Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


tk2021:partijprogramma:kernpunten

Inhoud

Burgerrechten in het Digitale Tijdperk

Burgerrechten garanderen persoonlijke vrijheden en beschermen burgers tegen willekeur door overheden of bedrijven. Burgerrechten vormen de grondvesten van onze beweging. Concessies doen aan burgerrechten betekent concessies doen aan de fundamenten van de democratie.

Burgerrechten vormen de grondvesten van onze partij

Het recht op privacy en het recht op vrijheid van meningsuiting staan onder druk door de toenemende surveillance van overheden en bedrijven.

Nederland moet in internationaal verband de hoogst mogelijke standaard van burgerrechten bepleiten en verdedigen. In het binnenland, maar ook daarbuiten.

Als Piratenpartij toetsen wij al ons handelen altijd aan de elementaire rechten van burgers.

Dit zijn onder andere:

 • het recht op privacy;
 • het recht onschuldig te zijn tot het tegendeel is bewezen;
 • het recht gehoord te worden, het recht op verweer;
 • het recht op vrije verplaatsing;
 • het recht op vrije toegang tot internet;
 • het recht op vrije communicatie;
 • het recht op vrijheid van meningsvorming en meningsuiting;
 • het recht op onderwijs tot op het hoogste onderwijsniveau;
 • het recht op gelijkwaardige behandeling, het gelijkheidsbeginsel;
 • het recht op persoonlijke integriteit en zelfbeschikking;
 • het recht om je eigen identiteit vorm te geven, zoals LHBT+, zonder inmenging van anderen.

Alle wetten, verdragen, overeenkomsten of besluiten moeten een toets aan deze burgerrechten doorstaan.

Recht op Zelfbeschikking

Het individuele zelfbeschikkingsrecht is een grondslag van de mensenrechten. Het betekent dat men zelf mag bepalen hoe men zijn of haar leven wil leiden.

Privacy is een erkend mensenrecht

Privacy is nodig om een autonoom persoon te kunnen zijn; zelf keuzes te maken zonder beïnvloeding van buitenaf. Privacy is nodig voor het opbouwen van relaties met andere mensen. Zeker voor de ontwikkeling van kinderen is privacy belangrijk; het niet hebben van privacy duidt op wantrouwen, en wie nooit heeft ervaren hoe het is om vertrouwen te krijgen van anderen zal ook niet in staat zijn om anderen te vertrouwen.

Article 12.1)
“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.” – Parijs, 10 december 1948

Privacy is van essentieel belang voor de werking van onze democratie. Zonder het beschermen van autonomie is de democratie verloren. Privacy speelt een belangrijke rol in het garanderen van ieders veiligheid; zowel online als offline kunnen criminelen misbruik maken van slecht beschermde data. Tenslotte is privacy belangrijk voor onze menselijkheid; het verliezen van privacy betekent het verliezen van onszelf als autonoom persoon.

“Als het private zichtbaar wordt, kun je geen mens meer zijn” – Hannah Arendt2)

De Nederlandse overheid heeft Artikel 12 de laatste jaren in de uitverkoop gezet. De Piratenpartij laat dit niet langer gebeuren en zet zich in voor privacy in alle aspecten van het leven.

Recht op gelijkwaardigheid

De Piratenpartij is tegen discriminatie en alle vormen van racisme. Op papier, voor de wet, bestaan racisme en discriminatie niet meer in Nederland. In de praktijk blijken de effecten nog steeds merkbaar. Dit komt deels omdat er te weinig borging in de processen zit. In een lange keten van besluitvorming drukken de vooroordelen van een enkele ambtenaar of medewerker een stempel op de praktische uitvoering van wetten en regels. Mensen die niet racistisch zijn doen soms onopzettelijk racistische dingen en daar hoeft niet meteen het strafrecht aan te pas te komen maar het is noodzakelijk dat deze zaken wel gerectificeerd worden.

De Piratenpartij wil:

 • erkenning voor de slachtoffers;
 • signalering van de problemen;
 • betere borging van de processen;
 • bescherming tegen discriminatie;
 • transparante algoritmes.

Privacy is veiligheid

Privacy beschermt het individu tegen de macht van anderen en van de staat. De Piratenpartij vindt dat alle individuen recht op een persoonlijke levenssfeer hebben; het recht op discretie en het recht om anoniem te zijn. Overigens ontheft anonimiteit niemand van verantwoordelijkheid voor zijn daden.

Verheffen van onze burgerrechten en bescherming van onze vrijheid is een voorname drijfveer voor de Piratenpartij.

Privacy en communicatie

Afzwakken of inbouwen van achterdeurtjes, backdoors, in encryptie maken het internet minder veilig voor iedereen. Burgers hebben het recht op zowel veiligheid als privacy. De Piratenpartij wil hoogwaardige encryptie bevorderen.

Privacy en massa surveillance

De dreiging die uitgaat van onwettige en buitensporige surveillance-maatregelen die ons door zowel buitenlandse en binnenlandse overheden worden opgelegd, als reactie op terrorisme of andere vormen van criminaliteit, is ernstig. Er is een dringende behoefte om actie te ondernemen om het evenwicht en onze privacy te herstellen.

Om onze rechten en vrijheden te behouden en de effectiviteit van wetshandhaving te waarborgen, eist de Piratenpartij dat het verzamelen en monitoren van gegevens beperkt blijft tot mensen die verdacht worden van het plegen of voorbereiden van een misdrijf en dat gerechtelijke toestemming daarvoor en toezicht daarop nodig is.

Wetenschappelijk onderbouwd veiligheidsbeleid

Adequate bescherming tegen criminaliteit is een belangrijke verantwoordelijkheid van de staat. We moeten ervoor zorgen dat deze verantwoordelijkheid wordt nagekomen door middel van een rationeel, doordacht en wetenschappelijk onderbouwd veiligheidsbeleid.

Stop dataretentie en profilering

De Piratenpartij wil de praktijk van routinematige, geautomatiseerde en niet-doelgerichte gegevensverzameling, opslag en koppeling afschaffen. Wij wijzen de grootschalige en willekeurige verzameling van communicatiegegevens ('dataretentie'), reisgegevens (PNR) en biometrische gegevens van de hand. De Piratenpartij is tegen het geautomatiseerd opstellen van profielen van mensen om ze op te delen in risicocategorieën ('profilering').

Camera's in de openbare ruimte

Openbare ruimtes zitten vol met camera's die het verkeer van personen en voertuigen volgen, gezichten volgen en deze informatie combineren zonder rekening te houden met de mogelijkheid van afbraak van privacy. Uit onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van dergelijke systemen weinig invloed heeft op de omvang van criminaliteit en dat de criminaliteit zich in het gunstigste geval eenvoudigweg verplaats naar een andere plek. De Piratenpartij is voor een taakverschuiving van politiepersoneel van monitoringtaken, naar goed contact met de buurt en vakkundig recherchewerk.

