Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


werkgroep:permanentecampagne:communicatiestrategie

Communicatiestrategie 2017

Inleiding

Dit document heeft een gidsfunctie. Deze communicatiestrategie biedt advies en richtlijnen voor alle piraten, afdelingen, werkgroepen en vrijwilligers die namens de Piratenpartij een verschil willen maken door content te maken en actie te voeren. Het algehele functioneren van onze communicatie staat beschreven per niveau - van de lokale zelfstandige piraat tot aan de landelijke partij. Dit document mag niet los gezien worden van het document dat momenteel in ontwikkeling is door het projectteam “Politieke leiding en woordvoering”. De voorstellen die uit dat projectteam komen moeten leiden tot een lijn voor de Piratenpartij waar vervolgens dit document weer aan getoetst moet worden. Als er conflict is tussen de twee documenten dient dit voor de ALV vastgesteld te worden zodat er op de ALV keuzes gemaakt kunnen worden.

Belangrijk is om te onthouden dat dit document niet voorschrijft hoe afdelingen en werkgroepen de interne processen inrichten. De focus ligt op verantwoordelijkheden, waarmee het voor iedereen duidelijk is wie welke knopen door kan en mag hakken en wie de verantwoordelijkheid neemt voor gedane uitingen.

Uitgangspunten en richtlijnen

Een strategie als kapstok - toegankelijk en leesbaar

Dit document moet toepasbaar zijn op alle lagen van de Piratenpartij. Deze strategie is geschreven voor de landelijke werkgroepen en organen, de lokale afdelingen, en misschien het belangrijkste: de lokale piraat. Een document van 100 pagina's zal niet gelezen worden, daarom moet dit een toegankelijk en leesbaar document worden waar iedereen die actief wil zijn mee uit de voeten kan. Zowel bestaande als nieuwe Wiki pagina's die informatie tonen over de communicatie van de Piratenpartij dienen toegankelijk en leesbaar te zijn, en dienen voortdurend getoetst te worden aan deze communicatiestrategie. Nieuwe pagina's kunnen worden opgenomen als verwijzingen in de communicatiestrategie, voor als bijvoorbeeld iemand meer informatie over een specifiek onderdeel (zeg Facebook gebruik) wenst te krijgen.

Perfectionisme en controledrang zijn de grootste vijanden van activisme

Angst om fouten te maken en de drang om bij voorbaat alle risico's uit te sluiten zijn menselijk, maar beperken de slagvaardigheid van de Piratenpartij. Bij iedere richtlijn die opgesteld gaat worden moet iedereen zich afvragen: Beperkt dit ons in onze slagvaardigheid? Liever één probleem oplossen dan honderd kansen missen. Vertrouwen moet verankerd blijven in onze basis, en dat betekent ook accepteren dat er soms fouten gemaakt worden.

De drie-piratenregel en het piratenwiel als zwaard en schild

Iedere piraat heeft twee wapens: De drie-piratenregel die het makkelijk maakt om actie te voeren, en het piratenwiel waarin de pijlers zijn vastgelegd van onze beweging. Van bovenaf aansturen is oude politiek - zolang actie en uiting in het piratenwiel passen, en een piraat steun heeft van twee andere piraten, kunnen heel veel acties zonder toestemming van bovenaf gedaan worden. Bestuur en werkgroepen zijn er om te ondersteunen, te faciliteren, en te motiveren.

Vuile was gaat stinken als je het niet buiten hangt

Het voeren van interne discussies over controversiële onderwerpen is van groot belang voor de gezondheid en het functioneren van de partij, en hier dienen dan ook ruim voldoende mogelijkheden voor te worden gecreëerd. Piraten dienen tegelijkertijd wel te erkennen dat de specifieke eigenschappen van verschillende communicatiekanalen ook verschillende verwachtingen scheppen bij de gebruiker. Zo zullen bezoekers van de landelijke website bijvoorbeeld verwachten dat de content over het algemeen in lijn is met het gedachtegoed van de Piratenpartij in zijn geheel, terwijl bezoekers van een kroegmeeting of een overleg op Mumble minder snel zullen schrikken van een scherp geformuleerde dan wel sterke individuele mening die afwijkt van het algemene gedachtegoed van de Piratenpartij. Speelt er iets wat grenst aan “ruzie in de partij” of vergelijkbare zaken, dan is benoemen beter dan negeren: Wat is er aan de hand, wie zijn de spelers, en waar is het probleem om ontstaan.

Artikel 1: Werkstructuur Communicatie in de Piratenpartij

In de communicatie van de Piratenpartij zijn vier “spelers” van belang. De werkgroep Permanente Campagne, die namens het bestuur zorgt voor de communicatie naar onze doelgroepen landelijk, de Vrijwilligerscoördinatie die zorgt voor verbinding tussen vrijwilligers en organisatie, de lokale afdelingen, die het geluid “van onder af” uitdragen en vertegenwoordigen, en uiteindelijk de zelfstandige piraten en activisten die zich niet aansluiten maar wel meedoen met acties en zelf acties initieren.

De werkgroep Permanente Campagne en de lokale afdelingen zijn hierin de meest bepalende onderdelen. Daarom is het belangrijk dat er een goed contact is tussen deze groepen, en dat die elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen. Aanbevolen is om te werken met een interne communicatie mailing lijst. Hierin kan namens iedere afdeling en namens de werkgroep Permanente Campagne een vertegenwoordiger op aanmelden. Na iedere vergadering of bijeenkomst stuurt de vertegenwoordiger een overzicht van punten die relevant zijn voor de andere leden van de mailinglijst.

Voor goede samenwerking is goede communicatie belangrijk. Geen kroegpraat in de vergaderkamer, en respect hebben voor elkaar: Spelen op de bal, niet op de man. De ontwikkeling van deze richtlijnen is bezig in de werkgroep Permanente Campagne.

Ten slotte is het wenselijk, maar afhankelijk van de beschikbare inzet per afdeling, als er in de werkgroep Permanente Campagne iemand zitting neemt namens elke afdeling. Die persoon is dan automatisch de tussenpersoon die zorgt dat punten vanuit de afdelingen bij de werkgroep Permanente Campagne terecht komen en andersom.

