Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


concepten:statuten2024

Statuten der Piratenpartij Nederland

De Piratenpartij wil een platte organisatie zijn waar iedereen een bijdrage kan leveren. Het Huishoudelijk Reglement (HR) krijgt daarin de hoofdrol. De Piratenpartij zet zich in voor de vrije informatiesamenleving.

Hieronder volgen de statuten op voordracht van het bestuur per 15 november 2023. Als bestuur hopen wij dat deze nieuwe statuten en het bijbehorende HR een goede basis zullen vormen voor een verdere ontwikkeling van de Piratenpartij.

De statuten houden we minimaal. Dit omdat statuten zeer moeilijk te wijzigen zijn. Waar nodig schrijven we nu alvast het HR gedeelte, nodig om de verwijzing vanuit de statuten waar te maken. Na beschrijving bij de notaris vervallen alle eerdere statuten en (huishoudelijk) reglementen.

Hieronder volgen de statuten zoals deze zijn vastgesteld door de Ledenraad per 21 december 2023. Deze statuten kunnen nog op taalkundige en juridische gronden wijzigen.

1. Naam, duur en zetel

Artikel 1.1: Naam

 1. De partij draagt de naam ‘Piratenpartij’, hierna aan te duiden als partij.
 2. De partij is gevestigd in Amsterdam (KvK 27374138).
 3. De naam kan worden verlengd als ‘Piratenpartij Nederland’, of verkort tot ‘Piraten’, ‘PP’ en ‘PPNL’.
 4. Leden en organen van de partij hebben niet het recht onder of met gebruikmaking van de naam van de partij een Nederlandse rechtspersoon op te richten, behoudens na goedkeuring van het partijbestuur.
 5. De naam van de partij mag uitsluitend met toestemming van het bestuur worden gevoerd.
 6. Datum van oprichting is 10 maart 2010.

Artikel 1.2: Duur

 1. De partij is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 1.3: Zetel

 1. De partij heeft haar zetel zoals ingeschreven bij de KvK.

2. Doel en middelen

Artikel 2.1: Doel

 1. De partij heeft ten doel politiek te bedrijven in de ruimste zin van het woord.
 2. De Piratenpartij Nederland verenigt Piraten zonder onderscheid van nationaliteit, status, afkomst, etniciteit, geslacht, seksuele geaardheid en geloofsovertuiging, die willen bijdragen tot de ontwikkeling en uitbreiding van een democratische rechtsstaat en een moderne vrije samenleving met ontplooiingskansen voor iedereen;
  1. geïnspireerd door de Verklaring van Uppsala;
  2. baseert zich op het European Pirate Manifesto;
  3. verricht handelingen die daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 2.2: Middelen

 1. De partij streeft dit doel na door alle geëigende en wettige middelen in te zetten, waaronder in het bijzonder, maar niet uitsluitend:
  1. Het vertegenwoordigen van de belangen van haar leden en het behartigen van de belangen van Nederlandse burgers bij overheden en instellingen waar dit gewenst of vereist zal blijken.

3. Lidmaatschap

Artikel 3.1: Lidmaatschap

 1. Leden van de partij kunnen zijn natuurlijke personen die redelijkerwijze geacht kunnen worden in te stemmen met de doelen van de partij.
 2. Aanmelding gebeurt conform de procedures in het Huishoudelijk Reglement (HR).
 3. Het partijbestuur houdt een register bij waarin de namen van leden en bij huishoudelijk reglement bepaalde gegevens zijn opgenomen.
 4. In het huishoudelijk reglement zijn verdere bepalingen omtrent lidmaatschap opgenomen.

Artikel 3.2: Contributies en verplichtingen

 1. De leden zijn verplicht contributies te betalen overeenkomstig de bepalingen in het huishoudelijk reglement.

Artikel 3.3: Beëindiging lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap van de partij eindigt:
  1. door opzegging door het lid.
  2. door overlijden van het lid;
  3. door fusie of ontbinding van de rechtspersoon;
  4. door opzegging door de partij;
   1. De partij kan het lidmaatschap beëindigen wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de statutaire vereisten aan het lidmaatschap gesteld.
  5. door ontzetting (royement).
   1. De partij kan het lid ontzetten (royeren) wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de partij handelt, of de partij op onredelijke wijze benadeelt;
   2. Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit tot opzegging of ontzetting in kennis gesteld, met opgave van redenen. Het lid staat, binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, mogelijkheid tot beroep.
   3. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
   4. Nadere regels betreffende einde lidmaatschap, opzegging, ontzetting, schorsing en beroep zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement.

