Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


orgaan:ledenraad

Orgaan: Ledenraad

Beschrijving

De Ledenraad is verantwoordelijk voor de bescherming van de Piratenpartij, en voor de aanstelling, controle, evaluatie en het ontslag van het Bestuur en de Beroepscommissie. Tevens stelt de ledenraad de kandidatenlijsten vast voor verkiezingen, al dan niet via een gedelegeerde kiescommissie welke de ledenraad adviseert. De Ledenraad is tevens het hoogste gezag binnen de Piratenpartij, en handelt zonder last of ruggespraak.

De Ledenraad is een besloten orgaan en wordt aangesteld door de Algemene Ledenvergadering. De grootte van de Ledenraad is statutair afhankelijk van het aantal leden; momenteel zijn er 17 zetels in de Ledenraad en 7 actieve leden. De aanstelling geldt voor drie jaar. De Ledenraad heeft formeel geen voorzitter of coördinator, leden in dit orgaan worden aangesteld voor een periode van drie jaar. De Ledenraad kan bij een vergadering besluiten voor die vergadering een voorzitter en notulist aan te wijzen.

Uitgangspunten

Communicatie

Huidige bezetting

Functie Naam E-mailadres Periode Startdatum Einddatum Vervanger van
Lid Peter BraunPeter@hopel.nl2018-202721-01-201821-01-2027
Lid André Linnenbankandrel@piratenpartij.nl2019-202515-06-201929-06-2025
Lid Matthijs Pontiermatthijspon@gmail.com2019-202515-06-201929-06-2025
Lid Astrid Abendrothastrid.abendroth@piratenpartij.nl2019-202515-06-201929-06-2025
Lid Steven Russchenbergsteven.russchenberg@piratenpartij.nl2021-202402-05-202102-05-2024
Lid Saira SadloeNasSadloe@gmail.com2022-202526-06-202229-06-2025
Lid Auke van Breemenauke.van.breemen@piratenpartij.nl2023-202604-06-202304-06-2026
Lid Gijs Peskensgijs.peskens@piratenpartij.nl2023-202604-06-202304-06-2026
NB:
Wietze Brandsma trok zich per 21-01-2024 terug uit de LR.

Projecten

Documentatie

Vergaderingen

De Ledenraad vergadert, wanneer dit nodig is, op donderdagagavond om 20:30 uur op 8x8vc, in het ledenraadskanaal (LR). De vergaderingen van de Ledenraad zijn openbaar, tenzij de Ledenraad met een twee derde meerderheid over een bepaald agendapunt anders besluit. De Ledenraad bepaalt de datum en de plaats van de Ledenraadsvergaderingen, of laat dit door het Presidium bepalen. Agenda en concept notulen worden in het PAD systeem (naam: lrvergaderingJJJJMMDD) gemaakt.

