Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


reglementen:huishoudelijk_reglement_ledenraad

Huishoudelijk reglement Ledenraad (concept versie)

Wijzigingen aan het ledenraadsregelement

 1. Wijzigingen aan het ledenraadsregelement kunnen alleen met een statutaire meerderheid van de ledenraad worden gemaakt.
 2. Wijzigingen gaan direct na vergadering in tenzij anders besloten.

Definitie ledenraadslid: taken en verantwoordelijkheden

 1. Een ledenraadslid is deel van het hoogste gezag binnen de partij. Dit betekent dat je als ledenraadslid je een voorbeeldfunctie hebt.
  • Discussies mogen fel zijn, ruzie kan voorkomen maar liever hebben we dat je ruzie voorkomt.
  • Een ledenraadslid onderschrijft de statuten, het Huishoudelijk Reglement, de Uppsala verklaring en het partijprogramma.
  • Een ledenraadslid is lid van de PPNL bij verkiezing en voor zolang het lidmaatschap van de Ledenraad duurt.
  • Lidmaatschap van de ledenraad eindigt als de termijn afgelopen is, bij het tussentijds afstand doen van de zetel, of wanneer het lidmaatschap van de PPNL eindigt.
 2. Een ledenraadslid handelt zonder last en ruggespraak, maar altijd in het belang van de partij en haar leden.
 3. Een ledenraadslid onderhoudt actief contact met de achterban en is aanspreekbaar.
 4. Een ledenraadslid controleert het Bestuur in samenwerking met
  • ledenraadsleden mogen ter uitoefening van deze taak informatie opvragen bij het bestuur, hiervoor dient wel gedegen onderbouwing te zijn aangeleverd. Tevens wordt aangegeven of dit verzoek wordt ingediend namens de gehele ledenraad of in de rol van ledenraadslid.
 5. Een ledenraadslid is verantwoordelijk voor het stimuleren van het interne debat binnen de partij.
  • Ledenraadsleden brengen naast hun eigen punten uit eigen inzicht ook punten aan die zij in gesprekken met leden hebben meegekregen.
  • Ledenraadsleden activeren het debat over standpunten en zoeken naar mogelijke nieuwe punten voor het partijprogramma.
  • Ledenraadsleden staan open voor en respecteren andere meningen.
  • Ledenraadsleden consulteren anderen leden over standpunten.
  • Ledenraadsleden spreken elkaar en anderen aan op gedrag dat het interne debat schaadt.

Vergaderingen

 1. Er zijn twee soorten ledenraadsvergaderingen: de fysieke vergaderingen en de online vergaderingen.
 2. De ledenraadsvergaderingen zijn openbaar. Uitzonderingen hierop zijn gedeelten die door een 2/3 meerderheid van de aanwezige ledenraadsleden tot besloten worden verklaard.
 3. De fysieke vergadering wordt opgeroepen en geleid door het Presidium, mocht er geen lid van het Presidium aanwezig zijn dan kiest de Ledenraad een voorzitter.
 4. Het presidium c.q. de voorzitter leidt de vergadering van de Ledenraad en stelt in samenspraak met de Ledenraad de agenda vast en de tijdsduur van de vergadering.
  • Het presidium regelt de tijdsindeling en de structuur van de vergadering
  • Ledenraadsleden dragen agendapunten aan bij het presidium
 5. Het Presidium is bevoegd bij escalatie van de discussie, na duidelijke en herhaaldelijke waarschuwingen, naar eigen inzicht een lid een time-out te geven van maximaal 10 minuten mute. Vervolgens kan het Presidium het desbetreffende lid terughalen, na 3 keer gaat de rest van de vergadering op mute. Dit om de vergadering doorgang te laten vinden en tot de kern te komen.
  • De overige leden kunnen een stemming vragen als zij het inzicht van het Presidium niet delen, daarbij rekeninghoudend met de positie en neutraliteit van het Presidium.
  • Bij offline vergaderingen zal de vergadering geschorst worden voor een bepaalde tijd. Stemmen bij schorsing kan via online geschreven communicatie danwel op een ander moment.
 6. Indien het Presidium niet notuleert wordt op basis van roulatie een notulist aangewezen die verantwoordelijk is voor het maken en publiceren van de notulen. Notulen dienen uiterlijk één week na de vergadering af te zijn.
 7. Er wordt iemand aangesteld om opnamen te maken van online vergaderingen en het publiceren hiervan. Bij voorkeur zijn er twee leden die een opname maken.
 8. Als ledenraadslid ben je verplicht tot participatie. Dit wordt onder andere gemeten middels het stemmen over besluiten. Het criterium is minimaal 75% deelname aan stemverzoeken via mumble en/of de mailinglijst. Enkel deelnemen aan stemmingen zonder verder te participeren in vergaderingen of discussies op de mailinglijst, is niet voldoende. Uitzondering zijn afmeldingen die vooraf gedaan zijn.