Samengevat

 • Spelers: Werkgroep Permanente Communicatie, Vrijwilligerscoördinatie, Lokale afdelingen, Zelfstandige Piraten
 • Communicatie: Tussen PC, vrijwilligerscoördinatie en afdelingen. Zelfstandige Piraten kunnen bij alle drie terecht
 • Zonder goede communicatie geen goede samenwerking: Respect voor elkaar en spelen op de bal, niet op de man
 • Aanbeveling: Vanuit iedere afdeling of vanuit lokaal overleg een vertegenwoordiger bij PC

1.1 Werkgroep Permanente Campagne

De werkgroep Permanente Campagne heeft vanuit het bestuur de taak gekregen om stelselmatig het begrip te bevorderen tussen de Piratenpartij en de doelgroepen die de Piratenpartij aan wil spreken. Dat betekent dat de werkgroep Permanente Campagne zorgt voor zichtbaarheid van de partij op landelijk niveau. Dit kan onder andere via uitingen op de website, via social media en door het inzetten van acties. Deze werkgroep is daarmee zowel initiator als facilitator namens het bestuur voor uitingen op landelijk niveau die namens de gehele partij gedaan worden.

Dit betekend dat de werkgroep Permanente Campagne ook een poortwachtersfunctie heeft. De werkgroep richt zichzelf zodanig in dat actie en uitingen zo weinig mogelijk drempels ervaren, maar controleert wel of de uitingen op kanalen van de Piratenpartij passen binnen de standpunten van Piratenpartij Nederland. Wil je meer weten over de structuur en werkwijze van de werkgroep Permanente Campagne? Kijk dan op wiki pagina.

Samengevat

 • Poortwachtersfunctie voor landelijke uitingen
 • Beheer website & Social media
 • Landelijke acties
 • Contact: communicatie@piratenpartij.nl

1.2 Vrijwilligerscoördinatie

De Vrijwilligerscoördinatie heeft geen directe invloed of rol in het communicatiebeleid, maar is het aanspreekpunt voor vrijwilligerswerving en voor piraten die actief willen worden. Piraten die zich via de Vrijwilligerscoördinatie aanmelden als vrijwilliger worden in contact gebracht met de relevante werkgroepen of afdelingen. Andersom kunnen lokale afdelingen en de werkgroep Permanente Campagne ook bij de Vrijwilligerscoördinatie aankloppen om te vragen of er vrijwilligers zijn die beschikbaar zijn voor specifieke taken en of acties. Aanmelden of contact? Neem contact op met vrijwilligers@piratenpartij.nl.

Samengevat

 • Aanmeldpunt en welkomstpunt nieuwe vrijwilligers
 • Matchen van vacatures aan vrijwilligers
 • Ondersteuning bij werving en selectie

1.3 Lokale afdelingen

Lokale afdelingen die actief zijn krijgen desgewenst een pagina of een eigen website onder het piratenpartij.nl domein. Voor een pagina of website kan een afdeling contact opnemen met de werkgroep Permanente Campagne. Lokale afdelingen vervullen lokaal ook de rol die de werkgroep Permanente Campagne voor landelijk vervult. Iedere afdeling heeft daarbij een grote mate van vrijheid in het doen van uitingen en initiëren van acties, maar is uiteraard wel gehouden aan de basisbeginselen en de pijlers uit het piratenwiel. Lokale afdelingen kiezen lokaal hun eigen standpunten, passend binnen het piratenwiel en de landelijk vastgestelde uitgangspunten. Lokale punten die buiten deze onderwerpen vallen worden lokaal ingevuld.

Om communicatie en uitwisselen van ervaringen te stimuleren is er een lokaal overleg, daarnaast moeten er lijnen zijn tussen het lokaal overleg en de landelijke werkgroepen. Ben je op zoek naar een lokale afdeling in jouw regio? Kijk op de website. De Piratenpartij Nederland kent drie vormen van lokale afdelingen met een verschillende mate van autonomie en verantwoordelijk ten opzichte van de landelijke organisatie. Het is logisch om eerst de meest eenvoudige variant op te richten en die uit te bouwen naar de volgende varianten.

Basisafdeling

Een basisafdeling is een beginnende afdeling die bezig is haar eerste activiteiten te organiseren en een vaste groep Piraten te verzamelen. Een basisafdeling kan nog niet meedoen aan verkiezingen en de landelijke organisatie blijft verantwoordelijk voor de politiek-inhoudelijke lijn. Wel heeft een basisafdeling recht op ondersteuning in de vorm van een website en email, algemeen promotiemateriaal, hulp bij organiseren van activiteiten en hulp bij het doorgroeien naar een standaardafdeling. Wil je van start? Neem dan contact op met bestuur@piratenpartij.nl.

Standaardafdeling

Een standaardafdeling is een stabiele afdeling die regelmatig activiteiten organiseert en een vaste kern Piraten heeft. Ze heeft een democratische structuur en een gekozen bestuur. Een standaardafdeling is zelf verantwoordelijk voor de politiek-inhoudelijke lijn en kan (met toestemming van het landelijk bestuur) deelnemen aan verkiezingen in het gebied dat zij vertegenwoordigt. Ook krijgt zij van de landelijke organisatie jaarlijks een minimum bedrag en een bijdrage gebaseerd op het aantal leden. Hier staat tegenover dat de afdeling jaarlijks schriftelijk verslag doet van haar functioneren aan de landelijke ALV en de verplichting aangaat campagne te voeren voor de Piratenpartij voor alle verkiezingen waar de Piratenpartij in haar regio aan meedoet.

Zelfstandige afdeling

Een zelfstandige afdeling is de meest onafhankelijke vorm van een lokale afdeling. Ze vormt een eigen vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en heeft een democratische structuur die is vastgelegd in een huishoudelijk reglement en bij een notaris vastgestelde statuten. Een zelfstandige afdeling is verantwoordelijk voor de politiek-inhoudelijke lijn, voert haar eigen ledenadministratie en boekhouding, krijgt van de landelijke organisatie jaarlijks een minimum bedrag en een bijdrage gebaseerd op haar aantal leden en kan (met toestemming van het landelijk bestuur) namens de Piratenpartij deelnemen aan lokale verkiezingen in het gebied dat zij vertegenwoordigt.

