Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


reglementen:vergaderreglement

Vergaderreglement

Na het lezen van dit Vergaderregelment kan je ook nog het Stemreglement lezen.

Samenvatting

 • Het Presidium zit de Algemene Ledenvergadering (ALV) voor en stelt de agenda samen.
 • Op een vergadering kunnen moties worden ingediend waar over gestemd wordt in de volgende stemronde. Online mensen mogen meestemmen over moties en verhinderde mensen kunnen een ander machtigen om namens hen te stemmen.
 • Alleen aanwezige mensen kunnen een punt van orde aanvoeren. Typische punten van orde zijn een verzoek tot schorsing of een voorstel tot herindeling van de agenda. Ook wanneer er procedureel een fout gemaakt wordt kan hier met een punt van Orde aandacht op gevestigd worden.

Pre-ambule

Dit reglement is ondergeschikt aan de Statuten en aan het Huishoudelijk Reglement (HR). Indien iets in dit reglement tegenstrijdig is met de statuten of het HR dan hebben die documenten voorrang en gelden de bepalingen zoals daar gesteld. Dit document beschrijft (bindend) de werking van de Algemene Ledenvergadering (ALV) en andere vergaderingen waar namens de leden dingen besloten worden, maar kan ook (niet bindend) gebruikt worden bij andere vergaderingen of besprekingen binnen de partij.

Artikel 1.

Het domein van dit reglement is de Algemene Ledenvergadering (ALV). Een ALV is een vergadering zoals in de Statuten omschreven wordt in het artikel met de titel “De Algemene Leden Vergadering” (artikel 14 op 10 maart 2010). Het Presidium wordt beschreven in de statuten in het Artikel met de titel “Het Presidium” (artikel 11 op 10 maart 2010). Het Presidium organiseert de ALV en zit deze voor.

Artikel 2 - Aanwezig op de vergadering

 • a. Een lid kan fysiek aanwezig zijn op de locatie van de vergadering, zijn status is dan

aanwezig.

 • b. Een lid kan online een vergadering volgen, op de manieren die in artikel 3 omschreven worden, zijn status is dan online
 • c. Een lid kan een ander lid machtigen om namens hem te spreken op de vergadering zoals omschreven in artikel 4. Zijn status is dan vertegenwoordigde ofwel stem.
 • d. Een aanwezige heeft altijd minstens de privileges van iemand die online is en iemand die online is heeft altijd minstens de privileges van een vertegenwoordigd lid.
 • e. Een niet lid die de vergadering bijwoont of online volgt is een toeschouwer en heeft niet de status aanwezig,maar heeft de status toeschouwer.

Artikel 3 - Online op de vergadering

 • a. Een lid is online als deze op een andere locatie is dan de locatie van de vergadering maar wel de vergadering volgt.
 • b. Een lid volgt de vergadering als deze de moties die ter stemming gebracht worden leest of hoort, of op andere wijze te weten komt voordat de stemming geschiedt.
 • c. Hij dient zijn manier van stemmen kenbaar te maken bij het Presidium. Het Presidium meldt voor de vergadering hoe je de vergadering kan volgen en hoe zij bereikbaar zijn tijdens de vergadering.
 • d. Zij kunnen hiervoor een aanwezig lid aanstellen tijdens de vergadering om die communicatie af te handelen.
 • e. In ieder geval geschikt om stemmingen door te geven zijn telefoon en IRC (geauthenticeerd), indien de locatie die mogelijkheden biedt. Het Presidium kan andere manieren toestaan.
 • f. Totdat er een online stemsysteem is dat waterdicht is is het online stemmen niet mogelijk.