Besluitvorming

 • Quorum: Een ledenraadsbesluit is geldig als een absolute meerderheid van de ledenraadsleden vóór stemt.
 1. Als er een grote meerderheid van de aanwezigen voor een voorstel stemt, maar het quorum niet gehaald is, dan wordt het voorstel op de ledenraadlijst rondgestuurd, in een nieuwe mail, met een duidelijk begin van het onderwerp: [STEMMING], zodat iedereen het kan lezen en er op kan reageren. Gedurende één week na verzending van deze e-mail week kunnen eventuele argumenten voor en tegen uitgewisseld worden en kunnen stemmen ook per e-mail uitgebracht worden. Op de eerstvolgende vergadering worden dan alle stemmen geteld, inclusief stemmen die per e-mail zijn uitgebracht.
 2. Indien een besluit is genomen om tot een bepaalde actie over te gaan, zijn voor de vervolgstappen geen nieuwe stemmingen nodig. Voor de vervolgstappen geldt de 'drie-piraten-regel', waarbij piraten in dit geval drie ledenraadsleden zijn.

Verkiezingsprocedure

 • ALV: Algemene Ledenraadsvergadering
 1. Verkiezingen voor de ledenraad vinden jaarlijks plaats tijdens de ALV maar alleen als er zetels vrijkomen. Leden die op de reservelijst staan komen niet automatisch in een zetel die vrijkomt wegens het aflopen van de termijn.
 2. Ieder lid kan zich verkiesbaar stellen voor de Ledenraad, behalve leden die bij aanvang van de termijn tevens lid zijn van het Bestuur, Presidium of de Beroepscommissie. Kandidaatsstelling zou in zo'n geval wel moeten kunnen maar dan moet de vorige functie opgegeven worden voordat de persoon plaats kan nemen in de Ledenraad.
 3. Leden van de ledenraad mogen zich herkiesbaar stellen.
 4. Verkiesbaarstelling vind uiterlijk 3 weken voor de ALV plaats middels een motivering die publiek gemaakt zal worden op de website.
 5. Kandidaten houden op de ALV een presentatie en zijn bereid tot het antwoorden van vragen.
 6. De stemming vindt anoniem plaats op de ALV.
 7. De uitslag wordt tijdens de ALV bekend gemaakt en gepubliceerd op de website.
 8. Gekozen leden treden in functie op 1 januari van het aankomende jaar.
 9. Indien er meer kandidaten dan beschikbare zetels zijn, worden boventallige kandidaten met een positieve score tot reservelid benoemd. Op de reservelijst staan geldt tot de eerstvolgende verkiezingen.
 10. Een reservelid neemt een tussentijds vrijgekomen zetel per direct in voor de duur van de zittingstermijn van het lid dat zijn/haar zetel opgeeft. Indien geen reserveleden beschikbaar zijn, kan het Bestuur een ledenraadslid aandragen.

Sanctiemaatregelen

 • Sanctiemaatregelen zijn de stok achter de deur. Deze blijft bij voorkeur achter de deur staan.
 1. Het Presidium is bevoegd bij escalatie van de discussie, na duidelijke en herhaaldelijke waarschuwingen, naar eigen inzicht een lid een time-out te geven van maximaal 10 minuten mute. Vervolgens kan het Presidium het desbetreffende lid terughalen, na 3 keer gaat de rest van de vergadering op mute. Dit om de vergadering doorgang te laten vinden en tot de kern te komen.
  • De overige leden kunnen een stemming vragen als zij het inzicht van het Presidium niet delen, daarbij rekeninghoudend met de positie en neutraliteit van het Presidium.
  • Bij offline vergaderingen zal de vergadering geschorst worden voor een bepaalde tijd. Stemmen bij schorsing kan via online geschreven communicatie danwel op een ander moment.
 2. Iemand kan binnen de ledenraadsmailinglijst onder moderatie worden geplaatst als hiervoor aanleiding is. Berichten worden tegengehouden als dit escalerende berichten zijn voor 24 uur en daarna na terugkoppeling naar de zender wordt gekeken of de zender nog steeds achter zijn of haar woorden staat. Zo ja dan wordt het bericht doorgelaten. Het plaatsen onder moderatie is een aangelegenheid die door stemming kan worden besloten voor een nader te bepalen duur. Deze maatregel is er voor de-escalatie en als ondersteuning aan het debat.
  • Er dienen hiervoor meerdere moderators te zijn die het vertrouwen van de meerderheid van de Ledenraad hebben. Deze moderatoren worden voor een half jaar aangesteld volgens de volgende procedure:
  • Elk ledenraadslid nomineert 3 andere leden voor moderatorschap. De die leden met de meeste punten worden voorgedragen als moderator. Indien een voorgedragen lid geen moderatior wenst te zijn wordt de eerstvolgende met de meeste punten voorgedragen.
 3. De ledenraad kan bepalen dat een ledenraadslid voor een nader te bepalen tijdsduur kan worden geschorst.
  • Na een drietal schorsingen is een lid dan tot de eerstvolgende ALV geschorst. Vervolgens bepaalt de ALV de verdere gang van zaken.
  • Voor schorsing is een 2/3 meerderheid vereist.
  • Redenen voor schorsing zijn (onder andere)
   • Schenden van huisregels
   • Niet de verantwoordelijkheid naleven die bij een ledenraadsfunctie hoort.
   • Verzoek tot schorsing, ingediend door een ander partijorgaan.
reglementen/huishoudelijk_reglement_ledenraad.txt · Laatst gewijzigd: 2022/02/20 21:27 door 2a07:10c0:0:c005:70::1082