Meer informatie is terug te vinden op de wiki.

Samengevat

 • Vertegenwoordigen piraten in een dorp, stad of regio
 • Voeren actie voor lokale en landelijke items
 • Organisatorisch vergaande autonomie binnen gestelde kaders
 • Poortwachtersfunctie uitingen op lokale website

1.4 Zelfstandige piraten / activisten

Wanneer je als zelfstandige piraat iets wil doen kan je dit natuurlijk voordragen aan je lokale afdeling of aan de werkgroep Permanente Campagne, maar het is ook mogelijk om zelf actie te ondernemen. Daar is geen goedkeuring van bovenaf voor nodig. De drie-piraten regel is dat je twee medepiraten moet verzamelen die je ondersteunen in jouw initiatief. Lokaal of landelijk kan alleen ingrijpen of achteraf commentaar leveren wanneer de actie of uiting niet binnen de waarden van de partij vallen: de basisbeginselen en standpunten samen met de pijlers van het piratenwiel.

Dat neemt niet weg dat er soms hulp nodig is. Wanneer je voor een actie ondersteuning nodig hebt in welke vorm dan ook kan je daarom vragen. Dit kan lokaal als er een Piratenpartij bij jou actief is, of landelijk bij de werkgroep Permanente Campagne. Wanneer mogelijk krijg je hulp. Omdat de Piratenpartij echter afhankelijk is van lidgelden en giften kan het zijn dat niet altijd de hulp geboden kan worden die je vraagt.

Benieuwd wat een zelfstandige piraat kan betekenen? Kijk bijvoorbeeld eens wat Dave Borghuis als zelfstandige piraat al doet.

Samengevat

 • Heeft drie-piratenregel en piratenwiel als zwaar en schild
 • Kan altijd terecht bij lokale afdelingen en/of landelijk voor vragen en wanneer mogelijk ondersteuning

Artikel 2: Communicatievarianten

In deze strategie onderscheiden we drie soorten communicatie op basis van functie en inhoud. Deze soorten kunnen door elkaar lopen en gemengd worden, maar wat belangrijk is bij een actie of uiting is dat je uiteindelijk tot een gezonde mix van deze drie soorten communicatie komt.

2.1 Activistische communicatie

Activisme zit in ons bloed, en zal in de meeste communicatie een rol spelen. Wat belangrijk is bij activistische communicatie is dat we niets opleggen. We zeggen niet wat moet gebeuren, we zeggen wat we willen dat er gaat gebeuren.

Activistische communicatie is vrijwel altijd een call to action: duidelijk maken wat de situatie is, wat we kunnen doen en hoe we iets kunnen bereiken. Bij activistische communicatie zeggen we niet “Doe dit”, maar “Laten we samen dit doen”. Communiceren op een gelijkwaardige basis is erg belangrijk bij activistische communicatie. Dus ook geen onderscheid tussen denkers en doeners: activisten doen beiden.

Activistische communicatie kan in veel vormen, tekst is heel toegankelijk maar ook ludieke acties zijn een voorbeeld van activistische communicatie.

2.2 Informerende communicatie

Informerende communicatie zorgt ervoor dat mensen zich op de hoogte gaan stellen van onderwerpen waar we ons hard voor maken. Het belang van informerende communicatie wordt nog wel eens overschat. Als je langere tijd bezig bent met een onderwerp weet je er per definitie meer van dan de gemiddelde persoon, terwijl je veel van die kennis waarschijnlijk voor gewoon gaat aannemen. Daarom blijft het herhalen van de “basics” belangrijk, zelfs als je er al 100 keer iets over hebt geplaatst of gezegd.

Dat betekent niet dat de verdieping achterwege moet blijven, maar je moet wel opletten waar die verdieping terecht komt. Voor wie schrijf je, voor wie spreek je, en wat mag je van dat publiek verwachten qua voorkennis? Probeer altijd te beginnen met de “basics” en een “teaser” in het begin te verwerken die de boodschap fris kan houden en prikkelt om verder te lezen, luisteren en kijken.

2.3 Opiniemakende communicatie

Opiniemakende communicatie is gericht op het ombuigen en bijsturen van meningen. Daarbij loopt een dunne lijn tussen ordinaire stemmingmakerij en positieve beïnvloeding. Het verschil tussen de twee zit hem vooral in het al dan niet bewust weglaten van informatie om je punt sterker te maken (stemmingmakerij) of een compleet beeld schetsen en uitleggen waarom jij tot je standpunten komt (positieve beïnvloeding).

Met stemmingmakerij krijg je op korte termijn sneller gewenste respons, maar is het effect ook sneller teniet gedaan wanneer de ontbrekende stukjes op een andere manier bij de ontvanger terecht komen. Positieve beïnvloeding zorgt dat je een compleet beeld schetst en dwingt je ook om in je communicatie goed te verwoorden waarom je tot een bepaalde conclusie komt. Het mag duidelijk zijn dat wij als Piratenpartij voor de lange termijn gaan. Probeer stemmingmakerij dus te vermijden, maar straf het niet af als een individu er gebruik van maakt. De informatie die vanuit het geheel van activisten komt moet samen een goed beeld schetsen.

Artikel 3: Communicatiekanalen

Om zichtbaarheid van je boodschap te vergroten is het belangrijk om communicatiekanalen zo effectief mogelijk te benutten. De kanalen die hieronder beschreven staan (online en offline) moet je zien als een menukaart waar je per keer je selectie uit kan maken. Hou er wel rekening mee dat een goede maaltijd uit meer gangen bestaat, en dat die gangen ieder op zich waarde moeten toevoegen. Te weinig kanalen en je mist publiek, maar beter 4 kanalen goed ingezet dan 10 kanalen maar half. Bij alle kanalen moet je erop voorbereid zijn om ook snel te reageren op reacties en vragen.

3.1 Online

3.1.1 Website

Naast de landelijke website zijn er ook lokale websites zoals Amsterdam en Utrecht. Lokale afdelingen die geen website nodig hebben maar gewoon een overzichtspagina gebruiken krijgen een regionale pagina zoals Leiden.

