Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


reglementen:beleidsplan2014

Concept Beleidsplan 2014

Inleiding

Het bestuur van de Piratenpartij Nederland presenteert u dit beleidsplan. Bij de aanstelling van het bestuur 2013, in september 2012, is ons gevraagd de organisatie te versterken en te structeren. Een beleidsplan is een onderdeel hiervan, zonder dat het mág tornen aan de grassroot beweging die de partij is. Vanaf januari zal een gedeeltelijk nieuw bestuur verder gaan met het versterken van de organisatorische processen van de partij, want hierin is nog veel te halen. Nu een beleidsplan voor een periode van twee jaar. Het beleid zal de komende twee jaar in het teken staan van verkiezingen. Begin 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen, in mei van het jaar de Europees parlementsverkiezingen en te verwachten is dat in 2014 of 2015 opnieuw tweede kamer verkiezingen zullen zijn. Werving van leden en kandidaten en opleiding zullen hierbij centraal staan. In dit beleidsplan wordt een uiteenzetting gedaan van de stappen die het bestuur wil zetten in 2014 en 2015. Het beleidsplan zal gelden als werkdocument, kortom een naslagwerk welke iteratief van aard is. Dit maakt dat het niet altijd concreet kan zijn. Alle feedback is daarom ook welkom.

Organisatie

Terugblik

Bij de aanstelling van het bestuur 2013 in oktober 2012 kent de partij veel vrijwilligers, echter weinig structuur. Vanuit de ALV wordt met name gevraagd om structuur aan te brengen en zo de organisatie te versterken. Het bestuur heeft deze taak op zich genomen en is direct begonnen met reorganisatie en documentatie. Het aangestelde bestuur bestaat bij de aanstelling uit negen personen. Diverse redenen zorgen ervoor dat eind 2013 vijf bestuursleden het jaar afsluiten. Het jaar 2013 heeft met name in het teken gestaan van het op orde brengen van zaken, het zorgen dat taken en informatie overdraagbaar zijn. De boekhouding is op orde gebracht en er wordt momenteel nog gezocht naar een goed boekhoudpakket. De ledenadministratie is overgebracht van een spreadsheet naar CiviCRM, welke meer werkbaar is en analyses gemaakt kunnen worden. De ledenadministratie wordt binnenkort overgezet naar OpenERP, zodat ook de koppeling met de bankgegevens gemaakt kan worden. Dit ten behoeve van een accurate administratie van de contributiebetalingen. Tevens is de toegankelijkheid van de Piratenpartij vergroot door een koppeling van de mailinglijsten aan een forum en herstructurering van de organisatie.

Huidig

Er is structuur gebracht in de organisatie. Er zijn een aantal vaste werkgroepen en commissies, daarnaast bestaan er projecten. Alle werkgroepen hebben een bestuursverantwoordelijke gekregen. De 'wiki' is opnieuw ingericht en bevat veel documentatie, ook staan daar de bestuursverantwoordelijken en coördinatoren per werkgroep/commissie. Van veel vrijwilligers was onbekend dat zij actief waren als vrijwilliger. Langzamerhand komt er meer duidelijkheid in leden die actief waren of willen zijn. Iedere werkgroep dient een coördinator te hebben, hierin ligt een belangrijke taak voor de komende periode. Een lid kan bij meerdere werkgroepen actief zijn. Ook worden functieprofielen gemaakt om een betere structuur aan te brengen en verantwoordelijkheidsgebieden af te bakenen. Daarnaast ligt de focus op verkiezingen. In Groningen wordt deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart, mogelijk ook in Amsterdam. In mei 2014 zijn de verkiezingen voor het Europees parlement. Daarnaast dienen we voorbereid te zijn op mogelijke Tweede Kamer verkiezingen. Hoewel er ondanks dreigende politieke conflicten en onze hoop geen directe aanwijzingen zijn dat het kabinet voortijdig valt.

