Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


reglementen:beleidsplan2013

Concept Beleidsplan 2013

Inleiding

Het Bestuur van de Piratenpartij Nederland presenteert u dit beleidsplan. Bij de aanstelling van het Bestuur voor 2013, in september 2012, is ons gevraagd vooral verder te professionaliseren. Een beleidsplan maakt onderdeel van deze professionaliseringsslag, zonder dat het mág tornen aan de grassrootsbeweging die de partij is. In dit beleidsplan wordt een uiteenzetting gedaan van de stappen die het Bestuur wil zetten in 2013. Het beleidsplan zal gelden als werkdocument, kortom een naslagwerk welke iteratief van aard is. Dit maakt tevens dat het niet altijd concreet kan zijn. Alle feedback is daarom ook welkom.

Organisatie

Terugblik

De Piratenpartij is in het afgelopen jaar explosief gegroeid. Dit is met name gebeurd in de aanloop naar de Tweede kamer verkiezingen welke plaatsvonden op 12 september 2012. De Piratenpartij heeft met ruim dertigduizend stemmen haar aandeel verdrievoudigd bij de verkiezingen, helaas onvoldoende om ook een zetel te bemachtigen in de Tweede Kamer. Bij de aanstelling van het Bestuur voor 2013 in oktober 2012 kent de partij veel vrijwilligers, echter weinig structuur. Vanuit de ALV wordt met name gevraagd om te professionaliseren. Het Bestuur heeft deze taak op zich genomen en is direct begonnen met reorganisatie en documentatie.

Huidige samenstelling

Van de negen aangestelde bestuursleden zijn in januari 2013 nog zeven actief. Er is structuur gebracht in de organisatie. Er zijn een aantal vaste werkgroepen en commissies, daarnaast bestaan er projecten. Alle werkgroepen hebben een bestuursverantwoordelijke gekregen. De wiki is opnieuw ingericht en bevat o.a. alle documentatie, vergadernotulen en publicaties. Ook staan daar de bestuursverantwoordelijken en coördinatoren per werkgroep/commissie.

Van veel vrijwilligers was onbekend dat zij actief waren als vrijwilliger. Langzamerhand komt er meer duidelijkheid in leden die actief waren of willen zijn. De inventarisatie naar talent is begonnen en in de komende maanden zal iedereen die actief wil zijn, gekoppeld worden aan een werkgroep. Iedere werkgroep dient een coördinator te hebben. Wanneer er geen coördinator is, neemt de bestuursverantwoordelijke deze taak op zich. Anders zorgt de coördinator voor de communicatie tussen Bestuur en werkgroep. Eén lid kan bij meerdere werkgroepen actief zijn. Het Bestuur wil in juni voor iedere werkgroep tenminste een coördinator aangesteld hebben. De vrijwilligers worden geregistreerd in CiviCRM (dit kan ook onder pseudoniem).

Structuur

Werkgroepen, commissies en projectgroepen

Er is een onderscheid gemaakt tussen werkgroepen, commissies en projectgroepen. Werkgroepen zijn ingericht voor een samenwerking voor lange (oneindige) periode. Er is regelmatig werk te verrichten. Iedere werkgroep kan sub-werkgroepen bevatten. De coördinator van een werkgroep zorgt voor de communicatie tussen werkgroep en Bestuur, voortgang binnen de werkgroep, aanwerven van talent, et cetera. Commissies zijn ook van permanente aard, maar hebben een vast stramien aan taken en komen onregelmatig bij elkaar. Een samenkomst van commissies hangt vaak samen met bepaalde gebeurtenissen. Zo bestaan er de Kascommissie (komt samen bij de controle van de boekhouding), de Beroepscommissie (treedt op/bemiddelt wanneer er conflict ontstaat tussen leden en de partij) en de campagne- en de programmacommissie (zijn actief bij en voorafgaand aan verkiezingen). Projectgroepen zijn tijdelijk van aard en hebben een specifiek omschreven doelstelling. Dit kan bijvoorbeeld zijn in de voorbereiding op een nieuwe werkgroep (bijvoorbeeld jongerenafdeling of duurzaamheidswerkgroep) of bij een tijdelijk project.