Voor communicatie zijn vooral de lokale websites en de landelijke website van belang. Hier kunnen onderwerpen worden gepubliceerd in de agenda, promotiebanners worden geplaatst (maximaal 3 in verband met leesbaarheid pagina), en berichten worden geplaatst variërend van informatieve stukken tot aan opiniestukken en call to action stukken.

Agenda items zijn vooral handig om te crossposten op social media en naar een onafhankelijke website te kunnen verwijzen. Een link naar een Facebook event is bijvoorbeeld minder actief op Twitter, dus is het dan prettig om naar het event in de kalender op de website te kunnen verwijzen.

Promotiebanners worden spaarzaam ingezet, beleid daarop is afhankelijk van de werkgroep Permanente Campagne (landelijke website) en de lokale afdelingen zelf (lokale websites). Zo is het in Utrecht zo dat er standaard 1 banner voor eigen promotie is, 1 banner voor promotie van een landelijk initiatief en 1 banner voor promotie van een lokaal initiatief. Maar die invulling kan verschillen.

Berichten zijn net als agenda items een fijne manier om een plek te hebben waar je vanaf andere kanalen naartoe kan verwijzen. Een oproep op social media om een initiatief te steunen heeft meer waarde voor de Piratenpartij als die verwijst naar een bericht op de website waarin staat waarom we dat steunen. Probeer een bericht minimaal 300 woorden te geven, een focustrefwoord dat in het begin van de titel voorkomt en rechtenvrije afbeeldingen te gebruiken.

Voor tips en procedures waar het redactieteam op let bij het beoordelen van blogposts kan je terecht op de wiki.

Onderwerp

Qua onderwerp zijn er weinig restricties. Er zijn echter wel voorkeuren. Betreft het een conflict waar de Piratenpartij zich voor inzet? Is het sensationeel, actueel, goed te visualiseren, maatschappelijk relevant of geeft het mensen de mogelijkheid zichzelf te identificeren met het onderwerp? Onderwerpen die te maken hebben met Nederland, Piratenpartijen of een van onze focusonderwerpen hebben een streepje voor. Onze huidige focusonderwerpen zijn internetvrijheid, censuur, privacy(schendingen) en patenten. We hebben maar beperkte capaciteit dus en kunnen dus niet permitteren om over alles te bloggen.

Mening

Het partijprogramma en eerdere blogposts zijn hier leidend. Off limits zijn meningen die ons economisch of politiek gezien te scherp in het links-rechts continuüm positioneren. Bij twijfel is het verstandig om even te peilen op de Algemeen mailinglijst.

Aanvullend op de website is de wiki. Hier kunnen afdelingen, organen en werkgroepen informatie delen en beschikbaar stellen voor iedereen. Het is belangrijk dat afdelingen, werkgroepen en organen goed monitoren of de voor hen relevante pagina's wel actueel zijn.

 • Landelijke website: Redactie PC bepaalt wat er geplaatst kan worden
 • Lokale websites: Afdelingen bepalen wat er geplaatst kan worden op eigen site

3.1.2 Social media

Er heerst onder veel piraten een gefundeerd wantrouwen jegens social media giganten zoals Facebook. Toch kunnen we het ons niet veroorloven om deze kanalen links te laten liggen. Om je aanhang te vergroten, bewustwording te kweken en je boodschap over te brengen aan mensen die nog geen piraat zijn moeten wij ons juist daar begeven waar die mensen zijn. Landelijk en lokale afdelingen zijn sowieso vertegenwoordigd op Facebook en Twitter, en in wisselende mate op de andere kanalen.

Zelf zichtbaar aanwezig zijn is ook nuttig. Wil je gebruik maken van deze kanalen maar zo min mogelijk privacy opgeven? Gebruik dan een apart e-mail adres voor het aanmelden en werk zo mogelijk in incognito modus. De meeste kanalen hebben in hun voorwaarden staan dat je jouw echte naam moet gebruiken, maar tot dusver worden namen als “Piraat Piet” gewoon geaccepteerd.

Een grote valkuil op social media is de netwerkbubbel. Als je berichten alleen worden gelezen door andere piraten terwijl je als doel hebt een breder publiek aan te spreken mist je aanwezigheid op social media zijn doel. Dit voorkom je door niet alleen op piratenberichten te reageren. Onze pijlers bieden genoeg houvast om kernwaarden als transparantie en privacy te vertalen naar bredere discussies, en daar zichtbaarheid te creëren. Een voorbeeld: De Piratenpartij Utrecht geeft bewust aandacht aan lokale bewonersinitiatieven. Deze aandacht zorgt voor zichtbaarheid onder die bewonersgroepen en levert elke keer weer nieuwe volgers op, die dan ook de specifieke piratenpunten van de afdeling meekrijgen.

Er zijn twee tools in gebruik voor social media: Tweetdeck, een gratis tool om tweets in te plannen en meerdere onderwerpen in de gaten te houden, en Hootsuite, een tool waarmee hetzelfde kan op alle onderstaande kanalen (met uitzondering van Youtube en Vimeo).

Facebook

Voor Facebook bestaat er een handleiding.

Op Facebook heb je persoonlijke profielen, pagina's en groepen. Maak niet de fout om een afdeling als persoonlijk profiel aan te maken. Een pagina heeft dezelfde mogelijkheden als een persoonlijk profiel, aangevuld met promotiemogelijkheden en de optie om te koppelen met een groep. Bij het opstellen van Facebook berichten moet je vooraf bedenken wat je doel is. Zo worden berichten met een afbeelding (liefst een foto) wel vaker gedeeld, maar zijn die minder effectief als je wil dat mensen doorklikken naar een website. Wil je bijvoorbeeld een bericht op een website van een afdeling of van de landelijke website onder de aandacht brengen? Plaats dan gewoon de link, er verschijnt dan automatisch een link preview met de afbeelding die in het artikel staat.

Op Facebook kan je langere berichten kwijt. Pas hier wel mee op, juist kortere berichten (tot 100 tekens) leveren de meeste reacties op. We leven in een vluchtige tijd, dus als je meer kwijt wil moet je echt zorgen dat de eerste 100 tekens aanzetten tot verder lezen.