Grassroots

We zijn een grassroots organisatie. Met de opzet van de structuur wordt de grassroot beweging ook in ogenschouw genomen. Er is behoefte aan een duidelijk communicatie en beslisstructuur om deze te waarborgen. Er is begonnen aan het opnieuw formuleren van de statuten, ondersteunt met een pakket aan huishoudelijk reglement. Deze komen aan de algemene ledenvergadering ter goedkeuring voor te liggen. Daarna volgt een juridische check. Ook worden met de komst van een huishoudelijk reglement een, zover als mogelijk, organisatiebrede beslissingsstructuur vastgelegd. De inspraak en invloed van de leden dient zo groot mogelijk te zijn. Immers, de organisatie draait om haar leden, niet andersom. Deze garantie moet er niet alleen nu zijn, maar ook vastgelegd worden voor de toekomst. Het bestuur heeft zich voorgenomen open en benaderbaar te zijn, dit blijkt een leerproces. Er zijn vele communicatiekanalen en er is veel werk. De combinatie van op de hoogte blijven van wat leden 'denken, vinden, willen en verwachten' en daarnaast ook vooruitgang te maken is lastig. Hierover bestaat binnen het bestuur continue gesprek, wij zijn daarbij erg blij met feedback vanuit leden. Het bestuur heeft een faciliterende rol. Wij dragen zorg voor een platform aan communicatiesystemen en maken een netwerk van/tussen mensen. Hiervoor dienen wij geïnformeerd te worden door de leden die een actie ondernemen (ergens actief mee zijn), wij zorgen dat ze op de juiste manier aan andere leden worden gekoppeld en de juiste systemen tot hun beschikking krijgen. Hierin dient het bestuur een meer actieve rol op zich te nemen. Hoe dit verder te concretiseren wordt uitgezocht. Voorwaarde is dat leden en bestuur op een positieve manier met elkaar blijven communiceren en een progressieve houding aannemen om doelen te bereiken. Op ICT gebied is gezocht naar de best passende systemen. Voor ieder systeem wat in gebruik genomen is/wordt gelden de volgende voorwaarden: open source, veiligheid (security/privacy) moeten zoveel mogelijk worden gegarandeerd, veel mensen moeten makkelijk met de verschillende software kunnen werken, het systeem moet overdraagbaar zijn naar andere beheerders. RedMine moet meer inzicht geven in wat er nog moet gebeuren. Op de website moet dat ook eenvoudiger terug te vinden zijn. De opzet van een nieuwe website is gemaakt, de inhoud wordt overgeplaatst. Ook heeft PPNL een eigen padserver in gebruik genomen, op de kortst mogelijke termijn wordt de indexering hiervan aangezet.

Financiëel

De financiën zijn inzichtelijk gemaakt. Doordat er geen zetel is behaald bij de afgelopen verkiezingen hebben we als partij géén recht op subsidies en financiering vanuit het rijk. Met de hoge kosten die voortkomen uit de rechtszaak met BREIN is het lastig bewegen en de kosten die voortkomen uit de verkiezingen en de campagne drukken ook behoorlijk op het budget. Het doorzetten van de rechtszaak BREIN moet overwogen worden, dit op de momenten dat er meer bekend is over mogelijk uitkomst, bijvoorbeeld nadat in de rechtszaak tegen de ISP's uitspraak is gedaan. Funding, sponsoring en ledenwerving zijn noodzaak. Behalve noodzaak liggen hierin ook goede mogelijkheden om ons netwerk uit te breiden en creatief om te gaan met middelen. Bijgevoegd is de begroting van 2014. Doel is om zo snel als mogelijk klaar te zijn voor nieuwe Tweede Kamer verkiezingen. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat dit tijdens 2014 al nodig is, zijn er in de eerste helft van 2014 wel gemeenteraadsverkiezingen (GR) en verkiezingen voor het Europees Parlement (EP). Vooral de investering in communicatie en promotiemateriaal moeten bijdragen aan de 'campagne permanente'. Ook het investeren in de 'piratenweekenden' en opleiding van vrijwilligers maken deel uit van deze voorbereiding. De bijdrage van individuele leden en sympathisanten, naast de lokale afdelingen om in eigen middelen en activiteiten te voorzien, is ongelooflijk belangrijk en kunnen wij niet genoeg waarderen.

Planning

Er zijn een aantal activiteiten, naast de 'dagelijkse werkzaamheden' waar het bestuur zich tijdens het jaar 2014 in het bijzonder op wil richten:

Verkiezingen 2014

In maart 2014 zijn de Gemeenteraadsverkiezingen (GR14). In mei 2014 de Europees parlement verkiezingen (EP14).

Opzetten vrijwilligersbijeenkomsten

De kroegmeetings die er in diverse steden worden georganiseerd zullen moeten worden uitgebreid. De taak aan actieve piraten (Bestuur, ledenraad, coördinatoren) om hierin een rol te spelen. De kroegmeetings zijn laagdrempelig en informeel van aard. De piratenweekenden zullen een aantal malen per jaar plaatsvinden voor leden en nieuwe vrijwilligers. De bijeenkomsten staan in het teken van bekender worden met de partij. Doel is om korte lijnen te creëren, ideeën uitwisselen, 'boeien en binden'.

Promotiemateriaal

Nieuw en veel promotiemateriaal laten maken. Te denken is aan (boomerang)kaarten, folders, een krant, flyers, stickers, buttons, etc. Doel is om voorbereid te zijn op campagne-activiteiten en te werken aan een grotere naamsbekendheid. Dit promotiemateriaal moet 'tijdloos' zijn. Er is inmiddels een samenwerking gevonden met de New World Academy (NWA). De NWA kent veel graphic designers die een belangrijke rol spelen in het opzetten van een goede marketingcampagne.

Fondswerving/Sponsoring

Om extra inkomsten te genereren. We hebben nog geen beleid voor sponsoring, deze zal eerst opgesteld en goedgekeurd moeten worden. Wel is er een sponsorbrief gemaakt die moet zorgen voor een eerste stroom aan inkomsten.

reglementen/beleidsplan2014.txt · Laatst gewijzigd: 2021/10/27 21:46 door waBrandsma