Geen algemene identificatieplicht

De Piratenpartij is er tegen dat individuen zichzelf moeten identificeren als ze niet worden verdacht van het plegen van een misdrijf, vooral niet als ze hun rechten uitoefenen om te protesteren of samen te komen.

Uitwisselen van persoonsgegevens met andere landen

De Piratenpartij wil geen uitwisseling van persoonsgegevens met landen die niet voldoende bescherming van de grondrechten bieden, behalve in noodsituaties.

Nieuwe surveillanceplannen tegenhouden

De Piratenpartij wil de uitholling van de burgerrechten, die de laatste tijd dramatische proporties heeft aangenomen, een halt toeroepen. Meer surveillance helpt niet om onze veiligheid te waarborgen en kan ons zelfs onveiliger maken.

We wijzen in het bijzonder af:

 • het voorstel om vingerafdrukken van alle houders van identiteitskaarten in de EU verplicht te stellen.
 • trachten om providers in staat te stellen lukraak communicatiedata te bewaren voor 'veiligheidsdoeleinden' in het kader van de voorgestelde 'e-privacyregelgeving';
 • de voorgestelde oprichting van een centraal EU-identiteitsregister met vingerafdrukken en gezichtsopnamen ('interoperabiliteit');
 • eenzijdige grensoverschrijdende rechtshandhavingstoegang tot gegevens zonder wederzijdse hulpkanalen ('e-evidence regulation');
 • reizigers onderzoeken met leugendetectors ('iBorderCtrl'-project).

Op de persoon gerichte reclame

Real-time bidding3) (RTB) is het proces waarbij uitgevers advertentieruimte in hun apps of op hun websites veilen. Daarbij delen ze gevoelige gebruikersgegevens — waaronder geolocatie, apparaat-ID's, identificatie cookies en surfgeschiedenis — met tientallen of honderden verschillende adtech bedrijven. RTB is een omvangrijk ondergronds ecosysteem van verzamelen en handel in persoonlijke gegevens. RTB geeft onbetrouwbare websites ('nepnieuws') een verdienmodel ten koste van de vrije pers, en maakt de profilering van ieder online persoon mogelijk.

Real-time bidding lekt data naar honderden partners, waardoor niet meer is na te gaan wie over jouw persoonlijke gegevens beschikken. RTB is in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming4) (AVG), maar handhaven is op deze manier onbegonnen werk.

De Piratenpartij wil dat naast de content zelf en de categoriën ervan geen persoonsgevens gebruikt mogen worden, maar alleen de volgende benaderende gegevens:

 1. jouw locatie bij benadering; en
 2. algemene beschrijving van jouw apparaat; en
 3. jouw IP-adres bij benadering.

Beveiliging consumentenapparatuur

Veel apparatuur wordt met ondeugdelijke beveiliging verkocht. Bijvoorbeeld webcams die openbaar te benaderen zijn. Wachtwoorden die op elk exemplaar gelijk zijn. Privacy by design wordt wettelijk verplicht.

Slimme meters

Energiemeters meten gebruik per seconde maar geven deze geaggregeerde data zelfstandig per maand of kwartaal door aan de energiemaatschappij. Energiemaatschappijen en distributiebedrijven mogen niet op eigen initiatief zelf kastjes kunnen aansturen. Publicatie van de broncode van software in meetkastjes moet verplicht worden. Het moet altijd mogelijk zijn om een slimme meter te weigeren.

Doxing strafbaar stellen

Doxing, het verzamelen van privegegevens met het doel deze persoon te beschadigen, wordt strafbaar gesteld. Dit wordt vaak gebruikt om tegenstanders de mond te snoeren in het politieke debat en is daarom een gevaar voor het functioneren van de democratie.

Algoritmes en profilering

Verschillende overheden, onder andere politie en belastingdienst, maken gebruik van profileringstechnieken. Hiermee wordt bijvoorbeeld bepaald wie als verdachte wordt gezien, of wie als mogelijke fraudeur wordt bestempeld. Dit leidt tot ongewenste effecten. Profileringsalgoritmen kopiëren vaak de vooringenomenheid van hun makers en een bias in hun trainingsdata. Het is aangetoond dat als gevolg hiervan algoritmen mensen van kleur zwaarder straffen, ook al werd ras expliciet als variabele weggelaten. Van wervingsalgoritmen is aangetoond dat ze de voorkeur geven aan mannen.5) Wanneer resulterende beslissingen worden gebruikt als nieuwe trainingsinput om algoritmes te ‘verbeteren’, zal het deze vooroordelen zelfs versterken. Mensen die deze algoritmen gebruiken als ondersteuning bij beslissingen, kunnen deze algoritmen gebruiken om te hun eigen vooroordelen te rechtvaardigen, omdat ‘ze werden genomen door onpartijdige technologie’.

Om deze ongewenste effecten te voorkomen, moeten we eisen dat algoritmen transparant worden en dat trainingsdata kan worden gecontroleerd. Alleen dan kunnen we een maatschappelijk debat voeren over profilering. Bovendien moeten algoritmen zichzelf kunnen uitleggen in begrijpelijke taal. Als mensen het gevoel hebben dat ze onrechtvaardig worden behandeld door technologie, moeten ze altijd het recht hebben op menselijke tussenkomst.

Waarborgen privacy thuiswerkers en studenten

Thuiswerken, videovergaderen en online toetsen hebben in coronatijden een grote groei doorgemaakt. Om dat mogelijk te maken moet er vaak extra software worden geïnstalleerd. Veel van die software kan privacy consequenties hebben ook buiten werk- en toetstijden. Op apparatuur die niet door de werkgever/onderwijsinstelling beschikbaar is gesteld mag nooit software moeten worden geïnstalleerd die andere software blokkeert. Camera en microfoon mogen nooit aangezet kunnen worden zonder dat de gebruiker daar toestemming voor geeft. De Piratenpartij wil wetgeving die afdwingen van 'toestemming' voor meekijken/meeluisteren in de persoonlijke leefomgeving verbied.

Recht op inzage eigen gegevens versterken

Investeren in de capaciteit Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet vaker en strenger optreden tegen privacyschendingen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / General Data Protection Regulation, GDPR) biedt mogelijkheden om op te treden tegen privacyschendingen. Dit gebeurt nu veel te weinig. De Piratenpartij wil de AP van voldoende capaciteit voorzien om hun taken naar behoren uit te kunnen voeren.

Sleepwet

De Wiv is de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 6) en wordt ook wel de sleepwet genoemd. Dit komt omdat een onderdeel van de wet gaat over een zogenaamd “sleepnet” dat ingezet kan worden om massaal (online) communicatie te onderscheppen.

De Wiv bepaalt de taken en bevoegdheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (oftewel de geheime diensten) en het toezicht. De middelen zijn bijvoorbeeld: het aftappen of hacken van personen of organisaties, het raadplegen van informanten of het doen van onderzoek naar openbare bronnen met bijvoorbeeld informatie uit kranten, maar ook, alles wat op het internet te vinden is, zoals Twitter.