Notulen

Besluitenlijst

 • Besluiten genomen per Ledenraadsvergadering 25 januari 2024:
  • De Ledenraad heeft Frank Wijnans en Wietze Brandsma benoemd tot bestuurslid van de Piratenpartij.
 • Besluiten genomen per Ledenraadsvergadering 21 december 2023:
  • De Ledenraad heeft de door het bestuur voorgestelde statutenwijziging van 15 november 2023 goedgekeurd.
 • Besluiten genomen per Ledenraadsvergadering 30 november 2023:
  • De Ledenraad bekrachtigt het besluit van het bestuur, te benoemen de delegatieleden: Wietze Brandsma (delegation leader), Saira Sadloe (delegation leader), Edy Bouma, Danny Werner, Leontien Werner-Wafelman, Auke van Breemen, Herma van der Brand, Matthijs Pontier, Mirjam van Rijn, Branislav Plesa en Wies van Breemen. Zij vertegenwoordigen de Piratenpartij Nederland bij de European Pirate Parties Campaign Coordination Conference in Brussels, 8th of December 2023.
 • Besluiten genomen per Ledenraadsvergadering 8 juni 2023:
  • De Ledenraad heeft Arjan Bresser, Mark van Treuren, Pejman Darvish-Zadeh, Stefan Dekkers en Angeline Pot benoemd tot bestuursleden van de Piratenpartij.
 • Besluiten genomen per Ledenraadsvergadering 20 april 2022:
  • De Ledenraad heeft het email protocol (gebruiksvoorwaarden) buiten werking gesteld. Dit in samenspraak met het bestuur.
 • Besluiten genomen per Ledenraadsvergadering 30 juni 2022:
  • De Ledenraad heeft Mark van Treuren, Joeri Evers, Edgar van der Staaij en Pejman Darvish-Zadeh benoemd tot bestuurslid van de Piratenpartij.
 • Besluiten genomen per Ledenraadsvergadering 23 december 2021:
  • De Ledenraad heeft Janne Piksen, Edgar van der Staaij, Anne de Bruijn en Hannah Boute benoemd tot bestuurslid van de Piratenpartij.
 • 26 okt 2021: De Ledenraad heeft de classificatie van de Ideologische uitgangspunten opnieuw vastgesteld. Het principeprogramma dat de LR op 30/11/2018 heeft aangenomen is afgeleid van het piratenwiel en wordt geschrapt.
 • 12 aug 2021: De Ledenraad stelt vast dat Robert Kwakkelstein en Madé Linschooten zich hebben teruggetrokken als leden van het Bestuur.
 • 3 juni 2021: De Ledenraad heeft Mark van Treuren, Robert Kwakkelstein en Joeri Evers benoemd tot bestuurslid van de Piratenpartij.
 • 31 december 2020: Via de besloten chat op Mattermost heeft een meerderheid van de ledenraad de definitieve kieslijst goedgekeurd. Deze is vastgelegd in de H4 ondersteuningsverklaring (03-01-2021 13:58:14).
 • 17 december 2020: De Ledenraad heeft Sjoerd de Boer, René de Torbal en Madé Linschooten benoemd tot bestuurslid van de Piratenpartij. Met deze benoeming wordt de stemming van de ALV op 22 november 2020 gehonoreerd.
 • Besluiten genomen per Ledenraadsvergadering 24 september 2020:
  • De Ledenraad benoemt Steven Russchenberg tot lid van de Kiescommissie.
  • De Ledenraad benoemt Sjoerd de Boer tot lid van de Programmacommissie.
 • Besluiten genomen per Ledenraadsvergadering 3 september 2020:
  • De Ledenraad stelt vast dat Jan Best en Thijs Ligthart zich hebben teruggetrokken als leden van de Kiescommissie.
  • De Ledenraad benoemt Henk Heslinga tot lid van de Kiescommissie.
  • De Ledenraad benoemt Henk Heslinga tot lid van de Programmacommissie.
 • Besluiten genomen per Ledenraadsvergadering 7 mei 2020:
  • De Ledenraad benoemt Astrid Abendroth, Jan Best, Catharina Bethlehem, Jelle Licht, Thijs Ligthart, Henk Meijer, Robert van der Peijl en René de Torbal tot leden van de Kiescommissie.
 • Besluiten genomen per Ledenraadsvergadering 9 april 2020:
  • De Ledenraad benoemt Danny Werner tot lid van de Programmacommissie.
  • De ledenraad stelt een voorlopige Kiescommissie vast van drie personen (Henk Meijer, Astrid Abendroth en René de Torbal). De definitieve vaststelling volgt zodra er minimaal 5 leden gevonden zijn. Dan wordt ook de defnitieve taakstelling geformuleerd.
 • Besluiten genomen per Ledenraadsvergadering 12 maart 2020:
  • De Ledenraad benoemt Edy Bouma, Matthijs Pontier, René de Torbal, André Linnenbank, Wietze Brandsma, Astrid Abendroth, David van Deijk, Henk Meijer en Steven Russchenberg tot leden van de Programmacommissie.
 • Besluiten genomen per Ledenraadsvergadering 9 december 2019:
  • De Ledenraad benoemt Jan Best, Peter Roozemaal en Bart Steenbergen tot leden van de Beroepscommissie.
  • De Ledenraad herbenoemt de zittende leden van het partijbestuur voor de periode 1 januari 2020 tot 31 december 2020.
 • 08 juli 2019: Bestuursbenoeming. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 5 juni zijn maar liefst 8 kandidaat-bestuursleden voorgedragen. Op maandag 8 juli is de Ledenraad bijeengekomen voor de definitieve benoeming van het nieuwe bestuur van de Piratenpartij. De Ledenraad heeft Ji Yong Dijkhuis, Renko Koppe, René de Torbal, Sjoerd de Boer en David van Deijk benoemd tot bestuurslid van de Piratenpartij Nederland. De Ledenraad heeft de overige drie kandidaat-bestuursleden, te weten Stach Vermeulen, Rico Brouwer en Michiel Dulfer, niet benoemd. Een meerderheid van de ledenraadsleden was van mening dat het ondertekenen van een royementsverzoek niet verenigbaar is met het vervullen van de rol van bestuurslid. Alle betrokkenen zijn persoonlijk op de hoogte gebracht van de uitslag van de benoemingsprocedure. De Ledenraad wenst het nieuwe bestuur heel veel succes en frisse moed voor de komende bestuursperiode.