4. Algemene ledenvergadering

Artikel 4.1: Partijcongres

 1. De algemene ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de partij, hierna te noemen het partijcongres.
 2. Het partijcongres wordt elk kalenderjaar tenminste één maal bijeen geroepen.
 3. Het presidium danwel het partijbestuur roept het partijcongres bijeen middels een schriftelijke aankondiging verstuurd naar alle leden, ten laatste dertig dagen voor het partijcongres.
 4. Tot de taken van het partijcongres behoren tenminste:
  1. het vaststellen van de begroting;
  2. het benoemen van de leden van het bestuur;
  3. het benoemen van de leden van het presidium;
  4. het benoemen van de leden van de Raad van Toezicht;
  5. het benoemen van de kandidaten voor de volksvertegenwoordiging;
  6. het vaststellen van het algemene beleid van de partij;
  7. het benoemen van de in het huishoudelijk reglement te noemen functiedragenden;
  8. het beslissen over eventuele ontzetting uit het lidmaatschap;
  9. het vaststellen en wijzigen van statuten en het huishoudelijk reglement.
 5. Stemmingen over personen zijn ten allen tijde anoniem.
 6. Wanneer het partijbestuur daartoe besluit, of wanneer twee procent van het aantal leden zich daarvoor uitspreekt, wordt met spoed een partijcongres uitgeroepen.
 7. Bij huishoudelijk reglement worden nadere regels aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het partijcongres gegeven.

Artikel 4.2: Organen

 1. De partij kent de volgende permanente organen:
  1. Kascommissie
  2. Raad van Toezicht
 2. De partij kent de volgende optionele organen:
  1. Beroepscommissie
  2. Selectiecommissie
  3. Presidium
 3. Het partijcongres kan personen in een functie benoemen, commissies of organen instellen die onder verantwoording van het partijcongres werken. Bij huishoudelijk reglement worden nadere regels aangaande hieromtrent gesteld.

Artikel 4.3: Kascommissie

 1. De partij kent een kascommissie.
 2. De kascommissie onderzoekt de rekeningen, de verantwoording en de boekhouding van het partijbestuur. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
 3. Het partijbestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te toen en inzage van de boeken en bescheiden van de partij te geven.
 4. De kascommissie legt verantwoording af aan het partijcongres.
 5. De benoeming, samenstelling, taken en verantwoordelijkheden van de kascommissie worden geregeld in het huishoudelijk reglement.

Artikel 4.4: Raad van Toezicht

 1. De partij kent een Raad van Toezicht.
 2. De taak van de Raad van Toezicht is toezicht houden op de organisatie. Hiertoe hebben zij recht op alle informatie die nodig is voor het uitvoeren van zijn taak.
 3. De Raad van Toezicht mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan bestuur en de daaronder vallende werkgroepen en commissies, andere organen.
 4. Indien het partijbestuur handelt of dreigt te handelen in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de partij, danwel de partij op onredelijke wijze benadeelt, is de Raad van Toezicht bevoegd voor zover nodig besluiten van dit partijorgaan buiten werking te stellen, aanwijzingen te geven en beperkingen aan te brengen in de uitoefening van rechten en functies, met inbegrip van schorsing of ontslag.
 5. De Raad van Toezicht kan in samenspraak met het partijbestuur besluiten die door de Algemene Leden Vergadering zijn gemaakt ongedaan maken op voorwaarde van unanieme besluitvorming door de Raad van Toezicht en tenminste een meerderheid van het bestuur.
 6. De Raad van Toezicht legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.
 7. De benoeming, samenstelling, taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht worden geregeld in het huishoudelijk reglement.

Artikel 4.5: Geschillen- en Beroepscommissie

 1. De partij kent een geschillen- en beroepscommissie, hierna te duiden als beroepscommissie.
 2. De beroepscommissie doet bindende uitspraken in beroep in geval van het niet toelaten van een persoon als lid van de partij, ontzetting van een lid uit de partij en in alle gevallen waar een lid beroep aan wil tekenen tegen beslissingen van het bestuur.
 3. De beroepscommissie legt verantwoording af aan het partijcongres.
 4. De benoeming, samenstelling, taken en verantwoordelijkheden van de beroepscommissie worden geregeld in het huishoudelijk reglement.