Op woensdag 21 maart 2018 heeft een meerderheid van de stemmers zich tijdens een referendum uitgesproken tegen de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv).7) Dat was een krachtig signaal: deze Wiv, ook wel bekend als de Sleepwet, is van onvoldoende kwaliteit. Het was ook een duidelijke opdracht aan de regering: de wet moet beter. Sommige bevoegdheden zijn te ruim, het toezicht is te beperkt en de gegevens van onschuldige burgers kunnen te makkelijk in de verkeerde handen terecht komen.

De Wiv heeft onvoldoende waarborgen om grootschalige schendingen van privacy en gegevensbescherming te voorkomen.

De Piratenpartij wil:

 • ongericht onderzoek ('sleepnet') uit de wet door de gerichtheidseis in de wet zelf op te nemen;
 • grenzen aan uitwisseling ongeëvalueerde (lees: onbekeken) gegevens met buitenlandse geheime diensten;
 • een aanvullende gerichtheidsnorm bij uitwisseling ongeëvalueerde gegevens;
 • onafhankelijke toetsing vóór de uitwisseling van ongeëvalueerde gegevens;
 • méér waarborgen voordat de geheime diensten realtime toegang krijgen tot gegevens van informanten;
 • de meldplicht aan Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 8) (CTIVD) gelijktrekken voor alle situaties;
 • beter toezicht door de oordelen van de CTIVD bindend te maken en internationaal toezicht mogelijk te maken;
 • de diensten geen gebruik toestaan van onbekende kwetsbaarheden9) ('0-days'), deze moeten altijd worden gemeld;
 • niet hacken via derden (onschuldigen);
 • geen DNA databank;
 • betere bescherming medische gegevens;
 • verkorting van de maximale bewaartermijn van ongefilterde data (is nu drie jaar).

Exportcontroles van surveillance- en censuurtechnologie

We ondersteunen exportcontroles van surveillance- en censuurtechnologie. We zullen de proliferatie van in Nederland gemaakte surveillance- en censuurtechnologie, door middel van exportkrediet of andere staatsgaranties, niet ondersteunen voor autoritaire landen die de rechtsstaat niet respecteren. We zullen vechten om de privacy van journalisten, activisten en burgers overal ter wereld te bevorderen.

Overheid: open, inzichtelijk en efficiënt

Een open en transparante overheid is een basisvoorwaarde voor een goede democratie. Alleen wanneer mensen het functioneren van hun overheid ter discussie kunnen stellen en ze de overheid kunnen controleren is een goede volksvertegenwoordiging mogelijk.

Transparantie

Het is belangrijk dat wat de overheid doet door burgers en journalisten kan worden opgevraagd en bekeken. Ook moet de communicatie tussen de overheid en lobbyisten transparanter worden.

Persvrijheid

Journalisten hebben een belangrijke maatschappelijke taak. Journalisten leggen problemen in de samenleving bloot en vervullen een controlerende functie op de overheid, het bedrijfsleven, onze hele samenleving. Persvrijheid moet daarom altijd, onder alle omstandigheden worden beschermd.

Regionale journalistiek

Steeds vaker worden belangrijke taken van de overheid naar de gemeenten verschoven. Door krimpende budgetten van de regionale kranten en omroepen verdwijnt de politiek verslaggeving. Wij vinden dat de lokale journalistitiek in staat gesteld moet worden om controle uit te oefenen op relevante politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Wij willen de verschraling in de lokale en regionale journalistiek tegen gaan.

De Piratenpartij wil:

Bescherming tegen de Sleepwet

Door invoering van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv) is Nederland van de tweede naar de vijfde plaats gezakt op de persvrijheid index11) van Verslaggevers zonder Grenzen (Reporters without Borders). De Wiv, ook wel bekend als de Sleepwet, heeft het voor journalisten moeilijker gemaakt om hun bronnen te beschermen.12)

De Piratenpartij wil betere waarborgen voor journalisten om hun bronnen te beschermen, door de Wiv aan te passen.

Klokkenluiders

Klokkenluiders spelen een vitale rol voor het welzijn van de samenleving. Ze moeten meer ondersteuning en compensatieregelingen ontvangen, die meer in verhouding zijn met hun professionele en persoonlijke schade.

Controle door burger van de overheid

Naast transparantie en persvrijheid is goed onderwijs en onafhankelijke wetenschap nodig, zodat de burger goed geïnformeerde beslissingen kan nemen.

Ruimhartige compensatie wanneer bewoners gedupeerd worden

Of je het nu hebt over de toeslagenaffaire, instortende huizen in Groningen of chroom-6. Steeds wanneer bewoners gedupeerd worden door overheidsbeleid, wordt het hen zo moeilijk mogelijk gemaakt hiervoor gecompenseerd te worden. De Piratenpartij staat voor een betrouwbare overheid en wil daarom gedupeerden ruimhartig en snel compenseren, in plaats van jarenlange juridische procedures voeren met schrijnende gevolgen.

Meer vertrouwen en minder bureaucratie

Nederland kent heel veel regels. Door al die regels zijn mensen in alle beroepsgroepen veel tijd kwijt aan administratie. Die tijd kunnen ze dan niet besteden aan werk. Bureaucratie is er vaak op gericht om werknemers te controleren en verantwoordelijkheden af te tikken. De overheid lijkt de burger steeds meer te zien als een mogelijke verdachte. Op die manier komt de overheid steeds meer tegenover de burger te staan. Wij willen dat de overheid weer naast de burger komt staan. De Piratenpartij wil dat de overheid meer vertrouwt op het vakmanschap van burgers en professionals en haar controledrang tempert. Op deze manier kunnen we bureaucratie en privacy schendende controles opheffen en de overheid efficiënter maken.

Open overheid

De documentatie van de overheid is grotendeels digitaal opgeslagen. De Piratenpartij wil dat deze voor iedereen zichtbaar is middels een systeem dat persoonlijke informatie anonimiseert en waar nodig pseudonimiseert (geen namen, wel functietitels). Voor volksvertegenwoordigers zijn de originele documenten opvraagbaar.

Anti-corruptie en bedrijfslobbyisme

De invloed van grote bedrijven op de politiek brengt een van de belangrijkste risico's voor corruptie met zich mee en vormt een bedreiging voor de democratische basis van de besluitvorming. Waar bedrijfsbelangen domineren zijn politieke beslissingen niet in het belang van alle burgers.

Belanghebbenden lobbyen om invloed uit te oefenen op publieke beleidsvorming en beleidsimplementatie. Prima – wanneer dat integer en transparant gebeurt. De Nederlandse samenleving heeft echter nauwelijks zicht op wie bij wie lobbyt, met welke middelen en welk doel. Noemenswaardige regelgeving ontbreekt,13) terwijl er duizenden lobbyisten door de Haagse wandelgangen lopen. Het merendeel daarvan behartigt de belangen van bedrijven.