Discussieer altijd op inhoud en speel nooit op de persoon. Maar vooral: Reageer. Mensen zijn gevoelig voor persoonlijke aandacht. Jij probeert 10000 mensen te bereiken, maar ga die mensen niet als één massa zien. Iemand die reageert wil zich gehoord voelen, een korte reactie doet wat dat betreft veel. Ook een bedankje voor een deelactie kan voor veel goodwill zorgen.

Twitter

Voor Twitter bestaat er een handleiding.

Op Twitter gaat het bovenstaande Facebook verhaal voor een groot deel ook op. Uiteraard heb je te maken met een limiet aan het aantal tekens dat je kan gebruiken. Wat wel belangrijk is op Twitter is dat je hashtags gebruikt. Hoe meer een #hashtag in gebruik is hoe beter dat is voor je zichtbaarheid. Zoek wel naar hashtags die al meer gebruikt worden. Voer je bijvoorbeeld campagne tegen de #sleepwet dan heeft het geen zin om zelf een alternatieve hashtag te gebruiken zoals #wegmetdesleepwet. #sleepwetmoetweg werkt dan wel omdat de eerste tekens van de hashtag overeen komen.

Plaats op twitter geen automatisch doorgestuurde berichten vanuit Facebook. Dan krijgen gebruikers slechts een fb.me linkje te zien zonder tekst, en dat is een garantie voor minder aandacht. Je boodschap moet passen bij het kanaal.

Op Twitter zijn veel mensen aanwezig die op luide toon, al dan niet vergezeld van scheldwoorden en verwensingen, hun mening kenbaar maken. Doe daar nooit aan mee. Reageert iemand negatief dan reageer je op de inhoud, niet op de vorm. Is iemand echt aan het trollen (uitlokken van reacties en emoties) negeer die persoon dan gewoon.

Benieuwd naar je effectiviteit op Twitter? Dan is Twitter Analytics een handig hulpmiddel.

Voor lokale afdelingen: Als raads- en commissievergaderingen online gestreamd worden is Twitter ook effectief om dat van commentaar te voorzien. Zeker bij onderwerpen waar inwoners van jouw stad of dorp zich om verenigen zorgt dat voor veel aandacht en zichtbaarheid.

LinkedIn

Groepen op LinkedIn zijn met het verdwijnen uit het standaard menu van LinkedIn veel minder relevant geworden, zelfs groepen met honderden leden vertonen amper nog activiteit omdat meldingen hierover ook niet meer standaard zijn. Wat ondanks het zakelijke profiel van LinkedIn wel goed werkt is korte, inhoudsvolle berichten plaatsen. Plaats je iets via een bedrijfspagina (zoals Piratenpartij) dan is zichtbaarheid volledig afhankelijk van het “interessant vinden” (LinkedIn variant van een “like” of “love”) door mensen met een uitgebreid netwerk. Roep dus altijd op tot delen als je iets zichtbaar wil maken op LinkedIn.

Google+

Google+ is de doodgeboren concurrent van Facebook. Er zitten enorm veel gebruikers op Google+, maar dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat je bij het aanmaken van een Google account er gratis een Google+ profiel bij krijgt, of je dat nou wil of niet. Toch is het niet verstandig om Google+ te negeren. Alles wat op Google+ komt is namelijk gelijk geïndexeerd door Google. Probeer bij Google+ updates altijd kernwoorden te gebruiken die relevant zijn voor je boodschap en zoveel mogelijk te linken naar websites die je onder de aandacht wil brengen. En ben je toch online? Like dan vooral de berichten van je medepiraten op Google+.

Instagram

De Instagram-generatie krijgt stemrecht, en dat is merkbaar. Tijdens TK2017 heeft een partij hier actief op ingezet, en daar meetbaar resultaat mee behaald. Op Instagram deel je alleen foto's, voorzien van een onderschrift en indien van toepassing een locatie. Het Instagram publiek is erg visueel ingesteld - probeer een standaard stroom aan aantrekkelijke foto's en afbeeldingen te plaatsen. Als iemand een “love” geeft op je afbeelding verschijnt die ook in de feed van de connecties van die persoon.

Instagram lijkt intuïtief niet bij ons te passen, omdat er weinig ruimte is voor inhoud. Het is echter belangrijk om niet te vergeten dat een hoop mensen helemaal geen keuzes maken gebaseerd op inhoud. Aanwezigheid en zichtbaarheid zijn altijd belangrijk.

Tumblr

Tumblr is een microblog. Op Tumblr kan je korte teksten en afbeeldingen kwijt. Het bereik van Tumblr is relatief minder groot dan eerder genoemde alternatieven. Wat wel handig is: Je kan vanuit Instagram je berichten standaard op Tumblr delen. Die functie is niet handig voor Twitter en Facebook (want dan plaats je Instagram linkjes) maar op Tumblr verschijnt gewoon je hele bericht. Kleine moeite dus als je Instagram gebruikt.

Youtube & Vimeo

Youtube en Vimeo hebben op het oog veel met elkaar gemeen. Het zijn beiden kanalen om video's te verspreiden. Youtube heeft het bereik, Vimeo de professionaliteit. Zorg dat je altijd een goede omschrijving en titel aan je video geeft. Wil je iets plaatsen om mensen te bereiken? Dan kies je voor Youtube en eventueel Vimeo. Wil je iets plaatsen voor gebruik op je website? Dan is Vimeo het beste alternatief.

3.1.3 Communicatie-apps

Er is een veelheid aan communicatiemiddelen die allemaal hun eigen voor- en nadelen hebben. Zo is Whatsapp een medium met groot bereik maar qua privacy vanwege de link met Facebook discutabel. Hetzelfde gaat op voor Facebooks Messenger. De keus voor communicatiekanalen hangt af van wat je wil bereiken en kan per afdeling of werkgroep anders zijn. Voor afdelingen en werkgroepen is het aan te raden om zoveel mogelijk interne communicatie op 1 kanaal te richten, door de verscheidenheid aan tools zijn mensen terughoudend in acceptatie van nieuwe kanalen.

Tools met een asterisk (*) zijn momenteel gangbaar voor interne communicatie in de Piratenpartij.