 • 17 april 2019: De ledenraad verzoekt het interim-bestuur om gelden die binnenkomen ten behoeve van de EP-campagne allereerst in te zetten ter dekking van de extra kosten van reguliere activiteiten die door de campagne worden veroorzaakt; denk hierbij aan extra uitgaven die de webshop maakt. De ledenraad wenst expliciet niet dat er kasreserves beschikbaar worden gemaakt ten gunste van de EP-campagne, tenzij de ALV of de LR anders bepaalt.
 • 17 april 2019: De ledenraad benoemt de volgende interim-bestuursleden: Peter Rozemaal, Ji Yong Dijkhuis, Sjoerd de Boer
 • 03 april 2019: Met pijn in ons hart moeten wij meedelen dat de Ledenraad besloten heeft het bestuur te zullen moeten ontslaan. De reden is dat het LR-besluit om deelname aan de Europese verkiezingen terug te nemen niet gevolgd wordt en er ook geen intentie is uitgesproken dit na aandringen alsnog te doen. Wij vinden het jammer dat het allemaal zo gelopen is. Maar nu moeten wij vanuit onze functie erop toezien dat de huidige geldende statuten en regels gevolgd worden. Het besluit was immers met vier tegen één aangenomen. Wij willen het bestuur danken voor hun inzet gedurende de bestuursperiode. Op korte termijn stellen wij een interimbestuur aan. Wij hopen dat het oude bestuur de lopende zaken wil overdragen naar het interim bestuur zodat de Piratenpartij t.z.t. weer met beide benen op de grond en met vereende krachten aan de volgende verkiezingen wél en slagvaardig mee zal kunnen doen. Het nieuwe interimbestuur zal van ons de volgende opdracht krijgen:
  • Samen met LR nieuwe statuten in werking stellen
  • Samen met Presidium nieuwe ALV regelen om nieuw bestuur te formeren
  • Mandaat om iemand voor het secretariaat in te huren (niet verplicht)
  • 'Op de winkel passen' (financiën in de gaten houden e.d.)
 • 02 april 2019: Op vrijdag 29 maart heeft het bestuur zonder een gedegen raadpleging van de leden besloten om deel te nemen aan de Europese verkiezingen (EP2019). Wij hebben om deze reden mensen uit alle hoeken van de organisatie om ons verzameld om ons te laten adviseren welke stap wijsheid is. Aan de hand van de adviezen van de kiescommissie heeft de Ledenraad besloten dat de Piratenpartij niet mee zal doen aan de EP2019. Dit besluit valt ons zwaar, en de Ledenraad is bereid om de situatie te herzien na een gedegen democratisch proces.
 • 24 januari 2019: Bestuursbenoemingen. De Ledenraad benoemt Sjoerd de Boer tot bestuurslid, met de voorwaarde dat “een situatie zoals zich heeft voorgedaan tijdens de gemeenteraadsverkiezingen zich niet herhaalt” (citaat). In een dergelijk geval zal de LR een ontslag indienen; tevens geeft de LR het verzoek aan de (toekomstige) Raad van Toezicht om deze notitie mee te nemen. De Ledenraad wenst Sjoerd heel veel succes als bestuurslid. De Ledenraad benoemt verder Gertjan Kleinpaste tot bestuurslid, op basis van zijn expertise en bijdragen. Tot slot benoemt zij Ji Yong Dijkhuis en Leontien Werner eveneens tot bestuurslid. Met deze vier benoemingen wordt de stemming van de ALV op 20 januari 2019 gehonoreerd. De Ledenraad wenst het nieuwe bestuur veel succes en wijsheid toe.
 • 24 januari 2019: Social media en permanente campagne. Naar aanleiding van binnengekomen klachten adviseert de ledenraad aan het bestuur om de 'Social Media'-groep als losstaande cirkel te behouden en deze niet samen te voegen met de werkgroep Permanente Campagne. Dit gezien de gevoeligheid tussen bepaalde leden in de desbetreffende cirkels. De Ledenraad hecht waarde aan inclusiviteit binnen de partij en wil iedereen de kans geven om “hun ding” te doen.
 • 24 januari 2019: De Ledenraad wil Vincent van der Velde bedanken voor al het werk dat hij voor de partij heeft gedaan, en ontheft hem op zijn eigen verzoek uit zijn functie als bestuurslid - inclusief zijn verantwoordelijkheden als bestuurder. De Ledenraad verleent hem derhalve een eervolle ontheffing, per 24-01-2019 om 22:00 uur.
 • 20 december 2018: aannemen van het Principe programma van de Piratenpartij
 • 7 februari 2018: De ledenraad heeft Frodo Dooijewaard, Gertjan Kleinpaste en Vincent van der Velde benoemd tot bestuurslid van de Piratenpartij. Met deze benoeming wordt de stemming van de ALV op 21 januari 2018 gehonoreerd. Leo van Oudheusden heeft zijn kandidatuur voor het bestuur ingetrokken.
 • Besluit genomen per mail op 6 mei 2017 om Alex Straver, Leo van Oudheusden, Michiel Dulfer, Frodo Dooijewaard, Vincent van der Velde, Abram Kleijweg, Nils Vogels en Stefan Meun per 6 mei 2017 tot bestuurslid van de Piratenpartij te benoemen. Met deze benoeming wordt de stemming van de ALV op 30 april 2016 gehonoreerd.
 • Besluit genomen op de ALV van 29 november 2015 (hier was een meerderheid van de ledenraad aanwezig)
  • De uitslag van de bestuursverkiezing is door de ledenraad overgenomen. Aangesteld voor verenigingsjaar 2016 zijn: Luc Boon, Henry Borgman, Floor Drost, Roland Louter, Wiel Maessen.
 • Besluit genomen per Ledenraadsvergadering 21 juli 2015
 • Besluit genomen per mail op 16 juni 2015
  • De ledenraad stelt JH Borgman aan als interim-penningmeester, tot de eerstvolgende ALV.
orgaan/ledenraad.txt · Laatst gewijzigd: 2024/02/16 20:25 door waBrandsma