De Piratenpartij wil de lobbies zó veranderen dat we kunnen weten wie er waar lobbyen, waarover, en hoe vaak.14)

Lobbytransparantie

Om het democratische proces te beschermen en de basis van beslissingen transparant te maken, pleit de Piratenpartij voor het openbaar maken van de invloed van belangengroepen en lobbyisten op politieke beslissingen. Lobbyactiviteiten moeten zo transparant mogelijk zijn.

De Piratenpartij wil:

 • het bestaande lobbyregister verplicht stellen; en
 • koppelen aan een overzichtelijke, publiek toegankelijke kalender op het internet.

De geïnteresseerde persoon heeft dan de kans om op te zoeken met wie de gekozen vertegenwoordiger bijeenkwam, wat het doel van de bijeenkomst was en wat daar gebeurde. Het proces wordt zo democratisch controleerbaar.

Daarnaast wil de Piratenpartij bij alle wetgeving een “voetafdruk”:

 • dat alle betrokkenen bij de beleidsvorming hun bijeenkomsten met lobbyisten publiceren, evenals de schriftelijke input die zij ontvangen;
 • dat alle wetsontwerpen en wijzigingen traceerbaar zijn naar hun oorspronkelijke auteur.

Belastingafspraken

Belastingontwijkingsconstructies ('Tax Rulings'), die voornamelijk, maar niet uitsluitend, met grote internationale ondernemingen worden overeengekomen, zijn een van de meest dringende problemen van deze tijd. De nodige transparantie is ver te zoeken.

De Piratenpartij wil:

 • dat de huidige belastingafspraken met multinationals transparant worden;
 • dat nieuwe belastingafspraken met grote multinationals worden verboden.

Open kasboek

70% van de uitgaven van overheden kunnen nu niet gecontroleerd worden.15) De Piratenpartij wil daarom dat kasboeken van overheden en bestuursorganen openbaar worden gemaakt.

Open standaarden

De overheid moet de ontwikkeling van open source en open standaarden in de publieke en private sector faciliteren, zodat op termijn veel tijd en geld bespaard kan worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld al bij stopcontacten en bij USB aansluitingen voor een mobiele telefoon.

Er zijn veel meer voorbeelden waar een grotere marktefficiëntie gerealiseerd kan worden wanneer onderdelen open source en met open standaarden worden ontwikkeld. Ook materialen die de overheid gebruikt kunnen open source worden ontwikkeld, zoals verkeersborden of lantaarnpalen.

Democratie en invloed burger

Democratie is meepraten en meebeslissen over onze samenleving. In een democratie heeft iedereen een stem en wordt gehoord. Wij willen dat iedereen de mogelijkheid heeft om deel te nemen aan het besluitvormingsproces. Op die manier benutten we alle kennis, ervaring en expertise in onze samenleving.

Deelnemen aan de democratie

Iedereen wordt gehoord en weet zich gehoord. Door meer belanghebbenden te betrekken bij het besluitvormingsproces, kunnen voorstellen worden gemaakt gebaseerd op meer beschikbare kennis en ervaring.

De overheid moet niet het door hen gewenste beleid aan de samenleving verkopen; het beleid moet de samenleving volgen. Er is een aanpassing van de machtsverhoudingen nodig ten gunste van de volksvertegenwoordiging en de burgers, zodat het politieke debat – en daaropvolgend beleid – meer open en transparant wordt.

Wij stellen de volgende maatregelen voor:

Invoeren bindend correctief referendum

Een bindend correctief referendum is een noodrem. Burgers hebben nog steeds geen invloed op de inhoud van beleid. Bestuurders gaan vaak weer terug naar de tekentafel, zonder te weten waarom burgers precies ‘nee’ gezegd hebben. Na een geslaagd correctief referendum is een beeldvormend proces vooraf nodig om meer inzicht te krijgen en om zo te voorkomen dat die noodrem (vaak) gebruikt wordt.

Referenda dienen enkel uitgevoerd te worden op initiatief van de bevolking, niet op initiatief van de regering. Kiesdrempels worden afgeschaft, omdat deze verstorend werken op het stemgedrag. Bovendien zijn ze onnodig, omdat het aantal benodigde handtekeningen de drempel al hoog genoeg maakt.

Invoeren bindend wetgevend referendum

Naast achteraf corrigeren dient de burger de mogelijkheid te hebben om onderwerpen op de agenda te zetten. Burgers hebben het recht om zowel de bestaande wetgeving in te trekken alsook nieuwe wetgeving in te dienen.

E-democracy en burgerraden

Mensen weten zelf het beste wat zij willen. Daarom is het belangrijk dat burgers in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken worden bij beleid. Internet biedt hier fantastische mogelijkheden. Burgers van alle leeftijden kunnen vanaf iedere locatie en op ieder moment hun wensen en zorgen kenbaar maken.

Mensen met expertise op een bepaald gebied kunnen gemakkelijk samenkomen om een kwalitatief goed voorstel of beleidsplan vorm te geven. Tegelijkertijd is het mogelijk om in een kort tijdsbestek te peilen wat het draagvlak van zo'n voorstel of beleidsplan is.

Op initiatief van de Piratenpartij wordt op lokaal niveau al gebruik gemaakt van verschillende E-democracyplatformen. In dit systeem kan iedereen op eenvoudige wijze meedoen aan besluitvorming via directe democratie (zelf) of door het vrijwillig overdragen van je stem.

In dit systeem kan iedereen op eenvoudige wijze meedoen aan besluitvorming via directe democratie (zelf) of door het vrijwillig overdragen van je stem.

Daarnaast wil de Piratenpartij burgertoppen organiseren, waarbij willekeurige burgers, die samen een goede afspiegeling van de bevolking vormen, worden uitgenodigd om fysiek bij elkaar te komen en in een interactieve workshop oplossingen te bedenken voor problemen in de samenleving. Daarnaast kunnen deze burgertoppen worden ingezet om oplossingen die op e-democracy platforms worden bedacht verder uit te werken.

Besluitvorming zo lokaal mogelijk laten plaatsvinden

Wetgeving dient zo dicht mogelijk bij de burger te worden gemaakt. Burgers hebben dan meer invloed op die wetgeving en kan directe democratie, vanwege de kleinschaligheid, gemakkelijker geïmplementeerd worden. De Piratenpartij wil dat alleen wetten die niet op een bepaald bestuurlijk niveau (dorp, gemeente, provincie, staat) kunnen worden opgelost, naar het eerstvolgende hogere niveau worden doorgeschoven. Dit heet het subsidiariteitsbeginsel.