Messenger
 • Voordelen: Veelgebruikt, goede opvolger na whatsapp qua volume, komt met gratis analyse van je teksten zodat je gerichtere advertenties ontvangt
 • Nadelen: Onderdeel van Facebook, geen privacy
Mumble*
 • Voordelen: Geschikt voor vergaderen en overleg, opnamefunctie
 • Nadelen: Push to talk moet ingeschakeld zijn anders worden gesprekken onmogelijk
Signal*
 • Voordelen: P2P Encryptie, encrypted bellen en sms'en, naam en profielfoto niet standaard gedeeld
 • Nadelen: Telefoonnummer altijd zichtbaar voor iedereen in groepen, kleiner gebruikersvolume
Telegram
 • Voordelen: Privacy onderling (geen noodzaak telefoonnummer te delen), toegankelijkheid (uitnodigen voor groepen kan middels een open invite link), mogelijkheid kanalen aan te maken: Eenrichtingsgroepen waar mensen zich op kunnen aanmelden om updates te ontvangen
 • Nadelen: Minder groot gebruikersvolume, matige encryptie, privacy vooral onderling en niet naar server
Whatsapp
 • Voordelen: Toegankelijkheid (uitnodigen voor groepen kan middels een open invite link, bereik: Telefoons zonder whatsapp zijn zeldzaam
 • Nadelen: Privacy (er is wel encryptie, maar inmiddels is duidelijk dat Facebook de data gebruikt)
Zoom
 • Voordelen: Goed geluid, videoconferencing, in gebruik bij PPI, bereik: PC (Mac, Win, Linux) iOs, Android, voor alleen geluid kan je inbellen met een gewone telefoon
 • Nadelen: Niet gratis voor langer dan 40 minuten aaneen

3.1.4 Mailings & Nieuwsbrieven

Mailings en nieuwsbrieven hebben een wat kleiner bereik, doordat we enkel met opt-in werken. Het voordeel is wel dat iedereen die een mail ontvangt wel heeft aangegeven dit ook te willen. Het percentage doorlezers zal dus hoger zijn.

Varianten
 • Maillijsten: lists.piratenpartij.nl
 • Nieuwsbrief

3.2 Offline

3.2.1 Acties

Zonder piraat op straat is de partij niets waard. Online uitingen hebben een groter bereik in aantal, maar mensen zijn en blijven gevoeliger voor iets wat ze in persoon meemaken. Juist in een tijd waarin iedereen zich verstopt achter een beeldscherm is het persoonlijke contact iets waar we een verschil mee kunnen maken. Daarin is de Piratenpartij in grote mate afhankelijk van de lokale afdelingen en de zelfstandige piraten en activisten.

Flyeracties

Flyeracties zijn een relatief goedkope manier van aandacht trekken voor een actie, standpunt of beweging. Bij flyeracties is het raadzaam om altijd in groepen van twee personen aan de slag te gaan, waarbij groepen ervoor waken om niet in dezelfde passantenstroom te flyeren. Hou altijd minimaal 2 meter afstand tussen elkaar, dat voorkomt dat je intimiderend over komt en zo heb je meestal de ruimte om iedereen die je passeert een flyer aan te bieden.

Bij flyeren kijk je mensen aan als je ze een flyer aan wil bieden. Zeg “Mag ik u een flyer geven”, zo ja “Bedankt, fijne dag nog!” en zo nee “Bedankt, fijne dag nog!”. Zorg dat je op de hoogte bent van de achtergrond van de actie, want mensen zullen je zo nu en dan vragen waar het over gaat.

Weigert iemand een flyer? Leg die dan onderop de stapel en pak een nieuwe. Mensen zien dat een ander de flyer niet wilde aanpakken en zullen sneller geneigd zijn om nee te zeggen op diezelfde flyer.

Canvassen

Canvassen is het huis aan huis aanbellen en met mensen in gesprek gaan. Dit kan zijn om een actie onder de aandacht te brengen of om bijvoorbeeld op te roepen ergens voor te stemmen. In Nederland zijn vooral de PvdA en GroenLinks hier actief in. De effectiviteit van canvassing is moeilijk te meten. Veel mensen zullen het als opdringerig ervaren, en zich niet snel van iets laten overtuigen. De investering qua tijd en energie is vrij groot.

Dat neemt niet weg dat canvassing een reële campagneoptie is. Aan te bevelen valt om canvassen vooral in eigen buurt te doen, dat zorgt voor binding. Daarnaast moet je bij canvassen ook altijd de tijd nemen om te luisteren naar wat mensen te zeggen hebben. Heb je geen tijd of zin om aan te horen hoe vervelend het is dat de buren de container altijd op het verkeerde stukje van de weg zetten? Dan is dit niet de juiste campagnetechniek voor jou.

Flyerflitsacties

Een flyerflitsactie is een combinatie van canvassen en flyeren. In plaats van huis aan huis aan te bellen ligt de focus op het huis aan huis verspreiden van flyers, waarbij nee/nee stickers uiteraard overgeslagen worden. Tijdens het flyers verspreiden spreek je iedereen aan die je tegen komt. Een simpel “Mag ik u een flyer geven” in de buurt zorgt snel voor de vraag “Waar is het voor”, wat een opening is voor een gesprek over de actie, de inhoud en de Piratenpartij.

Om een flyerflitsactie te starten heb je in principe maar één persoon nodig. Die kiest een dag, tijd en wijk of buurt om aan de slag te gaan, de lokale afdeling publiceert dat zo vroeg mogelijk op de website en op social media met een verzamelpunt vanuit waar de flyerflitsactie gaat beginnen en een open uitnodiging aan alle actieve piraten. Wanneer de vrijwilligersbasis nog klein is kan het wel verstandig zijn om te zorgen dat je bij planning al met twee mensen bent.

De flyerflitsacties zijn toegankelijk omdat ze nooit meer dan twee uur duren. Ook als je met een groter team staat dat wel langer door wil gaan is het belangrijk om te zorgen dat niemand zich verplicht voelt om langer bezig te gaan, beëindig de actie dus altijd op het afgesproken tijdstip. Liever tien succesvolle korte acties waar meer mensen bij aanhaken, dan een paar langer durende acties waar mensen na verloop afhaken omdat ze het zat zijn en de benodigde tijdsinvestering te veel vinden.