Artikel 4.6: Selectiecommissie

 1. De partij kent een selectiecommissie.
 2. De benoeming, samenstelling, taken en verantwoordelijkheden van de selectiecommissie worden geregeld in het huishoudelijk reglement.

Artikel 4.7: Presidium

 1. Het presidium zit de Algemene Leden Vergadering voor.
 2. De werkzaamheden van het presidium worden bij huishoudelijk reglement geregeld.

Artikel 4.8: Overige commissies

 1. Het bestuur kan commissies en werkgroepen aanstellen om haar taken te ondersteunen.

5. Organisatie

Artikel 5.1: Partijbestuur

 1. Het partijbestuur kent ten minste een:
  1. voorzitter;
  2. secretaris;
  3. penningmeester.
 2. Het partijbestuur is bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen, daaronder met name ook begrepen het aangaan van overeenkomsten tot verkrijgen, vervreemding en/of bezwaring van registergoederen.
 3. Het partijbestuur doet aan het partijcongres een voorstel voor de jaarlijkse begroting van inkomsten en uitgaven van de partij.
 4. Het partijbestuur kan personen, commissies, werkgroepen of anderszins organen instellen die onder verantwoording van het bestuur werken. Bij huishoudelijk reglement worden nadere regels aangaande organen die onder bestuursverantwoordelijkheid werken vastgesteld.
 5. Benoeming van leden van het partijbestuur vindt plaats bij besluit van het partijcongres op voordracht van de selectiecommissie.
 6. Het lidmaatschap van het partijbestuur eindigt:
  1. bij installatie van een opvolger;
  2. indien het lid voortijdig zijn ontslag aanbiedt aan het partijcongres;
  3. bij voortijdig ontslag door het partijcongres.
 7. Het partijbestuur is er verantwoordelijk voor dat de partij handelt naar de doelen van de Piratenpartij Nederland.
 8. De Raad van Toezicht handhaaft dat het bestuur handelt volgens de statuten en het huishoudelijke reglement van de Piratenpartij Nederland.
 9. Het partijbestuur faciliteert de deelname van de leden aan het politieke debat en de besluitvorming. Het partijbestuur werkt, indien nodig, plannen uit tot wijziging en verbetering van de organisatie van de partij en de verdeling van de werkzaamheden binnen de partijorganisatie. Het onderhoudt contacten met aan de partij gelieerde neveninstellingen. Het stelt zich op de hoogte van de besteding van door de partij verstrekte subsidies.
 10. Indien een orgaan anders dan de Raad van Toezicht, of indien een lid van de partij handelt of dreigt te handelen in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de partij, dan wel de partij op onredelijke wijze benadeelt, is het partijbestuur bevoegd voor zover nodig besluiten van partijorganen buiten werking te stellen, aanwijzingen te geven en beperkingen aan te brengen in de uitoefening van rechten en functies.
 11. Nadere regels omtrent samenstelling, benoeming, taken en verantwoordelijkheden van het bestuur worden in het huishoudelijk reglement bepaald.

Artikel 5.2: Politieke vertegenwoordiging

 1. Politieke vertegenwoorders zijn lid van de partij.
 2. Elke politieke vertegenwoorder onderschrijft het programma van de Piratenpartij.
 3. Bij huishoudelijk reglement worden nadere regels aangaande politieke vertegenwoorders vastgesteld.

Artikel 5.3: Afdelingen

 1. De partij kent afdelingen.
 2. Afdelingen zijn onderdeel van de Piratenpartij Nederland.
 3. Besluiten worden genomen op het laagste niveau waarop die genomen kunnen worden.
 4. Oprichting, samenstelling, benoeming, taken, verantwoordelijkheden en middelen aangaande afdelingen worden nader bepaald in het huishoudelijk reglement.

Artikel 5.4: Officiële berichtgeving

 1. De publicatiekanalen en regels voor officiële berichtgeving staan gespecificeerd in het huishoudelijk reglement.

6. Geldmiddelen

Artikel 6.1: Geldmiddelen

 1. De geldmiddelen van de partij bestaan uit:
 2. contributies van leden;
 3. donaties;
 4. schenkingen;
 5. erfstellingen en legaten;
 6. andere inkomsten.
 7. Alle geldmiddelen komen in de kas van de partij.
 8. Het partijbestuur is, in hoofde de penningmeester, verantwoordelijk voor de boekhouding en de begroting.
 9. Het toezicht en de controle op de boekhouding en de administratie wordt uitgeoefend door de kascommissie.
 10. Het partijbestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de partij te geven.
 11. Het partijbestuur is verplicht de in lid 8 bedoelde boekhouding en administratie gedurende de hiervoor wettelijk geldende minimum periode, doch tenminste vijf jaren, te bewaren.
 12. Nadere regels omtrent beheer en gebruik van geldelijke fondsen worden gesteld in het huishoudelijk reglement.