Versterken lokale democratische controle

Decentralisatie van verantwoordelijkheden heeft er voor gezorgd dat de werkdruk van gemeenteraads- en statenleden flink is toegenomen. Er moet immers meer gecontroleerd worden. De Piratenpartij wil investeren in de lokale volksvertegenwoordigingen door het uitbreiden van de uren/vergoeding, afhankelijk van de lokale behoeften en verhoging van de budgetten voor fractieondersteuning.

Versterken Tweede Kamer

Sinds 1956 bestaat de Tweede Kamer uit 150 zetels. Het aantal stemgerechtigden is sinds die tijd meer dan verdubbeld. Dit betekent dat de kiesdrempel (het aantal stemmen dat nodig is voor een zetel) ook meer dan verdubbeld is. De vele overheidsdiensten zijn in de afgelopen halve eeuw bovendien een stuk complexer geworden. Daarnaast wordt het kabinet veel uitgebreider ondersteund dan de Tweede Kamer. Hierdoor staan de controlefunctie en de volksvertegenwoordigende rol van de Tweede Kamer onder druk.

Het aantal stemmen dat nodig is voor een Tweede Kamerzetel moet terug naar het niveau van voor 1956. Het aantal zetels moet daarvoor worden verdubbeld naar 300. Dit bevordert specialisatie van Kamerleden en het verlicht de vergaderdruk van individuele leden. Bovendien worden minderheden op deze manier beter gerepresenteerd. Dit alles zal de controlefunctie en volksvertegenwoordigende rol van de Tweede Kamer enorm ten goede komen. Tijdens de verbouwing van het Binnenhof kan hier rekening mee worden gehouden. Daarnaast dient het budget voor fractieondersteuning flink verhoogd te worden.

Grondwettelijke toetsing

Nederlandse rechters mogen wetten niet aan de Grondwet toetsen.16) Dit in tegenstelling tot hun collega's in het nabije buitenland, die wel constitutionele toetsing door de rechtelijke macht kennen. Tweede en Eerste Kamer beoordelen of wetten die zij maken in overeenstemming zijn met de Grondwet. Bij internationale handelsverdragen prevaleren economische belangen van multinationals soms boven burgerrechten. Volksvertegenwoordigers zijn niet alziend; zij kunnen bij het accorderen van welke wet dan ook niet voorzien hoe de wet in de praktijk uitvalt en hoe er naar gehandeld wordt. In door de wetgever onvoorziene misstanden is de gang van de burger naar de rechter essentiële burgerrechtbewaking.

De Piratenpartij wil een constitutioneel hof in aanvulling op de Eerste Kamer, die gewoon in huidige vorm blijft bestaan. Eerste Kamerlid zijn wordt een fulltime functie, om de baantjescarrousel te stoppen en belangenverstrengeling te voorkomen.

Benoemingen in het openbaar bestuur

Vrijwel alleen de leden van de gevestigde partijen worden benoemd in het openbaar bestuur. Dit komt doordat de normaal geldende bepalingen tegen discriminatie en voorkeur niet van toepassing zijn op bij het toekennen van functies in het openbaar bestuur. Wij willen deze uitzondering schrappen. We willen dat functies in het openbaar bestuur, adviesraden en de ambtenarij worden toegekend op basis van verdienste, in een eerlijk en transparant selectie- of sollicitatieproces.

Directe verkiezingen voor alle politieke functies

In een democratie dienen zoveel mogelijk politieke functies middels directe verkiezingen te worden ingevuld, en niet worden benoemd. Dit geldt om te beginnen voor burgemeesters, dijkgraven en alle leden van het Algemeen Bestuur in de waterschappen, dat wil zeggen géén geborgde zetels meer voor boeren en bedrijven.

Geen politieke macht voor het koningshuis

Politieke macht behoort niet door overerving tot stand te komen, zoals nu met het koningshuis het geval is. Leden van het koningshuis die dit zelf wenselijk vinden, kunnen in dienst van de overheid treden als ambassadeur en voor een ceremoniele rol. De uitgaven kunnen flink worden versoberd en leden van het koningshuis dienen net als ieder ander belasting te betalen over hun vermogen en inkomen.

Representatieve democratie

De Piratenpartij wil voor burgers de mogelijkheid om directer en met meer invloed deel te nemen aan het politieke debat- en besluitvormingsproces. Zowel individueel als collectief. Daarom eisen wij dat barrières die participatie van nieuwe politieke partijen aan verkiezingen bemoeilijken of onmogelijk maken worden verwijderd (zoals een hoog aantal handtekeningen of een hoge borg). Burgers en belangengroepen moeten de mogelijkheid hebben tot vereniging en inspraak, ongeacht hun omvang of status.

Geef kleine partijen een eerlijke kans

Kiesdrempels zijn ondemocratisch en bevoordelen grote partijen. Om kleine partijen en minderheden evenveel kans op vertegenwoordiging te geven:

 • wordt bij de Tweede Kamerverkiezingen de kiesdrempel volledig afgeschaft, zodat vanaf een halve kiesdeler kans gemaakt wordt op een restzetel;
 • worden lijstverbindingen weer mogelijk gemaakt, waarbij het aantal stemmen van de lijstverbinding meegenomen bij het verdelen van de zetels, ongeacht of de losse partijen op eigen kracht de kiesdrempel gehaald zouden hebben.

Subsidie voor lokale partijen

Op dit moment ontvangen lokale partijen geen subsidie van het Rijk. Hierdoor worden landelijke partijen bevoordeeld. Lokale partijen zouden ook in aanmerking moeten komen voor overheidssubsidie.

Kiesgerechtigde leeftijd 16 jaar

Veel politieke beslissingen hebben grote gevolgen voor de toekomst. Onze beslissingen zullen significante gevolgen hebben voor het leven van jongeren. Daarom moeten jongeren het recht hebben om deel te nemen aan het democratische proces. Jongeren moeten actief gestimuleerd worden, onder andere door ze de gelegenheid te bieden om deel te nemen aan E-democracysystemen en offline burgertoppen. Jongeren moeten daarnaast de mogelijkheid krijgen om te stemmen op partijen die de belangen van deze jongeren vertegenwoordigen. De minimumleeftijd om te stemmen wordt daarom verlaagd naar 16 jaar.

Rechten voor burgers om overheidstaken over te nemen

De Piratenpartij wil landelijk garanderen dat burgers het recht hebben om overheidstaken over te nemen:

 • Right to Bid is het recht van een groep buurtbewoners om een pand of een stuk grond te kopen (zoals een supermarkt of een buurthuis). In combinatie met ‘Community Asset Transfer’ kan Right to Bid de betrokkenheid van mensen bij hun eigen leefomgeving vergroten: bij CAT krijgen bewonersgroepen voorrang bij het overdragen van het beheer van een gebouw of dienst. Dit kan voor minder dan de ‘marktwaarde’.
 • Right to Challenge is het recht van gemeenschappen om maatschappelijk diensten of publieke taken over te nemen.
 • Right to Plan is het recht van een groep buren om hun buurt zelf te ontwikkelen en in te richten.