Een flyerflitsactie moet leuk zijn: Koppel nieuwe vrijwilligers die op het verzamelpunt komen aanhaken aan ervaren piraten, en toon interesse in elkaar. Verdeel de wijk met plattegrondjes in gebieden zodat je elkaar niet in de weg loopt, en laat mensen aftekenen waar ze zijn geweest zodat je bij een volgende actie in dezelfde wijk beter kan plannen.

Of je nou gaat flyeren of een flyerflitsactie doet: communiceer dit altijd van tevoren via alle beschikbare kanalen. Dit soort acties zijn niet alleen een manier om actie te voeren, maar ook een manier om nieuwe vrijwilligers aan te trekken en bij de afdeling te krijgen.

Ludieke acties

Actie voeren gaat verder dan online berichten plaatsen, flyers verspreiden of met een spandoek rondlopen. Alles waar je aandacht mee krijgt kan zorgen voor zichtbaarheid en mensen prikkelen om zich verder in te lezen. Zorg wel dat je actie geen uitleg behoeft. Het doel van een actie kan bijvoorbeeld zijn om mensen aan het denken te krijgen, of om ze naar een specifieke website te sturen voor informatie. Bedenk goed wat je doel is als het gaat om het effect dat een actie heeft. Dus niet “mensen moeten nee stemmen op…” als de tussenstap is dat ze naar een website gaan voor meer informatie. Stel vast wat het eerste effect moet zijn, en zorg dat mensen vanaf daar goed verder begeleid worden naar je uiteindelijke doel.

Een ludieke actie trekt aandacht en veroorzaakt geen overlast of schade.

Voorbeelden van ludieke acties:

 • Flashmob
 • Piratenvlag hijsen bij een overheidsgebouw
 • Standbeelden “aankleden” met piratengadgets
 • Vanuit een bootje actie voeren (vermijd ook standplaatsvergunning indien van toepassing)
 • “Internet voor Dummies” uitdelen aan kamerleden

3.2.2 Offline: Bijeenkomsten

Bijeenkomsten zorgen voor een gevoel van saamhorigheid. Het organiseren van een bijeenkomst draagt - mits goed uitgevoerd - bij aan zichtbaarheid, meer vrijwilligers en meer betrokkenheid. Een bijeenkomst is een kans om standpunten en acties onder de aandacht te brengen en mensen te informeren over de Piratenpartij. Daarnaast laat je met bijeenkomsten ook aan mensen die de bijeenkomst niet bezoeken zien: Wij zijn in de buurt, wij zijn benaderbaar en toegankelijk.

Kroegmeetings

Kroegmeets zijn een piratentraditie. In iedere regio waar piraten actief zijn vinden er wel een of meerdere plaats per maand. Een kroegmeet is feitelijk gewoon afspreken in een kroeg, van tevoren aankondigen dat mensen aan mogen haken en een gezellige avond met wat onderlinge discussie. Wat belangrijk is om te onthouden: Geen kroeg / café / bar ter wereld waar iedereen zich thuis voelt. Beperk je bij het organiseren van bijeenkomsten dus niet tot een vaste kroegmeet, maar kijk hoe je dit aan kan vullen. “De piraat” is niet één doelgroep. Heb je een plek gevonden die toegankelijk genoeg is voor iedereen kan een vaste locatie wel het overwegen waard zijn natuurlijk.

Als je locatie kiest voor een kroegmeet ga dan altijd voor een centrale plek, goed bereikbaar voor iedereen.

Info- en actiebijeenkomsten

Een Info- en actiebijeenkomst organiseer je op een toegankelijke plek, zoals een buurthuis of in een lokaal zaaltje. PPU werkt bijvoorbeeld globaal langs deze lijn. Het voordeel van een Info- en actiebijeenkomst is dat het toegankelijker is dan een kroeg (als je bijvoorbeeld op zoek bent naar diversiteit in je partij is een locatie waar alcohol een grote rol speelt minder geschikt), er meer ruimte is om structuur aan de avond te geven en de tijdsduur (maximaal 2 uur) behapbaar is voor mensen.

Een info- en actiebijeenkomst loopt altijd beter als er een thema is. Dat kan een lokaal of een landelijk thema zijn, als het maar een thema is dat mensen raakt. Door af te wisselen in thema's zorg je ook dat je telkens weer nieuwe “sociale bubbels” aanspreekt. Begin elke bijeenkomst met een verhaal over de lokale afdeling (ook als het merendeel al eerder is geweest), zorg dat er ruimte is om je standpunten toe te lichten, betrek mensen in de plenaire discussie en sluit de avond af met een call to action: verzamel contactgegevens van mensen die mee willen helpen, of het nou op een specifieke actie is of voor de Piratenpartij in het algemeen.

Evenementen

Op persoonlijke titel kan je als piraat overal aan meedoen. Wil je echter de landelijke partij vertegenwoordigen? Dan hanteert de werkgroep Permanente Campagne het volgende proces:

- als er een uitnodiging aan personen (buiten de aangewezen woordvoerders) voor een debat/evenement om namens de piraten aanwezig te zijn binnenkomt wordt dit doorgegeven aan de leadlink van de Permanente Campagne

- de leadlink agendeert deze uitnodiging

- binnen de permanente campagne groep wordt dit tijdens de vergadering besproken en indien nodig over gestemd

- de leadlink heeft de uiteindelijke stem mocht de groep er niet uitkomen; bepalend of om een beslissing aan het bestuur te vragen.

Als er een uitnodiging voor een deelname aan het debat of evenement binnenkomt wordt dit doorgegeven aan de leadlink van Permanente Campagne via de mail. Dit om onnodige discussie te voorkomen voordat het onderwerp in de vergadering wordt besproken. De leadlink agendeert dit en het onderwerp wordt in de volgende vergadering besproken. Mocht de vraag voor deelname heel urgent zijn en er kan niet gewacht worden op een vergadering dan mailt de leadlink de andere leden van de campagne met deze vraag. De Permanente Campagne bespreekt de eventuele deelname en neemt het uiteindelijke besluit. Deze besluiten moeten binnen de groep vallen en daarom krijgt de leadlink de uiteindelijke stem als de groep er niet uitkomt.

Proces besluitvorming:

- elk debat of evenement waar de Piratenpartij aanwezig kan zijn is een kans voor de partij om weer naar buiten te treden

- bij debatten of evenementen die tegen de gedachtegang van de partij gaan moet er naar het volgende worden gekeken:

- het piratenwiel is een belangrijke basis om aan te refereren.