Bij de opzet van werkgroepen, commissies en projectgroepen is gekeken naar de wettelijke en statutaire verplichtingen. Hieraan is prioriteit gegeven. Behalve het aanstellen van een Beroepscommissie wordt inmiddels aan deze eisen voldaan. De Ledenraad kan worden ingezet wanneer een Beroepscommissie wordt behoeft. Daarnaast liggen de prioriteiten bij een stevig en stabiel ICT systeem, welke een goed platform biedt aan de leden, maar bijvoorbeeld ook zorgt voor beheersbare financiën, middels donaties en een webshop. De verwachting is dat hier tenminste tot april voor nodig is om de juiste koppelingen te maken; tussen mailinglijsten en forum, betalingen en webshop (logistiek), contacten met de bank (voor juiste implementatie van IdealPro) en automatische incasso's. Verder liggen de prioriteiten bij de kernwaarden van de partij: e-democratie en gefundeerd onderzoek.

De werkgroep e-democratie zoekt naar de best mogelijke software en werkbaarheid van Liquid Feedback: waar en wanneer kan het hoe worden ingezet, door wie? E-democratie zoekt nog steeds naar vrijwilligers die zich inhoudelijk met dit onderwerp kunnen bezighouden. De werkgroep Onderzoek is bezig met de opzet van een Wetenschappelijk bureau (WB), welke uiteindelijk als zelfstandige stichting moet gaan opereren. Er is gestart met het opzetten van een beleidsplan waarin naar voren komt welke positie het Wetenschappelijk Bureau binnen de Piratenpartij inneemt en welke werkwijzen zij hanteert. In de eerste helft van 2013 zal het beleidsplan gestalte krijgen, tevens worden onderwerpen verzamelt. Het contact zoeken met, en aanbieden van onderzoeksplekken aan (vakgroepen van) Universiteiten maakt deel uit van de bezigheden van het Wetenschappelijk Bureau.

Grassroots

Leuk, al die hiërarchie, maar we zijn allereerst een grassrootsorganisatie. Met de opzet van deze hiërarchische structuur wordt de grassrootsbeweging ook in ogenschouw genomen. Er is behoefte aan een duidelijk communicatie en beslisstructuur om deze te waarborgen. Er is begonnen met een aantal actieve leden aan het opnieuw formuleren van de statuten, ondersteunt met een Huishoudelijk Reglement (HR). De planning is dat deze eind juni klaar zijn. Daarna volgt een juridische check. Tot de Algemene Ledenraadsvergadering (ALV) aan het einde van het jaar is er inspraak mogelijk op de documenten. Ook worden met de komst van een Huishoudelijk Reglement een, zover als mogelijk, organisatiebrede beslissingsstructuur vastgelegd. De inspraak en invloed van de leden dient zo groot mogelijk te zijn. Immers, de organisatie draait om haar leden, niet andersom. Deze garantie moet er niet alleen nu zijn, maar ook vastgelegd te worden voor de toekomst.

Het Bestuur heeft zich voorgehouden open en benaderbaar te zijn, dit blijkt een leerproces. Er zijn vele communicatiekanalen en er is veel werk. De combinatie van op de hoogte blijven van wat leden 'denken, vinden, willen en verwachten' en daarnaast ook vooruitgang te maken is lastig. Hierover bestaat binnen het Bestuur continue gesprek, wij zijn daarbij erg blij met feedback vanuit leden. Het Bestuur heeft immers een faciliterende rol. Wij dragen zorg voor een platform aan communicatiesystemen en maken een netwerk van/tussen mensen. Hiervoor dienen wij geïnformeerd te worden door de leden die een actie ondernemen (ergens actief mee zijn), wij zorgen dat ze op de juiste manier aan andere leden worden gekoppeld en de juiste systemen tot hun beschikking krijgen. Hierin dient het bestuur een meer actieve rol op zich te nemen. Hierop zal de komende periode het bestuur meer zichtbaar zijn op onder andere de mailinglijsten. Hoe dit verder te concretiseren wordt uitgezocht.

