Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


tk2021:kortprogramma

Piratenpartij programma 2021 in het kort

De Piratenpartij staat voor een vrije democratie waarin alle kennis, kunst en cultuur die de mensheid heeft voortgebracht direct voor iedereen beschikbaar is. De coronacrisis laat zien hoe belangrijk het is om in vrijheid kennis te delen. Wij investeren liever in goede publieke voorzieningen, zoals testcapaciteit, bron- en contactonderzoek en voldoende zorgpersoneel, dan dat we burgerrechten en vrijheden inperken. Wij gaan uit van vertrouwen in de mens, en hebben een gezond wantrouwen tegenover machtsconcentraties bij overheden en bedrijven. In een vrije informatiesamenleving maken we samen de verstandigste keuzes.

Kernpunten

Burgerrechten

Burgerrechten garanderen persoonlijke vrijheden en beschermen burgers tegen willekeur door overheden of bedrijven. Burgerrechten vormen de grondvesten van onze beweging. Concessies doen aan burgerrechten betekent concessies doen aan de fundamenten van de democratie. Als Piratenpartij toetsen wij al ons handelen altijd aan die elementaire rechten van burgers.

Transparantie

Een open en transparante overheid is een basisvoorwaarde voor een goede democratie. Alleen wanneer burgers het functioneren van haar overheid ter discussie kunnen stellen en ze de overheid kunnen controleren is een goede volksvertegenwoordiging mogelijk.

Democratie

Democratie is meepraten en meebeslissen over onze samenleving. In een democratie heeft iedereen een stem en wordt gehoord. Wij willen dat iedereen de mogelijkheid heeft om deel te nemen aan het besluitvormingsproces. Op die manier benutten we alle kennis, ervaring en expertise in onze samenleving.

Vrijheid van informatie

Vrije toegang tot informatie, kennis en cultuur is een voorwaarde voor de sociale, technologische en economische ontwikkeling van onze samenleving. Het huidige auteursrecht en patentrecht creëren informatie monopolies die alleen grote bedrijven ten goede komen, vormen een belemmering voor deze toegang. Wij willen deze wetgeving daarom grondig hervormen.

Thema's

Ondernemerschap

De Piratenpartij wil kleine ondernemers beschermen tegen machtsconcentraties van overheden en grote bedrijven. Daar waar de overheid van MKB-ondernemers informatie vraagt, moet ze de daarvoor benodigde software open source en gratis aanbieden.

Onvoorwaardelijk Basisinkomen

Met een basisinkomen profiteert iedereen van technologische vooruitgang. Deze versimpeling van de sociale zekerheid maakt bureaucratie en controles onnodig, zodat elke euro terecht komt bij de mensen die het nodig hebben. Dit is bovendien robuuster, zodat het ook werkt in tijden van crisis. De economische zekerheid die dit biedt stimuleert ondernemerschap en maakt de economie weerbaar en veerkrachtig.

Economie

De Piratenpartij staat voor een inclusieve economie met ontplooiingskansen voor iedereen. In de huidige economie maken grote bedrijven met veel marktmacht de dienst uit. Bevorderen van een gelijk speelveld met de effectieve mededingingsnorm zal de welvaart voor iedereen verhogen. Een weerbare en veerkrachtige economie begint bij economische zekerheid. Wij willen economisch beleid dat gericht is op welzijn voor iedereen.

Belasting

Met een rechtvaardige belasting kunnen we meer gezamenlijke welvaart creëren. De Piratenpartij wil dat multinationals een eerlijke bijdrage leveren. Als we belasting op het oppotten van geld en het uitputten van de planeet verhogen, kan de belasting op arbeid omlaag. Zo zorgen we dat arbeid loont en stimuleren we duurzame ontwikkeling van de economie.

Gezondheidszorg

Zorg is geen markt. Het is een basisrecht. Goede zorg en geneesmiddelen dienen dus toegankelijk te zijn voor iedereen, ongeacht financiële situatie. Wij stellen welzijn en zelfbeschikking van patiënten en zorgverleners centraal. We willen de regie terugpakken op jeugdzorg en (jeugd-)GGZ. Privacy by design en open source worden de standaard bij zorgdata. Als we meer vertrouwen op de intrinsieke motivatie en deskundigheid van professionals, kunnen we onnodige bureaucratie en controles schrappen.

Justitie

Veiligheid is een kerntaak van de overheid. De Piratenpartij wil veiligheid verbeteren door burgerrechten te verstevigen. Een onmiddellijk einde aan de 'war on drugs' maakt direct veel capaciteit vrij bij politie, justitie, rechtbank en gevangeniswezen. We willen het ‘mega-ministerie’ van Justitie en Veiligheid splitsen; en bij de politie inzetten op de-escalatie en geweldstraining.

Een verstandig drugsbeleid

De strijd tegen drugs richt meer schade aan dan de middelen zelf. Als we goed kunnen omgaan met één van de meest schadelijke drugs, namelijk alcohol, dan moet het met andere middelen ook mogelijk zijn. De Piratenpartij wil een rationeler en humaner drugsbeleid, cannabis legaal, en overige drugs decriminaliseren en reguleren.