Artikel 4 - Vertegenwoordigd op de vergadering

 • a. Een lid kan een ander lid Persoonlijk machtigen. Alleen het gemachtigde lid kan dan indien die aanwezig of online is een stem uitbrengen namens het vertegenwoordigde lid.
 • b. Een lid kan een ander lid Doorgeefbaar machtigen. Het gemachtigde lid kan dan indien hij de vergadering kan volgen een stem uitbrengen namens het vertegenwoordigde lid. Indien het gemachtigde lid de vergadering niet kan volgen dan kan het gemachtigde lid ertoe besluiten de machtiging door te geven aan een derde lid dat wel de vergadering kan volgen.
 • c. De machtigingen en het doorgeven van machtigingen moeten bij het Presidium bekend worden gemaakt, getekend door de vertegenwoordigde of op andere betrouwbare manier door de vertegenwoordigde bevestigd aan het Presidium.
 • d. Alleen leden met stemrecht kunnen anderen machtigen of gemachtigd worden.
 • e. Een machtiging of doorgave van machtiging bevat tenminste het woord “Machtiging”, de persoon die machtigt, de persoon die gemachtigd wordt, of het om een persoonlijke of om een doorgeefbare machtiging gaat en een bepaling wanneer de machtiging geldig is. Indien het een doorgave betreft dient ook de persoon die de machtiging doorgeeft opgenomen te worden.
 • f. Eventuele stemadviezen die op een machtiging staan zijn niet bindend.
 • g. Een machtiging vervalt zolang de vertegenwoordigde zelf online of aanwezig is.
 • h. Er is een handtekening nodig als machtiging.
 • i. Je mag maximaal één persoon vertegenwoordigen (buiten jezelf).

Artikel 5 - Moties

 • a. Een motie kan worden ingediend als die gesteund wordt door minimaal 5 personen of 10% van de aanwezigen of mensen die online zijn (welke minder is).
 • b. Het bespreken van de motie wordt toegevoegd aan de Agenda voor de volgende stemronde.
 • c. Op de volgende stemronde wordt er over de motie gestemd.

Artikel 6 - Punt van Orde

 • a. Een Punt van Orde heeft te maken met het verloop van de vergadering, niet met het onderwerp wat op de agenda staat.
 • b. Iedere aanwezige kan een Punt van Orde aandragen, maar het Presidium kan daar uitzonderingen op maken als er sprake is van misbruik (volgens de aanwezigen).
 • c. Als de aanwezigen besluiten het punt van Orde in acht te nemen dan gaat deze per direct in, tenzij anders bepaald.

Artikel 7 - Stemmingen

 • a. Stemmingen en verkiezingen geschieden zoals beschreven in het kies/stemregelment van de partij, tenzij anders bepaald door Statuten of HR
 • b. In een stemronde worden alle moties waarover nog niet besloten is ter stemming gebracht, tenzij de indieners de motie terugtrekken.
 • c. Verkiezingen mogen wel uitgesteld worden binnen de vergadering.

Artikel 8 - Het Presidium

 • a. Het Presidium organiseert de ALV en zit deze voor.
 • b. Het Presidium stelt de Agenda samen.
 • c. Bestuursleden of groepen van 3 leden kunnen punten voor de agenda aandragen. Deze punten dienen spoedig na aanmelding openbaar te worden gemaakt door het Presidium.
 • d. Het Presidium kondigt een ALV tenminste 28 dagen van te voren aan via geaccepteerde kanalen.
 • e.Ingezonden stukken dienen naar het Presidium gestuurd te worden.
 • f. Kandidaatstellingen moeten bij het Presidium kenbaar gemaakt worden.
 • g. Het Presidium kan op de ALV met een punt van orde bindend terecht gewezen worden.

Nawoord

 • a. De reden dat in artikel 3 er niet verplicht wordt om voor online mogelijkheden te zorgen op een ALV is dat het zou kunnen betekenen dat een ALV niet door zou kunnen gaan of ongeldig verklaard of iets dergelijks. Als we een grotere organisatie worden dan is een verplichting realistischer.
 • b. Bij 4g staat er “zolang” en niet “zodra” om de machtiging terug in te laten gaan als de vertegenwoordigde de vergadering verlaat.
 • c. Er is veel wat niet vastgelegd is in dit voorstel. Dat is om wat meer vrijheid tijdens de vergadering te hebben om incidenten en andere onverwachte dingen flexibeler op te kunnen vangen.
 • d. Nadat het aangenomen is kunnen dan via moties zoals beschreven in dit reglement officieel wijzigingen gedaan worden aan dit document. “Don't let the perfect be the enemy of the improvement”. Vooraf dus liefst geen wijzigingen om het “perfect” te maken, maar wel dingen die nu mis kunnen gaan (en realistisch ooit kunnen gebeuren) aan mij melden. Voorstellen om het wel perfect te maken kan je mooi formuleren en als motie in te dienen op de ALV.
reglementen/vergaderreglement.txt · Laatst gewijzigd: 2023/02/18 16:42 door Wim