Op ICT gebied is gezocht naar de best passende systemen. Voor ieder systeem wat in gebruik genomen is/wordt gelden de volgende voorwaarden: open source, veiligheid (security/privacy) wordt zoveel mogelijk gegarandeerd, veel mensen moeten makkelijk met de verschillende software kunnen werken, het systeem moet overdraagbaar zijn naar andere beheerders. Op dit moment is de testfase van Redmine bezig, dit is een projectmanagement systeem. Redmine moet meer duidelijkheid geven in de activiteiten die gaande zijn en wat er nog moet gebeuren.

Financieel

De financiën zijn inzichtelijk gemaakt. Doordat er geen zetel is behaald bij de afgelopen verkiezingen hebben we als partij géén recht op subsidies en financiering vanuit het Rijk. Met de hoge kosten die voortkomen uit de rechtszaak tegen BREIN zijn de liquide middelen beperkt en is het lastig bewegen. Echter door het gegroeide ledenaantal is ook de opbrengst aan contributie relatief hoog te noemen. Bijgevoegd is dan ook de begroting van 2013. Doel is om zo snel als mogelijk klaar te zijn voor nieuwe Tweede Kamer verkiezingen. Hoewel niet te verwachten is dat dit tijdens 2014 al nodig is, zijn er in de eerste helft van 2014 wel Gemeenteraadsverkiezingen (GR) en verkiezingen voor het Europees Parlement (EP). Vooral de investering in communicatie en promotiemateriaal moeten bijdragen aan de 'permanente campagne'. Daarnaast zal er een reservering gemaakt worden om de borgstelling opnieuw te financieren en schulden af te betalen. De bijdrage van individuele leden en sympathisanten, naast de lokale afdelingen om in eigen middelen en activiteiten te voorzien is, ongelofelijk belangrijk en kunnen wij niet genoeg waarderen.

Planning

Er zijn een aantal activiteiten, naast de 'dagelijkse werkzaamheden' waar het bestuur zich tijdens het jaar 2013 in het bijzonder op wil richten:

Verkiezingen 2014

In maart 2014 zijn de Gemeenteraadsverkiezingen (GR) en in juni 2014 volgen de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP). 2013 zal daarom grotendeels in het teken staan van voorbereidingen op deze verkiezingen. Voor de GR staat samenwerking met lokale afdelingen centraal. Voor de EP samenwerking met PPI. Voor beiden geldt dat een goede afstemming met de Ledenraad cruciaal is. De verwachting is dat de Tweede Kamer verkiezingen weer plaatsvinden in 2016, maar er moet rekening mee worden gehouden dat dit vervroegd kan worden.

Opzetten vrijwilligersbijeenkomsten

Naast de kroegmeetings die er in diverse steden worden georganiseerd moeten er vrijwilligersbijeenkomsten komen. De kroegmeetings zijn laagdrempelig en informeel van aard. De vrijwilligersbijeenkomsten zullen een aantal malen per jaar door het land heen plaatsvinden (of online), vooral gericht op nieuwe vrijwilligers. De bijeenkomsten staan in het teken van integratie in de Piratenpartij. Het doel is om korte lijnen te creëren, ideeën uit te wisselen, kortom,om te 'boeien en binden'.

Promotiemateriaal

We moeten nieuw en veel promotiemateriaal laten maken. Te denken is aan (boomerang)kaarten, folders, een krant, flyers, stickers, buttons, etc. Het doel is om voorbereid te zijn op campagne-activiteiten en te werken aan een grotere naamsbekendheid. Dit promotiemateriaal moet 'tijdloos' zijn om geen onnodige kosten te maken.

Fondswerving/Sponsoring

Om extra inkomsten te genereren moet er meer aandacht voor fondswerving en sponsoring komen. We hebben nog geen beleid voor sponsoring, dus deze zal eerst opgesteld en goedgekeurd moeten worden.

reglementen/beleidsplan2013.txt · Laatst gewijzigd: 2021/10/27 21:45 door waBrandsma