Vrijheid van informatie

Vrije toegang tot informatie, kennis en cultuur is een voorwaarde voor de sociale, technologische en economische ontwikkeling van onze samenleving. Het huidige auteursrecht en patentrecht creëren informatie monopolies die alleen grote bedrijven ten goede komen, vormen een belemmering voor deze toegang. Wij willen deze wetgeving daarom grondig hervormen.

Recht op zelfontplooiing

De vrije toegang tot informatie zoals kennis, technologie en cultuur zien wij als een fundamenteel burgerrecht, en moet verankerd worden in onze rechtstaat. De huidige wetgeving omtrent 'intellectueel eigendom', auteursrecht en patentrecht vormt echter vaak een belemmering voor deze toegang.

Wij willen deze wetgeving daarom grondig hervormen.

De economie is steeds meer gebaseerd op informatie. Dat is goed nieuws, want we kunnen informatie vrijwel gratis vermenigvuldigen en delen. Het internet biedt mensen geweldige mogelijkheden om overal ter wereld te beschikken over nieuws, kennis, technologie, entertainment en cultuur.

Om ervoor te zorgen dat mensen deze mogelijkheden tot zelfontplooiing optimaal kunnen benutten, is het van belang dat de bestaande informatiemonopolies worden afgebroken. Dit kan onder andere gedaan worden door het auteursrecht en patenten sterk te beperken. De Piratenpartij wil op de lange termijn het patentensysteem afschaffen.

Auteursrecht

Het auteursrecht is bedoeld om de creativiteit te bevorderen door de makers een beperkt monopolie te geven op het gebruik en de verspreiding van hun werk. Zodra deze rechten vervallen, gaan de werken naar het publieke domein om door anderen te worden gebruikt en er verder op te bouwen. Het auteursrecht wordt toegekend aan de makers in ruil voor het uiteindelijke voordeel dat de samenleving krijgt door deze werken te laten maken en vrij te geven aan het publieke domein.

De Piratenpartij wil een rechtvaardig en evenwichtig auteursrecht gebaseerd op de belangen van de makers en de samenleving als geheel.

Duur auteursrecht

Verlengingen van de duur zijn het gevolg van een omvangrijke lobby en zijn niet gebaseerd op deugdelijk economisch bewijs. In de loop der tijd is de duur van het auteursrecht verlengd tot de levensduur van de auteur plus nog eens 70 jaar. Langdurende auteursrechten komen alleen ten goede aan grote bedrijven en zetten hen er toe aan om oude content te hergebruiken in plaats van investeringen in nieuw materiaal te doen.

Het commerciële monopolie, gegeven door het auteursrecht, moet worden teruggebracht naar een periode van maximaal vijf jaar. Elke type werk (film, roman, etc.) krijgt een naar het type werk aangepaste termijn. Deze termijn wordt zodanig bepaald – en aangepast – dat het werk zo snel mogelijk ook commercieel vrij beschikbaar komt en de sector zo snel mogelijk omschakelt naar nieuwe verdienmodellen.17)

Gebruikersrechten

Een betere openbare beschikbaarheid van informatie, kennis en cultuur is een voorwaarde voor de maatschappelijke, technologische en economische ontwikkeling van onze samenleving. Het kopiëren, archiveren, gebruiken en toegankelijk maken van literaire en artistieke werken voor niet-commerciële doeleinden moet niet alleen worden gelegaliseerd, maar ook wettelijk worden beschermd en actief worden gepromoot. Daartoe moeten de uitzonderingen op het auteursrecht de gebruikersrechten vormgeven en moet de wettelijke bescherming van digitale sloten op cultuurgoederen, zoals het Digitaal Restrictie Management (DRM), worden afgeschaft. Iedereen moet kunnen genieten van ons cultureel erfgoed en dit kunnen delen zonder de dreiging van juridische stappen, schenden van de privacy of censuur.

Afgeleide werken zijn altijd toegestaan, met uitzonderingen die heel specifiek in de wet, met minimale ruimte voor interpretatie, zijn vastgelegd.

Remixen, parodieën, citaten en sampling moeten vrijgesteld zijn van het exclusieve recht van een copyright monopolie.

Het maken van een privé-kopie voor eigen gebruik is een recht, daarom is een heffing op media- of hardware fundamenteel onjuist. De thuiskopieheffing wordt afgeschaft.

Contractvoorwaarden voor auteurs

Auteursrechtenorganisaties moeten zorgen voor volledige transparantie, evenredige participatierechten voor hun leden en eerlijke contractvoorwaarden voor auteurs en kunstenaars.

Vrije en ongecensureerde internettoegang

Artikel 17 van de recente EU-auteursrechtenrichtlijn stelt filters verplicht die alle foto’s, video’s en teksten blokkeren die een vermoeden van inbreuk op het auteursrecht veroorzaken. Filters die mogelijk als censuurmachines kunnen dienen, tasten de fundamentele rechten van de gebruikers aan. De Piratenpartij wil de schade van de EU-auteursrechtenrichtlijn zo veel mogelijk beperken en de rechten van internetgebruikers maximaal beschermen. Wij verzetten ons tegen verplichte uploadfilters.

Patenten

Empirisch onderzoek laat zien dat patenten eerder een belemmering zijn voor innovatie dan een aansporing.18) Volgens historische gegevens is de verspreiding van ideeën veel doeltreffender om innovatie aan te moedigen.19) Het patenteren van kennis op gebieden als genetica en biotechnologie, evenals software, maakt het een tastbare bedreiging voor de toekomst van onze samenleving.

Patentwetgeving hervormen

Monopolies op planten en zaden en kostbare juridische geschillen over vaak triviale octrooien laten al zien hoe zowel innovators als consumenten de prijs moeten betalen. Patentwetgeving moet worden hervormd of vervangen door een aanpak die vrijere en eerlijkere markten mogelijk maakt in plaats van innovatie verder te verstikken.

Misbruik van patenten

De Piratenpartij vindt dat patenten niet bestaan ​​om grote bedrijven in staat te stellen de concurrentie te smoren met een steeds groter wordend aantal triviale patenten en patenten met te brede toepassing. We willen daarom het aanhoudende en toenemende misbruik van patenten tegengaan.

Patenten in de Informatiemaatschappij

Economisch succes in de informatiemaatschappij is niet langer alleen afhankelijk van technologische uitvindingen, maar ook van de ontwikkeling van kennis en het delen van informatie. De inspanning om deze factoren te reguleren, nu via het octrooistelsel, staat lijnrecht tegenover onze vereiste van vrijheid van kennis en menselijke cultuur.