Minister van Digitale Zaken

Het internet biedt ongekende mogelijkheden voor interactieve beleidsvorming. De Piratenpartij wil ict-kennis meewegen in de hele besluitvorming. Ook rechtstreeks in de ministerraad.

Duurzaamheid

Onze kwaliteit van leven is afhankelijk van natuurlijke bronnen, zoals schoon water, lucht, aarde en voedsel. De Piratenpartij wil duurzame en gezonde voedselproductie voor iedereen, nu en in de toekomst. Daarom willen we natuurlijke bronnen niet sneller verbruiken dan de aarde deze zelf produceert. Daar is een energie-infrastructuur voor nodig, zonder monopolies en zonder andere milieudoelen te schaden. De Piratenpartij wil dat niet de grote bedrijven, maar bewoners het laatste woord hebben in de energietransitie.

Mobiliteit

Piraten gaan en staan waar ze willen. Wij willen daarom vervoersmogelijkheden niet beperken, maar inzetten op toegankelijk, transparant en betaalbaar openbaar vervoer.

Europese Unie

De Piratenpartij is een internationale beweging, die in alle bewoonde werelddelen actief is. Wij werken graag internationaal samen op basis van transparante en democratische waarden. De Piratenpartij wil daarom een transparant en democratisch Europa, dat zich richt op de gemeenschappelijke belangen van alle mensen in Europa, met een sterker mededingingsbeleid.

Internationale handel

Oneerlijke handelsverdragen als TTIP, CETA en TiSA bevoordelen multinationals ten koste van consumenten en het MKB. De Piratenpartij wil het MKB een eerlijke kans geven via eerlijke handelsverdragen, die uitgaan van mensenrechten en duurzame ontwikkeling en die democratisch tot stand komen.

Defensie

De Piratenpartij wil speciale aandacht besteden aan de stabilisatie van conflicthaarden en fragiele staten, aangezien hun instabiliteit een bron van problemen is voor de hele internationale gemeenschap. Conflictoplossing moet gebaseerd zijn op respect voor het internationaal recht, dat de basis vormt voor een vreedzame internationale gemeenschap.

Ontwikkelingssamenwerking

De Piratenpartij wil met ontwikkelingshulp in de eerste plaats de positie van mensen waar ook ter wereld versterken. Daarom willen we niet langer 'intellectueel eigendom' uitbuiten, maar vrij en op gelijke voet kennis uitwisselen. Zo kunnen we lokale economieën zelfstandiger en slagvaardiger maken. We willen ontwikkelingslanden niet langer benadelen via oneerlijke handelsverdragen, maar een eerlijke kans geven via eerlijke handel.

Migratie

De Piratenpartij wil de oorzaken waardoor mensen moeten vluchten aanpakken. Wanneer mensen toch moeten vluchten, nemen we menselijke waardigheid als uitgangspunt. De Piratenpartij wil een gemeenschappelijk Europees immigratiebeleid. Dit biedt legale mogelijkheden voor migranten, zodat zij niet langer met vluchtelingen worden vermengd. Zo kunnen we mensensmokkel tegengaan en de wachttijd verkorten.

Cultuur

Toegankelijkheid van informatie, kennis en cultuur is een eerste vereiste voor de sociale, technologische en economische ontwikkeling van onze samenleving. De Piratenpartij wil het auteursrecht grondig hervormen, zodat de copyright-industrie buitenspel wordt gezet en auteursrecht in dienst komt te staan van makers en consumenten.

Onderwijs

Een hoogwaardige democratie heeft goed onderwijs nodig om goed geïnformeerde keuzes te kunnen maken. Goed onderwijs deelt materialen en respecteert de privacy. De Piratenpartij wil dat alle leerlingen en studenten tijdens hun schooltijd in aanraking komen met verschillende visies en aspecten van de maatschappij.

Wetenschap

De overheid en marktpartijen beïnvloeden de koers van de wetenschap door per onderzoek te financieren. Deze afhankelijkheden blijken vaak de uitkomsten te sturen en te censureren. Universiteiten hebben voldoende vaste financiering en vaste staf nodig om onafhankelijkheid en kwaliteit te waarborgen. De Piratenpartij wil dat resultaten van wetenschappelijk onderzoek vrij toegankelijk zijn.

Rechten van sekswerkers

Sekswerk is werk. De Piratenpartij wil overstappen op het Nieuw-Zeelandse model. Dus o.a. alle specifieke sekswerk-regelgeving opdoeken en de sector behandelen als elke andere dienstverlenende sector. De Piratenpartij wil de sector bij regelgeving betrekken en volledige decriminalisering.

Wonen

De verhuurdersheffing verergert de woningnood. De woningmarkt zit op slot. De Piratenpartij wil meer betaalbare woningen. De verhuurdersheffing en de bovengrens van het puntenstelsel schaffen we af.

Ruimtevaart

Piraten durven verder in de toekomst te kijken en wij ondersteunen onderzoek en financiering van projecten die zal leiden tot nieuwe technologie en inzichten waar de hele mensheid van kan profiteren. De Piratenpartij wil dat alle organisaties die iets bijdragen aan de ruimtevaart hun verkregen kennis beschikbaar maken voor iedereen.

tk2021/kortprogramma.txt · Laatst gewijzigd: 2021/01/16 16:05 door waBrandsma