Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


reglementen:stemreglement

Stemreglement

Het is beter eerst het Vergaderreglement te lezen en dan pas dit Stemreglement.

Samenvatting

 • Wat is een meerderheid, hoe werken verkiezingen en stemmingen?
 • Als dit reglement wordt goedgekeurd dan gaat het per direct in, en worden volgende stemmingen en verkiezingen volgens dit reglement uitgevoerd.

Pre-ambule

Dit reglement is ondergeschikt aan de Statuten en aan het Huishoudelijk Reglement (HR) en het Vergaderreglement. Indien iets in dit reglement tegenstrijdig is met de statuten of het HR dan hebben die documenten voorrang en gelden de bepalingen zoals daar gesteld. Dit document beschrijft (bindend) de werking van de Algemene Ledenvergadering (ALV) en andere vergaderingen waar namens de leden dingen besloten worden, maar kan ook (niet bindend) gebruikt worden bij andere vergaderingen of besprekingen binnen de partij.

Artikel 1

Het domein van dit reglement is de Algemene Ledenvergadering (ALV). Een ALV is een vergadering zoals in de Statuten omschreven wordt in het artikel met de titel “De Algemene Leden Vergadering” (artikel 14 op 10 maart 2010). Als er een ander orgaan is wat namens de leden besluiten neemt dan geldt dit document ook voor die vergadering.

Artikel 2 - Stemmen

 • a. Alle aanwezige, online en vertegenwoordigde leden hebben een gelijke stem.
 • b. Een voorstel wordt aangenomen als er een meerderheid van bijbehorende graad is gehaald en er tenminste drie aanwezigen of online leden voor stemmen.

Artikel 3 - Meerderheid

Voor sommige voorstellen is een grotere meerderheid gewenst dan voor andere. In dit artikel worden de definities voor meerderheid van verschillende graad gegeven.

 • a. Een gewone meerderheid wordt behaald als er meer stemmen voor dan stemmen tegen zijn. (graad een)
 • b. Een twee-derde meerderheid wordt behaald als het aantal stemmen voor meer dan dubbel zoveel is dan het aantal aantal stemmen tegen. (graad twee)
 • c. Een absolute meerderheid wordt behaald als het aantal stemmen voor meer is dan de som van het aantal onthoudingen en het aantal stemmen tegen.
 • d. Een meerderheid van de leden wordt behaald als het aantal stemmen voor meer is dan de helft van het aantal stemgerechtigde leden binnen de partij.
 • e. Als de stemmen staken dan haalt het voorstel het niet.
 • f. Consensus wordt gevormd als een gewone meerderheid voor is en er geen tegenstemmen zijn.
 • g. Een meerderheid van graad N wordt behaald als het aantal stemmen voor meer dan N maal het aantal stemmen tegen bedraagt.

Artikel 4 - Verkiezingen van personen

Een stemming die over posities van personen gaat is altijd een verkiezing.

 • a. Indien er hooguit net zoveel kandidaten als posities zijn voor een orgaan dan wordt er met gewone meerderheid besloten over het voorstel alle kandidaten aan te stellen.
 • b. Indien er meer kandidaten dan posities zijn dan wordt er op personen gestemd en worden de kandidaten die de meeste stemmen hebben gekregen aangesteld.
 • c. Een lid moet steun van twee andere leden hebben om zich kandidaat te kunnen stellen.
 • d. Een kandidaat hoeft niet aanwezig te zijn om gekozen te kunnen worden.
 • e. Een lid kan alleen zichzelf kandidaat stellen.
 • f. Een kandidaat kan het accepteren van zijn positie afhankelijk maken van de uitslag van de stemming voor een andere positie.
 • g. Een kandidaat mag na zijn verkiezing de positie weigeren.

Artikel 5 - Normale Stemmingen

 • a. Indien niet gespecificeerd zal er van uitgegaan worden dat voor een voorstel om aangenomen te worden de beslissing moet worden genomen met een meerderheid van graad twee, oftewel twee-derde meerderheid.
 • b. Binnen door bestuur aangestelde commissies, teams en werkgroepen kunnen andere stemregels gelden.

Nawoord

 • a. Om te voorkomen dat er verschillende partijen binnen de piratenpartij ontstaan is het belangrijk dat beslissingen met een zo groot mogelijke meerderheid genomen worden.
 • b. Aan de andere kant, omdat de piratenpartij een nieuwe partij is en er nog vrij veel besloten moet worden moet de besluitvorming vlot kunnen lopen en moeten mogelijkheden om besluitvorming nodeloos te rekken vermeden worden.
 • c. Vandaar dat gekozen is in 5a voor een twee-derde meerderheid als normale stemvorm.
 • d. Van meerdere mensen is de kritiek gekomen dat 5a beter de gewone meerderheid van 3a zou kunnen zijn. “waarom heet het anders de gewone meerderheid”. Op de vergadering zullen we daarom los een besluit over 5a nemen.
 • e. De steun genoemd in 4c kan op de vergadering zelf geworven worden, maar ook daarbuiten. Voor moties idem.
 • f. Nadat het aangenomen is kunnen dan via moties zoals beschreven in dit reglement officieel wijzigingen gedaan worden aan dit document. “Don't let the perfect be the enemy of the improvement”. Vooraf dus liefst geen wijzigingen om het “perfect” te maken, maar wel dingen die nu mis kunnen gaan (en realistisch ooit kunnen gebeuren) aan mij melden. Voorstellen om het wel perfect te maken kan je mooi formuleren en als motie in te dienen op de ALV.
reglementen/stemreglement.txt · Laatst gewijzigd: 2014/09/04 17:18 door 2a01:4f8:200:6128::2