Patenten mogen nooit verleend worden voor 'uitvindingen' die triviaal, niet-substantieel, computerprogramma's, bedrijfsmodellen of natuurproducten zijn. Deze typen octrooien belemmeren de ontwikkeling van een informatiemaatschappij en leiden tot de privatisering van gemeenschappelijke hulpbronnen. Kleine en middelgrote IT-bedrijven in heel Europa bewijzen dat octrooien op software geen voorwaarde zijn voor economisch succes. Innovatie moet eerlijk worden beloond, maar dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat monopolistische rechten worden verleend die innovatie in de kiem smoren en de toegang tot essentiële zaken nadelig beïnvloeden.

Nederland en andere geïndustrialiseerde landen mogen minder ontwikkelde landen niet dwingen om octrooi-bepalingen te accepteren die schadelijk kunnen zijn voor hun essentiële behoeften, gezondheid, onderwijs of ontwikkelingsmogelijkheden.

Patenten, Medicijnen en Gezondheid

De Piratenpartij verzet zich tegen het frequente misbruik van octrooiprivileges, zoals het introduceren van triviale wijzigingen in geneesmiddelen met aflopende octrooibescherming. Praktijken om concurrentie te voorkomen, zoals het betalen van concurrenten om het op de markt brengen van generieke geneesmiddelen te vertragen, moeten actief worden bestreden.

De ontwikkeling van nieuwe anti-biotica en vaccins voor tropische ziekten kun je financieren met fondsen die belonen naar rato van de health impact op de volksgezondheid. Een alternatief voor patent-monopolies is patent pooling, dit zorgt voor concurrentie en maakt medicijnen betaalbaar. Er dient altijd transparantie over de kosten en marktprijs te zijn.

Het is ons doel om het directe verband tussen de beloning voor vooruitgang en de prijs van het eindproduct te verbreken om ervoor te zorgen dat geneesmiddelen voor iedereen betaalbaar zijn.

Universiteiten en onderzoeksinstituten moeten wetenschappelijk onderzoek voor gezondheid en geneeskunde kunnen verrichten zonder te worden belemmerd door patenten.

Merkenrecht

Het merkenrecht is oorspronkelijk bedoeld om de herkenbaarheid van de producent bij de consument te verbeteren. Op deze manier kon er een basale consumentenbescherming gegarandeerd worden.20) De Piratenpartij vindt dat het merkenrecht opnieuw tot deze functie beperkt moet worden.21)

Eigendomsrecht

Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigendommen, en mag ze verantwoord gebruiken. Verantwoord gebruik omvat niet alleen het gebruik dat bij het ontwerp gepland was. Je mag je eigendommen gebruiken naar eigen goeddunken, voor eigen doeleinden. Wij strijden tegen de trend dat bedrijven dit gebruiksrecht proberen in te perken met een claim op 'intellectueel eigendom'.

Recht om te repareren

Er zijn steeds meer fabrikanten die proberen om het gebruik van hun producten te sturen, door mogelijkheden tot het zelf sleutelen of repareren, right to repair 22), in te perken. Bedrijven gebruiken Digitaal Restrictie Management (DRM) om hun klanten te dwingen extra te betalen voor reparaties in hun erkende service-centra, of om hun officiële verbruiksartikelen te kopen, alles van printerinkt tot reinigingsmiddel voor geautomatiseerde kattenbakken. DRM’s zijn digitale sloten op apparaten, waarbij de klant de sleutel niet krijgt. Met digitale sloten worden sommige van de meest elementaire eigendomsrechten in het digitale tijdperk bedreigd.23)

De Piratenpartij wil dat de wettelijke bescherming voor digitale sloten (DRM) wordt afgeschaft.

Internationale Regulering van Intellectuele Monopolies

De Piratenpartij wil herziening van de TRIPS-overeenkomst om de exclusieve rechten op immateriële goederen te beperken. We streven ernaar dat vergelijkbare beperkingen van toepassing zijn op alle handelsovereenkomsten die soortgelijke of zelfs verdergaande voorschriften inzake octrooien en auteursrecht kunnen bevatten.

Publieke media

Media en journalistiek zijn essentieel voor een goed werkende samenleving en democratie. De media moeten voor burgers altijd vrij en publiekelijk toegankelijk zijn. Dit geldt in het bijzonder voor media die (mede) door publiek geld gefinancierd zijn. Deze media moeten via internet in ieder geval altijd live en in archiefvorm beschikbaar zijn. Deze media moeten ‘uitzenden’ (content produceren) onder een vrije licentie, zodat hergebruik altijd toegestaan is.

Toegankelijkheid websites

Internetsites van publiek gefinancierde instellingen moeten altijd toegankelijk zijn voor mensen met een handicap. Volgens het Besluit Kwaliteit Rijksoverheidswebsites moeten alle overheidswebsites sinds 2010 voldoen aan webrichtlijnen om dit te bewerkstelligen. Veel sites voldoen echter niet of onvoldoende aan deze richtlijnen. Internetsites van publieke instellingen moeten altijd deze webrichtlijnen volgen.

Vrije en open-source software

De Piratenpartij ondersteunt het propageren van software die door iedereen kan worden gebruikt, geanalyseerd, verspreid en aangepast. Free and open-source software 24) (FOSS) is essentieel voor de controle van gebruikers over hun eigen technische systemen en levert een belangrijke bijdrage aan het versterken van de autonomie en privacy van alle gebruikers.

Vrije Software, Open standaarden en Protocollen in het openbaar bestuur

Gegevens van burgers moeten waar mogelijk worden verwerkt, beheerd en beveiligd met vrije software. Proprietary software mag alleen worden gebruikt zolang Vrije Software niet effectief voor dat specifieke doel kan worden gebruikt of gemaakt.

Vrije software verlaagt de administratieve kosten, bevordert lokale technische ondersteuning en vergroot het vermogen om schadelijke code te identificeren. We zullen de overgang van de publieke sector naar vrije software stimuleren, zodat er geen afhankelijkheid meer is van specifieke leveranciers. Burgers en bedrijven mogen niet worden gedwongen om bedrijfseigen software te gebruiken bij het omgaan met openbaar bestuur. Online communicatie met de overheid moet gebaseerd zijn op vrije en leverancier-neutrale protocollen en formaten.

Open Access

Een kerntaak van universiteiten is nieuwe kennis voortbrengen. De resultaten van met publiek geld gefinancierde onderzoeken zijn publiek eigendom. Overdracht van auteursrechten aan uitgevers leidt tot hoge kosten en beperkte toegang voor het publiek. Kennis ontoegankelijk maken bij publiek-private samenwerking is helemaal uit den boze. Data gebruikt voor onderzoek moet, eventueel na een beperkte termijn, beschikbaar komen voor andere onderzoekers.

De Piratenpartij wil vrije beschikbaarheid van wetenschappelijke resultaten.