Artikel 6.2: Donateurs

 1. Een donateur is een natuurlijke of een rechtspersoon die door het partij bestuur als zodanig is toegelaten en die zich jegens de partij verplicht jaarlijks een vastgesteld minimumdonatie te betalen.
 2. Aan het donateurschap kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. Het donateurschap kan te alle tijde door het partijbestuur of door de donateur door opzegging worden beëindigd, met dien verstande dat bij opzegging door de donateur de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar verschuldigd blijft.
 4. Nadere regels aangaande donateurschap worden vastgesteld in het huishoudelijk reglement.

Artikel 6.3: Afdelingen

 1. Afdelingsbesturen dienen hun begroting en hun jaarrekening voor te leggen aan het Landelijk Bestuur.

7. Huishoudelijk reglement

Artikel 7.1: Huishoudelijk reglement

 1. Deze statuten zijn aangevuld met een huishoudelijk reglement.
 2. Een digitale versie is ten alle tijde beschikbaar via de website van de Piratenpartij.

Artikel 7.2: Wijzigingen huishoudelijk reglement

 1. Een woordelijke weergave van een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement dient tenminste veertien dagen voor de besluitvorming ter kennis te worden gebracht aan de leden via officiële berichtgeving.
 2. Besluiten tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement worden met gewone meerderheid der stemmen genomen.
 3. De wijziging treedt na publicatie op de website van de piratenpartij in werking, waarbij een verwijzing naar een compleet bestand met huishoudelijk reglement op de voorpagina van de website is geplaatst.
 4. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

8. Statutenwijzigingen

Artikel 8.1: Statutenwijziging

 1. Een woordelijke weergave van een voorstel tot wijziging van de statuten dient tenminste dertig dagen voor het besluitvormingsmoment ter kennis te worden gebracht aan de leden via officiële berichtgeving.
 2. Het partijcongres kan geldige besluiten tot statutenwijziging nemen met vijf procent van het totaal aantal leden.
 3. Het partijcongres kan geldige besluiten tot statutenwijziging nemen met een tweederde meerderheid.
 4. De wijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

9. Ontbinding van de partij

Artikel 9.1: Ontbinding van de partij

 1. Voorstellen tot ontbinding worden behandeld op de wijze als in het artikel voor statutenwijziging is omschreven. Een dergelijk voorstel bevat een voorstel voor de bestemming van een eventueel batig saldo. De bestemming zal in overeenstemming moeten zijn met de doelstellingen van de partij.
 2. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is wordt een nieuwe vergadering uitgeschreven op een termijn van ten hoogste dertig dagen na de eerste bijeenkomst,​ waarbij met vijf zesde meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen tot ontbinding kan worden besloten, waarbij tenminste één twaalfde deel der leden aanwezig is.

10. Slotbepaling

 1. Het partijbestuur is bevoegd in elk onvoorzien, spoedeisend geval in naam van de partij te beslissen, onverminderd haar verantwoordelijkheid tegenover het partijcongres.
 2. De Nederlandse wet prevaleert de statuten, ook waar deze geen dwingend recht bevatten.
 3. De statuten prevaleren het huishoudelijk reglement.
 4. De statuten treden in werking nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
 5. Voor situaties waarin deze statuten niet voorzien geldt het verenigingsrecht.

11. Overgangsbepaling

 1. Deze statuten volgen de laatste statuten op, zijnde van 10 maart 2010, te duiden als 'vorige statuten'.
 2. Bij intrede van de statuten wordt de Ledenraad, zoals benoemd in de 'vorige statuten', van rechtswege ontbonden.
 3. De leden van de Ledenraad gaan over naar de Raad van Toezicht, het partijbestuur of stellen hun functie ter beschikking.
 4. Voor de nieuwe leden van het bestuur geldt de termijn zoals bepaald in de statuten.
 5. Voor de leden van de Raad van Toezicht geldt een termijn tot aan de eerstvolgende ALV na afloop van de resterende termijn.
concepten/statuten2024.txt · Laatst gewijzigd: 2024/02/29 20:05 door waBrandsma