- persoon die de partij gaat vertegenwoordigen

- ondersteuning

- op welke manier kunnen wij framing tegengaan

- trainen van de persoon die naar het debat gaat

- als er een goede voorbereiding aan vooraf gaat is kan de Piratenpartij overal aan meedoen

3.2.3 Offline: Oude media (inclusief doorplaatsing naar online)

Offline media staan vaak niet op zichzelf maar hebben ook een plek online, van belang is dat een link tussen offline en online media plaatsvindt. Offline media zijn nog steeds een belangrijke bron van informatie, zeker voor oudere generaties, en is nog steeds een efficiënt middel met een nationaal bereik. Het is ook van belang dat een verhaal via deze media op zichzelf moet kunnen staan omdat doorverwijzing naar secundaire bronnen vaak lastig is.

Krant

In langere stukken is het mogelijk meer diepgang aan te brengen, dit is nuttig voor veel technische onderwerpen, maar zorg dat de kernpunten van het onderwerp centraal blijven staan. Probeer de publicatie datum en plek te achterhalen zodat doorplaatsing naar de website of sociale media mogelijk is

Televisie en radio

Omdat TV publiek breed is en omdat verwijzingen naar andere bronnen vaak lastig is, is het van belang dat berichten eenvoudig en bondig zijn. Concentreer op één idee en verwijs naar een makkelijk vindbare plek online, zoals de website. Probeer te achterhalen wanneer en waar het fragment wordt uitgezonden zodat dit ook doorgeplaatst kan worden op de website en via social media.

Artikel 4: Huisstijl Piratenpartij

4.1 Huisstijl Piratenpartij Nederland

Herkenbaarheid is heel belangrijk. Daarom proberen we allemaal zo veel mogelijk in lijn met elkaar te zitten als het gaat om kleurgebruik, lettertypes, vormgeving en kleurgebruik. Meer informatie hierover hier te vinden.

4.2 Huisstijl Piratenpartij Lokaal

Voor het gebruik van aangepaste logos voor de lokale afdelingen moeten de internationale regels rond het piratenlogo gerespecteerd worden. Zelfstandige piraten zijn hier vrijer in maar moedigen we wel aan om voor effectiviteit zoveel mogelijk aan te sluiten bij de geldende huisstijl.

Artikel 5: Programma's

Inhoudelijke totstandkoming van programma's valt buiten de taak van de werkgroep Permanente Campagne, de huisstijl is wel van toepassing voor spelling, opmaak etc.

Artikel 6: Verkiezingen (landelijk)

Hier komt het proces en de structuur van de verkiezingscirkel. Deze cirkel is zelfstandig en werkt nauw samen met Permanente Campagne. De Lead link van de cirkel is tijdens campagnetijd altijd de lijsttrekker. Verder proces volgt en wordt geformuleerd in Permanente Campagne.

Artikel 7: FAQ

1. Welke organen zijn er in de Piratenpartij?

2. Welke werkgroepen zijn er in de Piratenpartij?

3. Wat is het Piratenwiel?

4. Wat is de drie piraten regel?

Voor het organiseren van acties geldt de Drie Piraten Regel. De Drie Piraten Regel is geïntroduceerd door Rick Falkvinge, de oprichter van de eerste Piratenpartij in Zweden en luidt als volgt: “Als drie zichzelf-identificerende Piraten overeenstemming hebben over een soort van activisme die gunstig is voor de partij, dan hebben zij de autoriteit om te handelen namens de partij.” Dit is een belangrijk onderdeel van zijn handleiding 'Swarmwise', een gids die uitlegt hoe je een bottom-up organisatie succesvol kunt managen.

Voorbeelden van acties die je kunt organiseren zijn:

 • Campagne voeren voor verkiezingen: Flyeren, posters plakken, stickers plakken etc.
 • Laagdrempelige evenementen: Debatavond, cryptoparty, privacycafé etc.
 • Ludieke acties: Bedenk een opvallende activiteit bij evenementen waar veel mensen of pers aanwezig zijn. Bijvoorbeeld het plaatsen van waarschuwingsborden bij surveillancecamera's of bij WIFI/Bluetooth-trackers op drukke locaties.
 • De lokale politiek beïnvloeden: Start bijvoorbeeld een burgerinitiatief of een petitie.

5. Hoe stel ik een doel voor een actie?

De meest gebruikte manier om goede doelen te maken is de SMART methode. SMART staat voor:

 • S = Specifiek: Is het concreet genoeg of te vaag?
 • M = Meetbaar: Kan je objectief vaststellen of het doel is behaald?
 • A = Acceptabel: Past het doel in je visie en ideologie?
 • R = Realistisch: Is het doel haalbaar qua tijd, inzet en middelen?
 • T = Tijdgebonden: Wanneer moet het doel behaald zijn?

6. Wie spreek ik aan als ik iets op de website / social media geplaatst wil zien (bericht, oproep of agenda item)?

7. Wat is de aanleiding voor de nieuwe Communicatiestrategie en Richtlijnen?

Motie 'communicatierichtlijnen'

Zie hiervoor de Algemene Leden Vergadering van april 2017.

De Algemene Ledenvergadering van de Piratenpartij Nederland, bijeen op 30 april 2017, overwegende dat,

 • de werkgroep communicatie is opgeheven;
 • onduidelijk is op basis van welke inhoudelijke criteria artikelen op de website kunnen worden geplaatst;
 • ook voor andere partijuitingen heldere communicatierichtlijnen gewenst zijn;

roept het bestuur op:

 • op korte termijn een visie op de partijcommunicatie en daaruit voortvloeiende communicatierichtlijnen op te stellen;
 • tot de communicatierichtlijnen in werking zijn getreden geen mogelijk controversiële opiniestukken op de website 2) voorpagina te plaatsen

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekenaars:

 • Jelle de Graaf
 • Thomas de Groot
 • Max Oosterbeek
 • Melissa Koutouzis''

Meer informatie

werkgroep/permanentecampagne/communicatiestrategie.txt · Laatst gewijzigd: 2022/02/19 14:25 door 54.36.148.38