Open Data

Alle gegevens die voor openbaar gebruik zijn gemaakt, ongeacht hun herkomst, moeten vrij toegankelijk zijn voor het grote publiek, tenzij daarmee persoonlijke gegevens worden vrijgegeven zonder toestemming van die betrokkenen. Dergelijke gegevens worden beschikbaar gesteld in een passende vorm, die ook een formulier voor gegevensverwerking bevat. Toegang mag niet worden beperkt door vergoedingen, licenties of overmatig ingewikkelde aanvraagprocedures of door technische middelen.

We streven naar een wet op vrijheid van informatie op EU-niveau die de belangrijkste aspecten van de huidige EU-verordening afschaft waarmee de toegang tot informatie wordt bemoeilijkt, zoals de definitie van 'document' en de beroepstermijn. We steunen de ontwikkeling van procedures om nationale gegevens in de hele EU te delen.

Internet beleid

De digitale revolutie heeft de sociale en economische structuren in heel Europa veranderd; vrije en gelijke toegang tot het internet is nu een basisvereiste voor deelname aan het maatschappelijke verkeer. Burgers moeten de mogelijkheid hebben om anoniem op internet te gaan.

De Piratenpartij wil het recht op 'digitale participatie' opnemen in het Europees Handvest van de grondrechten. We zullen maatregelen ondersteunen die ervoor zorgen dat het representatieve maatschappelijk middenveld in staat is om deel te nemen aan multistakeholderforums. We zullen ons verzetten tegen pogingen van bedrijven, overheidsinstanties en intergouvernementele organisaties om controle te krijgen over het internetbeheer.

Bescherming van de online vrijheid van meningsuiting

Vrijheid van meningsuiting is de hoeksteen van een democratische samenleving. Het mag niet in handen vallen van particuliere ondernemingen of algoritmen. Het besluit om inhoud te verwijderen is voorbehouden aan een onafhankelijke openbare instantie, zoals een rechter.

Online intermediairs mogen niet aansprakelijk gesteld worden voor acties van hun gebruikers. Het gebruik van automatische uploadfilters om 'terroristische inhoud' of online inbreuk op het auteursrecht op te sporen en te blokkeren, moet worden verboden, omdat deze vaak leiden tot het verwijderen van legitieme content, met inbegrip van informatie over mensenrechtenschendingen in conflictgebieden, en afbreuk doen aan gebruikersrechten om uitzonderingen op het auteursrecht zoals een citaat te gebruiken of een parodie te maken.

Netneutraliteit

Netneutraliteit is cruciaal om voor iedereen een vrij internet te houden. We zullen geen beperkingen op het internetverkeer toestaan. Namelijk, beperkingen op basis van de aard van de content of dienst. We staan ​​ook geen beperkingen toe op basis van de geografische locatie van de aanbieder en de ontvanger. Maatregelen voor het beheer van het internetverkeer zijn alleen toegestaan ​​in uitzonderlijke gevallen, mits deze op een duidelijke en transparante wijze en alleen om technische redenen worden toegepast.

Verbetering van de netwerkinfrastructuur

De Piratenpartij ondersteunt ten zeerste de Europabrede ontwikkeling van de modernste communicatie-infrastructuur. Ons doel is overal toegang tot breedbandinternet in de EU.

Bij het verbeteren en moderniseren van de netwerken moet elk monopolie op infrastructuur worden vermeden.

Ontgrendel het internet: recht op interoperabiliteit

Commerciële sociale media en messaging platforms staan erom bekend hun gebruikers te bespioneren, adverteerders te helpen hen te manipuleren en online communicatie te censureren. Bij het weggaan van dergelijke platforms wil de Piratenpartij dat gebruikers het recht hebben om hun contacten mee te nemen naar een alternatieve dienst om met hen in contact te kunnen blijven. Sociale media en messaging platforms moeten interoperabel worden.

Beveiliging in het digitale tijdperk

Met het internet der dingen25) (IoT) beginnen computers de wereld direct en fysiek te beïnvloeden (bijvoorbeeld auto- of ziekenhuistechnologie). IT-apparaten die onveilig zijn en kwetsbaar voor indringen en DDoS26) aanvallen vormen in toenemende mate een risico voor ons leven en onze eigendommen. We kunnen ons niet langer veroorloven dat er zich regelmatig veiligheidsrampen voordoen.

De Piratenpartij wil dat gebruikers de zeggenschap hebben over de technologie die ze in hun dagelijkse leven gebruiken. Gebruikers hebben het recht om zelf apparaten aan te passen en te repareren.

De Piratenpartij wil commerciële fabrikanten van IT-apparatuur verplichten om gedurende een redelijke periode regelmatig updates te leveren. Als updates of fixes van kwetsbaarheden niet binnen een redelijk tijdsbestek na hun ontdekking worden aangeboden, zijn commerciële fabrikanten aansprakelijk. Wanneer een fabrikant besluit om een product niet meer te ondersteunen dat nog steeds op grote schaal wordt gebruikt, moeten de broncode en de ontwikkelingstools openbaar worden gemaakt zodat de gemeenschap deze kan onderhouden.

Overheidsinstanties zijn verplicht om kwetsbaarheden die zij vinden of verwerven openbaar te maken. Er mogen geen achterdeurtjes in de encryptietechnologie zijn, omdat dit de integriteit en veiligheid van alle systemen zou verzwakken en bedreigen.

We zullen wetgeving ondersteunen die erop gericht is de mogelijkheid te bieden om persoonsgegevens van de ene naar de andere internetdienst over te dragen en de interoperabiliteit tussen de verschillende internetserviceproviders te bevorderen.

Een vrije informatiesamenleving

Het internet biedt ongekende mogelijkheden om in contact te komen met anderen en samen te werken. De Piratenpartij staat voor een vrije samenleving waarin alle kennis, kunst en cultuur die de mensheid heeft voortgebracht voor iedereen beschikbaar is om op voort te bouwen en aan bij te dragen.

De Piratenpartij wil onafhankelijke creatieve makers beschermen tegen de macht van poortwachters, door onder andere:

Wie plukt de vruchten van de technologische vooruitgang?

De Piratenpartij staat voor een inclusieve economie met ontplooiingskansen voor iedereen. Marktmacht verhindert dat. Effectief mededingingsbeleid bevordert concurrentie door marktmacht te ontvlechten en te verspreiden. Een weerbare en veerkrachtige economie begint bij economische zekerheid.

De Piratenpartij wil de welvaart voor iedereen verhogen door te investeren in plaats van extraheren, zoals:

Richting vrije informatiesamenleving

Wij willen economische regels die niet slechts een kleine top ten goede komen, maar voor iedereen werken.

De Piratenpartij stelt jou in staat om je eigen leven vorm te geven in een vrije informatiesamenleving.

Thema's

Vanuit onze kernpunten verklaren en motiveren we al ons doen en laten. Het thema-deel bestaat uit onze plannen en ideeën over beleidsterreinen die binnen de partij op grond van deze kernpunten ontwikkeld zijn.

tk2021/partijprogramma/kernpunten.txt · Laatst gewijzigd: 2022/11/05 14:47 door waBrandsma