondbeginselen en de kernpunten uit het programma van uitgangspunten.
 8. De redactie van het orgaan is verplicht tot publicatie van bestuursmededelingen.
 9. Het partijbestuur verzorgt de uitgave van het orgaan.
 10. Indien de redactie in verzuim blijft haar taken te vervullen, of wanneer de Algemene Leden Vergadering geen redactie heeft benoemd, voorziet het partijbestuur in deze taak.
 11. Conflicten tussen het partijbestuur en de redactie van het orgaan worden voorgelegd aan de Algemene Leden Vergadering.

4. Geldmiddelen

Artikel: Geldmiddelen

 1. Nadere regels omtrent beheer en gebruik van geldelijke fondsen worden gesteld in het huishoudelijk reglement.

Artikel: donateurs

 1. Het donateursschap kan te alle tijde door het partijbestuur of door de donateur door opzegging worden beëindigd, met dien te verstande dat bij opzegging door de donateur de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar verschuldigd blijft.
 • Transparantie: bekendmaking van bedrag/donateur
 • HR hoofdstuk subsidies/fondsen/funding

5. Grondbeginselen

 1. De piratenpartij kent grondbeginselen
 2. De grondbeginselen staan ten alle tijde gepubliceerd op de website van de piratenpartij.
 3. De grondbeginselen mogen nimmer in strijd zijn met de internationale basisgedachte van piraten.

Wijziging

 1. Iedere piraat kan een voorstel tot wijziging van e grondbeginselen aandragen, mits gesteund door tenminste twee andere piraten.
 2. Een woordelijke weergave van een voorstel tot wijziging van de grondbeginselen dient tenminste veertig dagen voor het besluitvormingsmoment ter kennis te worden gebracht aan de leden via het daartoe bestemde orgaan.
 3. Besluiten tot wijziging van de grondbeginselen behoeven twee derde meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen der leden op een Algemene Leden Vergadering, waar tenminste een vijfde deel der leden aanwezig is.
 4. Indien het vereiste aantal leden niet behaald is wordt een besluitvormingsmoment uitgeschreven op een termijn van ten hoogste dertig dagen na de eerste bijeenkomst, waarbij met vijf zesde meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen tot wijziging kan worden besloten, waarbij tenminste een twaalfde deel der leden aanwezig is.

6. Slotbepaling

 1. Het partijbestuur is bevoegd in elk onvoorzien, spoedeisend geval in naam van de partij te beslissen, onverminderd haar verantwoordelijkheid tegenover de ALV.
 2. De Nederlandse wet prevaleren de statuten, ook waar deze geen dwingend recht bevatten.
 3. De statuten prevaleren het huishoudelijk reglement.
 4. De statuten treden in werking nadat hiervan notariële akte is opgemaakt.
reglementen/huishoudelijk_reglement.txt · Laatst gewijzigd: 2019/07/09 00:06 door Wim